Homepage

CZ0323156 - Mešenský potok

Rozloha: 1.0379 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°39'38'' v.d., 49°38'54'' s.š.
Nadmořská výška: 497 - 552 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Mešenský potok je přítokem (pokračováním) Kornatického potoka, pravostranného přítoku řeky Úslavy, tekoucí přibližně od východu na západ, v z. části Brdské vrchoviny, cca 20 km jv. od Plzně.  

Ekotop:

Geologie: Kromě fluviálních a deluviálních sedimentů se v okolí toku vyskytují horniny proterozoika (břidlice, svory, slepence, pararuly).
Geomorfologie: Poberounská soustava, oblast Plzeňská pahorkatina, celek Švihovská vrchovina, podcelek Radyňská vrchovina, okrsek Bukovohorská vrchovina.
Reliéf: Potok s přírodním meandrujícím korytem, kamenitým až balvanitým dnem v 2,5 km dlouhém lesním úseku od silnice Vísky - Lučiště po proudu po konec lesa; do koryta zasahují kořenové systémy stromů poskytující rovněž množství úkrytů pro vodní živočichy; výška 555-500 m n .m.
Pedologie: Půdy vzniklé na naplaveninách toku.
Krajinná charakteristika: Široké, mělké údolí v menším lesním komplexu mezi zemědělskou krajinou.  

Biota:

Bezprostřední okolí toku tvoří lesní porosty, jedná se z části o smrkové monokultury, z části o vlhkou až silně podmáčenou olšinu; širší okolí toku tvoří lesní porosty a kosené louky.  

Kvalita a význam:

Stabilizovaná populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium); zjištěná věková struktura nasvědčuje, že zde dochází k pravidelné a úspěšné reprodukci. Pokud nedojde k negativním zásahům do biotopu, lze předpokládat její další existenci a prosperitu. Lokalita leží v území s hojným výskytem raka kamenáče. Nejbližší další populace byla zjištěna v Kornatickém potoce níže po proudu, v Bojovce a Příkosickém potoce.  

Zranitelnost:

Vysychání koryta při extrémním suchu, predace přemnoženým nepůvodním druhem - norkem americkým, nevhodné zásahy do biotopu (zamezit možnému znečištění vody či mechanickým zásahům do koryta toku).  

Management:

Zachovat současný charakter biotopu a jeho okolí. V nevyhovujících partiích, především při okraji lokality, je vhodné provést opatření, zvyšující diverzitu prostředí (revitalizace, vložení vhodných kamenů do toku). Provést monitoring populace norka amerického a v případě zjištění výskytu významnější populace přistoupit k její eliminaci.  

Možné střety zájmu:

Úpravy toků v rámci tzv. protipovodňových úprav, intenzivní chov ryb.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1.0379
Z toho prioritních naturových biotopů: 28.550.2964
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 39.650.4116
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.296428.55C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.296428.55C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.411639.65C/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčP
Austropotamobius torrentiumCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kolvín

Kraj Plzeňský kraj:

Číčov, Lučiště, Příkosice, Trokavec, Vísky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.