Homepage

CZ0323145 - Bradava

Rozloha: 25.6249 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°38'23'' v.d., 49°36'34'' s.š.
Nadmořská výška: 359 - 629 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bradava, Bojovka, Bílý potok a rovněž Mítovský potok náleží do povodí Úslavy, v oblasti Švihovské vrchoviny, cca 17 km jv. od Plzně.  

Ekotop:

Geologie: Území je budované proterozoickými břidlicemi a drobami se spility a buližníky.
Geomorfologie: V ploché hornatině Švihovské vrchoviny jsou toky v mělkých údolích.
Reliéf: Jedná se o cca 30 km toků, potoky vesměs s přírodním meandrujícím korytem, kamenitopísčitým až balvanitým dnem; výška 620-360 m n. m.
Krajinná charakteristika: Lokalita zahrnuje vlastní tok Bradavu od pramenné oblasti (soutok s Bílým potokem) po soutok s Úslavou a přítoky: Bílý potok od obce Míšov po soutok s Bradavou; potok Bojovka od pramenné oblasti po soutok s Bradavou; Mítovský potok od rybníku Drahota po soutok s Bradavou.  

Biota:

Potok protéká v horních partiích rozsáhlými lesními komplexy, v partiích dolních pak kulturní krajinou - vesměs lemován úzkým pruhem olšin, přičemž širší okolí toku tvoří zejména kulturní louky, popř. pole.  

Kvalita a význam:

Stabilizovaná populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium); zjištěná věková struktura nasvědčuje, že zde dochází k pravidelné a úspěšné reprodukci. Pokud nedojde k negativním zásahům do biotopu, lze předpokládat její další existenci a prosperitu. Lokalita leží v území s hojným výskytem raka kamenáče. Kromě tohoto druhu se v tocích hojně vyskytuje i mihule potoční (Lampetra planeri) a vranka obecná (Cottus gobio).  

Zranitelnost:

Nevhodné zásahy do biotopu (možné ohrožení je ve znečištění vody či mechanických zásazích do koryta toku, zejména při protipovodňových úpravách).  

Management:

Zachovat současný stav koryta potoka, zabránit dalším úpravám koryta, vedoucím ke snížení diverzity toku, zamezit znečištění toku jak mechanicky (splach jílovitých a hlinitých částic), tak chemicky (pesticidy, hnojiva, eutrofizace vody), především intenzifikací ČOV, změnou hospodaření na vodních nádržích apod. Zvláštní pozornost je nutno věnovat stavu koryta Bradavy v obcích z hlediska často zbytečných úprav (částečně se týká i trasy toku mimo obce) a stavu a plánovaným zásahům do rybníka Hvížďalka nad obcí Spálené Poříčí.  

Možné střety zájmu:

V současnosti dochází k nevhodným úpravám vodních toků v rámci tzv. protipovodňové ochrany, především v intravilánech obcí, ale i ve volné krajině. Dalším faktorem je snaha o hospodářské využití nádrží, ležících v povodí Bradavy a přítoků, za účelem rybničního hospodářství.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 25.6249
Z toho prioritních naturových biotopů: 12.133.1089
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.290.8448
Z toho ostatních přírodních biotopů: 48.9412.5429
Z toho X biotopů: 8.222.1075
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.00420.01B/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.00420.01B/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.23930.93C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.23930.93C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.31811.24B/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.31811.24B/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.28321.10B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.28321.10B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.6722.62B/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.67202.62B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.43699.50B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.43699.50B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00330.01B/A
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.76466.88B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.00020.00C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy6.456525.19B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.07870.30C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.02720.10D/C
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.00720.02C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.87153.40B/C
T1.4 Aluviální psárkové louky1.42525.56C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.17864.59B/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.43461.69C/C
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.29531.15C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.23680.92
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.01670.06
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.19974.68
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.01710.06
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.02740.10
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.00050.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.50201.95
X12 Nálety pionýrských dřevin0.10730.41
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
rak kamenáčP
Austropotamobius torrentiumAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Borovno, Číčov, Hořehledy, Hořice, Chynín, Lučiště, Míšov, Mítov, Nezvěstice, Nové Mitrovice, Planiny, Spálené Poříčí, Těnovice, Vlkov u Spáleného Poříčí, Záluží u Spáleného Poříčí, Žákava  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.