Homepage

CZ0323143 - Blovice

Rozloha: 7.8177 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°31'41'' v.d., 49°34'58'' s.š.
Nadmořská výška: 410 - 439 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Areál bývalé cihelny na severozápadním okraji obce Blovice, 20 km jihovýchodně od Plzně.  

Ekotop:

Geologie: Opuštěná cihelna se zbytky jílovitých a jílovopísčitých půd.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v ploché Radyňské vrchovině.
Reliéf a krajinná charakteristika: Odtěžená jáma s množstvím tůní o celkové výměře 14,5 ha s mírným úklonem k východu.
Západně od lokality je souvislá plocha orné půdy s mírným sklonem k území EVL, ze severní strany na lokalitu navazuje průmyslový areál, z východní zpevněná komunikace a železniční trať a z jižní obytná a rekreační zóna města.
 

Biota:

Areál bývalé cihelny s postupující sukcesí listnatých náletových dřevin (osika, bříza, javory, vrby) s množstvím různě velkých vodních ploch rozličného charakteru - kaluže ve vyjetých kolejích, umělý příkop, vysychavé i stálé tůňky většinou s menším množství bahenní vegetace (Alisma plantago-aquatica, Juncus, Typha sp.).
Kromě kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) se z obojživelníků vyskytují ropucha obecná (Bufo bufo), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Z plazů se vyskytují ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).
 

Kvalita a význam:

Jedna z nejvýznamnějších lokalit kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v oblasti jihovýchodní části Plzeňského kraje.  

Zranitelnost:

Lokalita zarůstá náletovými dřevinami - zastiňování tůní působí negativně.
Vysychání drobných vodních ploch v reprodukčním období obojživelníků.  

Management:

Odstraňování náletových dřevin, tvorba drobných vodních ploch, motocross.  

Možné střety zájmu:

Ekonomické využití jižní části lokality, nasazení ryb do větších tůní (funkce pasti pro reprodukci obojživelníků).  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 7.8177
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 20.321.5891
Z toho X biotopů: 64.525.0444
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.261116.13C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.09841.25C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.22962.93C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla2.522232.26
X12 Nálety pionýrských dřevin2.522232.26
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháP
Bombina variegataCBBA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Blovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.