Homepage

CZ0313805 - Blanice

Rozloha: 8.3322 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°56'24'' v.d., 49°1'7'' s.š.
Nadmořská výška: 537 - 588 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Asi čtyřkilometrový úsek horního toku řeky Blanice, mezi obcemi Záblatí a Dvory-Podedvorský mlýn, cca 5 km západně od Prachatic.  

Ekotop:

Geologie: V horninovém podloží se uplatňují především migmatity a migmatitické ruly, v nivě řeky jsou překryty fluviálními hlinitými písky a štěrkopísky. Dno řeky je kamenité, štěrkovité až písčité podle střídání proudných úseků a tišin v toku.
Geomorfologie: Lokalita leží v Šumavském podhůří, v jeho střední části (Bavorovská vrchovina), v okrsku Husinecká vrchovina. Tok řeky, směřující od jihu k severu v nadmořské výšce asi 540-580 m, protéká v jižní a střední části širší nivou, v severní části vytváří hlouběji zaříznuté údolí mezi zalesněnými svahy.
Reliéf: Přirozeně meandrující vodní tok s malými pomístními úpravami břehů po povodni v r. 2002, se svahováním 2:1. Koryto široké 7-10 m, zahloubené cca 1,5 m pod úroveň údolní nivy, při běžných průtocích s hloubkou proudící vody 40-60 cm. Dno koryta je kamenité a štěrkovité, s pomístními písčitými lavicemi v pomalejších úsecích. Údolní niva v horní části široká 30-80 m na levém břehu, v dolní části úseku je velmi úzká až chybí, pravý břeh se na většině délky přímo zdvíhá do navazujícího svahu.
Pedologie: Fluvizem typická, místy glej s přechody k pseudogleji.
Krajinná charakteristika: Členitá krajina Šumavského podhůří, v blízkém okolí EVL tvořená mozaikou lesních komplexů a členitých ploch zemědělsky obdělávané půdy s remízky a mezemi, s řídkým osídlením.  

Biota:

Téměř v celém úseku jsou vyvinuty oboustranné břehové porosty, tvořené zejména olší lepkavou (Alnus glutinosa) a místy vrbou křehkou (Salix fragilis), s příměsí osiky (Populus tremula), jilmu drsného (Ulmus glabra), javoru mléče (Acer platanoides) a olše šedé (Alnus incana); keřové patro je tvořeno zmlazujícími hlavními dřevinami, hojně se vyskytuje střemcha hroznatá (Prunus padus) a vtroušeně líska (Corylus avenella). Bylinné patro odpovídá jasanovo-olšovému luhu (L2.2): krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), kozlík výběžkatý (Valeriana excelsa), oměj pestrý (Aconitum variegatum), bodlák lopuchovitý (Carduus personata), silenka dvoudomá (Melandrium rubrum), pýrovník psí (Elymus caninus), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), starček vejčitý (Senecio ovatus), čistec lesní (Stachys sylvatica), kostřava obrovská (Festuca gigantea), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides); z přilehlé nivní louky sem pronikají tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), hrachor luční (Lathyrus pratensis), chrastavec rolní (Knautia arvensis), chrpa parukářka (Centaurea pseudophrygia) aj. V korytě nebyly zjištěny významnější porosty vodních makrofyt.
Lokalita představuje biotop výsyktu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera).
V celém úseku Blanice v EVL se hojně vyskytuje mihule potoční (Lampetra planeri), její larvy byly nalezeny ve všech vhodných habitatech. Ve společenstvu ryb dominuje pstruh obecný (Salmo trutta) a vranka obecná (Cottus gobio), nepříliš početně se vyskytuje střevle potoční (Phoxinus phoxinus), ojediněle lipan podhorní (Thymallus thymallus), mník jednovousý (Lota lota) a jelec proudník (Leuciscus leuciscus). V nadjezí Zábrdského jezu ve středníí části EVL byl zaznamenán výskyt jelce tlouště (Leuciscus cephalus), plotice obecné (Rutilus rutilus) a okouna říčního (Perca fluviatilis).
Na tok Blanice v EVL jsou především potravně vázáni ledňáček říční (Alcedo atthis), skorec vodní (Cinclus cinclus) a konipas horský (Motacilla cinerea), časté pobytové stopy indikují stálý výskyt vydry říční (Lutra lutra).
 

Kvalita a význam:

Tento úsek zahrnuje dolní část nejbohatší lokality výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) v České republice, tj. populaci v řece Blanici. Úsek představuje tzv. závěrný profil, který umožňuje přežívání dospělých jedinců perlorodky, kteří sem jsou splavováni jako juvenilní i adultní jedinci z výše položených úseků toku, ale neposkytuje vhodné podmínky pro úspěšné rozmnožování (tj. pro přežívání juvenilních jedinců). Adultní jedinci z tohoto úseku se však mohou zapojit do reprodukce, pokud pstruzi vynesou jejich larvy přichycené na žábrách do horních úseků toku. Úsek bezprostředně navazuje na úsek toku Blanice, který je chráněn včetně celého horního povodí řeky v rámci EVL Šumava a EVL Boletice. Součástí lokality je také náhon tzv. Podzábrdského mlýna, který byl dříve bohatou lokalitou s početným výskytem adultních perlorodek. Při povodni v srpnu 2002 byl však jez i náhon poškozen. Část perlorodek, které se podařilo zachránit, byla přemístěna do výše ležících úseků řeky Blanice.  

Zranitelnost:

Lokalitu mohou ohrozit především nevhodné regulace toku (odtěžení jemných náplavů) a existence příčných stupňů zabraňujících obousměrným migracím vodních živočichů.  

Management:

Zabránit znečištění vody v toku, nevhodným úpravám koryta toku, stavbě příčných stupňů v korytě apod.  

Možné střety zájmu:

Potenciální střety se správcem toku: nadbytečná stabilizace břehů po větších povodních.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 8.3322
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 4.450.3712
Z toho ostatních přírodních biotopů: 73.546.1283
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.37124.45C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.37124.45C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.82379.88D/C
M1.4 Říční rákosiny0.06270.75B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00140.01C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.02710.32C/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.46455.57C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.20882.50C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta4.540154.48B/B
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
perlorodka říčníP
Margaritifera margaritiferaCBAA
vranka obecnáP
Cottus gobioCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Horní Záblatí, Kratušín, Saladín, Zábrdí u Lažišť  

Prameny:

Dyk V.Z historie exploatace, výzkumu a ochrany perlorodky říční. Dějiny věd a techniky 8: 146-157.1975
Pavlíčko A.Gentianaceae - hořcovité na Prachaticku. Zlatá stezka, 5: 299-318.1996
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.