Homepage

CZ0310611 - Široké blato

Rozloha: 95.5628 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°59'8'' v.d., 48°54'21'' s.š.
Nadmořská výška: 493 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní rašeliniště při hranici s Rakouskem, cca 3 km východně od obce Františkov.  

Ekotop:

Reliktní porosty blatkového boru s rojovníkem bahenním a bohatě rozvinutým mechovým patrem, součást příhraničního hvozdu. Významné ložisko humolitu v JV části Třeboňska.
Geologie: Podloží tvoří středně až hrubě zrnitá dvojslídná žula prvohorního stáří (moldanubický pluton). Ta je překryta na plošině svažující se mírně k jihu prameny syceným holocenním ložiskem rašeliny s mocností až 3 m, které bylo ještě počátkem 20. století částečně těženo. S těžbou souvisí hustá síť odvodňovacích stok, zamokřené terénní deprese s postupnou regenerací rašeliniště a vyvýšený val s cestou na západní straně rezervace.
Geomorfologie: Lokalita leží v Novobystřické vrchovině (v její části Maršovinská pahorkatina), v nejjižnějším výběžku Českomoravské vrchoviny.
Reliéf: Terén je tvořen mírně ukloněnou plošinou, ležící v nadmořské výšce 488-506 m. Povrch je místy členěn mělkými sníženinami po těžbě rašeliny a odvodňovacími příkopy.
Pedologie: Zcela převládá organozem (vrchovištní rašelina), místy na okrajích s přechody ke gleji organozemnímu a gleji typickému.
Krajinná charakteristika: Velmi mírně zvlněná, převážně zalesněná krajina jižního Třeboňska, při západním okraji s roztroušenými drobnými osadami a samotami (jednotami) v okolí Františkova.  

Biota:

Nejcennější složku komplexu tvoří porosty blatkového boru (L10.4, as. Pino rotundatae–Sphagnetum), místy pralesovitého charakteru, ve stáří 80-150 let a na ně sukcesně navazující rašelinné brusnicové bory, tvořící edafický klimax na třeboňských lesních rašeliništích. V místech bývalé těžby rašeliny navazují mladší sukcesní stádia rašelinného boru s břízou a krušinou (L10.2), na okrajích rezervace se nacházejí podmáčené rašelinné smrčiny (L9.2A). Vytěžené jámy po dobývání rašeliny tvoří vhodné stanoviště pro rozvoj společenstev přechodových rašelin s regenerujícími rašeliníky a suchopýrem pochvatým (Eriophorum vaginatum), v mělkých tůňkách pak s bublinatkou jižní (Utricularia australis). Na některých plochách v jihozápadní části rezervace, které jsou přeplavovány potůčky, roste kromě kapradě osténkaté (Dryopteris carthusiana) i bohatá populace kapradě hřebenité (D. cristata). Na severu a východě v okrajových partiích rezervace blatka postupně ustupuje rašelinným smrčinám a území přechází v rozlehlý komplex jehličnatých lesů, značně pozměněných lesním hospodařením. Proředěnější porosty jsou stanovištěm plavuně pučivé (Lycopodium annotinum) a sedmikvítku evropského (Trientalis europaea).
Blatkové porosty na mocné vrstvě rašeliny jsou významným refugiem rostlinných i živočišných tyrfobiontů. Kromě dominantního edifikátora - borovice blatka (Pinus rotundata), jsou to především průvodní erikoidní keříčky - rojovník bahenní (Ledum palustre), kyhanka sivolistá (Andromeda polifolia), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vlochyně bahenní (Vaccinium uliginosum). V mechovém patře dominují zástupci rodu Sphagnum - S. magellanicum, S. capillifolium, S. fallax, S. flexuosum, S. girgensohnii. Ojediněle byl zaznamenán i výskyt koprofilního druhu mechorostu Splachnum ovatum.
Vzhledem k dlouholeté izolaci v hraničním pásmu je fauna bezobratlých známa jen částečně, do jisté míry pouze pavouci, vážky a některé skupiny brouků. Nejcennější druhy pavouků jsou plachetnatky Taranucnus setosus a Centromerus arcanus, z vážek jsou významné vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), a v. jasnoskvrnná (L. pectoralis), z brouků střevlíci Carabus problematicus a střevlíček Pterostichus rhaeticus, drabčíci Staphylinus fulvipes, Lathrobium brunnipes. Mezi pavouky a jednotlivými skupinami brouků se vyskytuje řada tyrfofilních druhů. Pro podobnost biotopů s dalšími nedalekými lesními rašeliništi Žofinkou a Červeným blatem je vysoce pravděpodobný výskyt dalších tyrfofilních bezobratlých i druhů, které řadíme mezi glaciální relikty.
Z významných obratlovců v rezervaci žije skokan ostronosý (Rana arvalis) a početné populace ještěrky živorodé (Lacerta vivipara) a zmije obecné (Vipera berus). Mezi ptáky a savci jsou zastoupeny běžné lesní druhy.  

Kvalita a význam:

Území zahrnuje jedny z nejhodnotnějších a nejzachovalejších porostů blatkových borů v rámci celé ČR, s významným genetickým potenciálem. Zároveň je zde ve velké míře zachován navazující komplex brusnicových rašelinných borů a rašelinných a podmáčených smrčin. Lokalita je zároveň významným refugiem celé řady rašeliništních druhů rostlin i živočišných tyrfobiontů, řazených mezi chráněné a ohrožené.  

Zranitelnost:

Dřívější odvodnění lokality způsobilo mírně narušenou stabilitu rašeliništních společenstev.
V současné době je aktuální problém ohrožení genetické čistoty populace borovice blatky vlivem introgrese s borovicí lesní v okrajových částech lokality.  

Management:

Lokalita byla v minulosti ovlivněna těžbou rašeliny a tvorbou sítě melioračních odvodňovacích kanálů, které měly sloužit k vysušení ložiska. Systém stok je dnes z velké části zaniklý, vytěžené plochy jsou ponechány bez zásahu.
Návrh managementu: Z lesnického hlediska ponechat celou plochu bez zásahu přirozenému vývoji. Vybrané dosud částečně funkční odvodňovací příkopy přehradit pro minimalizaci odtoku vody z lokality.  

Možné střety zájmu:

Nejsou pravděpodobné.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 95.5628
Z toho prioritních naturových biotopů: 84.4580.7097
Z toho neprioritních naturových biotopů: 3.613.4558
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.560.5421
Z toho X biotopů: 6.756.4537
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.02680.02A/A/ANe
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris)0.02680.02A/A/A
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.75760.79C/C/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.75760.79C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.67142.79A/A/AAno
R2.3 Přechodová rašeliniště
Management: občasné odstranění náletových dřevin, případně lokální přehrazení odvodňovacích struh
2.67142.79A/A/A
91D0Rašelinný les 80.709784.45B/A/AAno
L10.1 Rašelinné březiny
Management: ponechat přirozenému vývoji
11.366411.89C/B/B
L10.2 Rašelinné brusnicové bory
Management: ponechat přirozenému vývoji
35.236336.87A/A/A
L10.4 Blatkové bory
Management: ponechat přirozenému vývoji
25.080226.24A/A/A
L9.2A Rašelinné smrčiny
Management: ponechat přirozenému vývoji
9.02689.44D/C/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.05360.05D/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.05940.06A/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.42910.44C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami6.07556.35
X12 Nálety pionýrských dřevin0.37820.39
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Nová Ves u Klikova  

Prameny:

Albrecht J. a kol.Českobudějovicko. In: Mackovčin P., Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 808 s.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.