Homepage

CZ0214025 - Údolí Plakánek

Rozloha: 90.1267 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°8'4'' v.d., 50°29'1'' s.š.
Nadmořská výška: 262 - 306 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Kaňonovité údolí jižně od hradu Kost, jz. od obce Libošovice (mezi obcemi Střehom a Podkost), na rozhraní Královéhradeckého a Středočeského kraje.  

Ekotop:

Geologie: Česká křídová tabule, kvádrové pískovce teplického souvrství, středně zrnité, slabě litifikované křemenné pískovce jeho nejvyšší části. Na plošinách podél údolí zachovány i mladší slínovce a vápnité jílovce březenského souvrství.
Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny.
Reliéf: Typické kaňonovité údolí s výraznou nivou zarovnanou holocénními sedimenty.
Pedologie: Kambizem arenická, podzol arenický, gleje arenický a organozemní.
Krajinná charakteristika: Úzké kaňonovité údolí se zalesněnými svahy a v minulosti odlesněnou nivou říčky Klenice a Veseckého potoka.  

Biota:

Biota celé lokality: Svahy nad údolím a boční rokle jsou porostlé lesními společenstvy - tvoří je mozaika s acidofilními bučinami, boreokontinentálními bory, subkontinentálními borovými doubravami, hercynskými dubohabřinami, acidofilními doubravami, na dně údolí s údolními jasanovo-olšovými luhy. Na skalách je poměrně hojně vyvinuta štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin. Mokřadní louky na dně údolí jsou syceny výrony pramenů z báze kvádrových pískovců, k dominantním lučním biotopům patří vlhké pcháčové louky přecházející místy ve vlhká tužebníková lada.
Biota s výskytem druhu vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum): Vhodným biotopem druhu jsou stinné, hluboké jeskyňky a vodorovné zářezy zejména v pískovcových masivech, vyznačující se stabilním mikroklimatem (poměrně vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot) což je dáno zřejmě velkou tepelnou setrvačností do terénu zapuštěných pískovcových masivů a jejich vysokou propustností pro vodu. Při jisté míře zevšeobecnění lze říct, že druh je součástí biotopů jeskyň nepřístupných veřejnosti a biotopů štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastíněné lesem, nejčastěji se jedná o acidofilní bučiny, údolní-jasanovoolšové luhy, subkontinentální borové doubravy, ale i smrkové a borové monokultury.  

Kvalita a význam:

Jedná se o méně významnou poměrně slabou populaci vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum) v rámci CHKO Český ráj i z hlediska rozšíření druhu na území ČR.  

Zranitelnost:

Ohrožení můžou představovat velkoplošné holoseče v lesních porostech, které můžou vést ke změně mikroklimatu, dále pak táboření, zakládaní ohňů, a "ukládaní "odpadků do skalních štěrbin.
Jinak není druh pro svou nenápadnost na navržené lokalitě ohrožen.  

Management:

Protože se jedná o lokalitu, která je součástí CHKO a přírodní rezervace, je třeba dodržovat management lesních porostů dle platného Plánu péče pro tato CHÚ. Ten nepřipouští žádnou rozsáhlejší těžbu (max. do 0,5 ha) nebo je možné ponechat příslušné porosty zcela bez zásahu. Kontrolovat a postihovat nepovolené táboření a pálení ohňů v lese.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 90.1267
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.284.7619
Z toho neprioritních naturových biotopů: 24.0621.687
Z toho ostatních přírodních biotopů: 36.8433.2051
Z toho X biotopů: 32.1728.998
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.27572.52B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.27572.52B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 2.90473.22B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin2.90473.22B/B/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.01B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.01B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9.437310.47C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny9.437310.47C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.32340.35C/C/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.32340.35C/C/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 6.73597.47C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny6.73597.47C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.76195.28C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty4.76195.28C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.01440.01B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.71154.11B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy8.22289.12C/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy14.360015.93C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků5.52186.12C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.25560.28C/C
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.05800.06B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00110.00C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.05991.17C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.71760.79
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.04310.04
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.49671.66
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.07070.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami21.297323.63
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.58971.76
X12 Nálety pionýrských dřevin2.63212.92
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.06510.07
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace1.08571.20
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vláskatec tajemnýR
Trichomanes speciosumBBBB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Dobšín, Horní Bousov

Kraj Královéhradecký kraj:

Podkost, Vesec u Sobotky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.