Homepage

CZ0214016 - Želivka

Rozloha: 1327.9465 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°14'13'' v.d., 49°39'17'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 450 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Evropsky významná lokalita zahrnuje celou vodní nádrž Švihov (Želivka) včetně části toku řeky Želivky nad nádrží až k Miletínu. Lokalita zahrnuje i hráz vodní nádrže. Mimo vodní nádrž zahrnuje evropsky významná lokalita část Dolnokralovických hadců a to skalní výchozy a plošinu u Sedlické zátoky a dále část jižního břehu u hlavního tělesa nádrže u Bernartic. Malou plochou zabíhá i za silnici z Bernartic do Borovska na náspu nedokončené dálnice.  

Ekotop:

Krajinná charakteristika: Evropsky významnou lokalitu tvoří relativně sevřené údolí řeky Želivky, z větší části zatopené vzdutím vodní nádrže Švihov. Kromě vodních ploch zahrnuje evropsky významná lokalita také hráz vodní nádrže Švihov a část hadcového masivu Dolnokralovických hadců. Nadmořská výška lokality je mezi 378-421 m n. m.
Geologie: Geologickým podkladem evropsky významné lokality jsou pruhy pestré série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami např. vápenců nebo kvarcitů) a jednotvarné série moldanubika (svorové ruly, pararuly až migmatity). Geologickou anomálií je rozsáhlý serpentinitový (hadcový) masiv uložený v pararulách mezi původním údolími Želivky a Sedlického potoka. Serpentinit tvoří, zejména na strmých březích přehradní nádrže nesouvislé skalní výchozy.
Geomorfologie: Území se rozkládá v oblasti Českomoravské vrchoviny, okrscích Zručská vrchovina, Čechtická pahorkatina a Košetická pahorkatina.
Klima: Z klimatického hlediska se jedná o oblast mírně teplou, mírně vlhkou, s mírnou teplou zimou a dlouhým teplým suchým létem.
Reliéf: Evropsky významná lokalita je tvořena vodní plochou vodní nádrže Švihov a tokem řeky Želivky. Výrazným morfologickým prvkem je přehradní hráz. Na břehy vystupuje evropsky významná lokalita pouze v oblasti Dolnokralovických hadců na skalnatých svazích a části plošiny.
Pedologie: Půdy jsou vyvinuty pouze v oblasti Dolnokralovických hadců. Půdní horizont je zde mělký, v oblasti jsou zastoupeny především hlinitopísčité až písčitohlinité kamenité hnědé lesní půdy.  

Biota:

Vodní nádrž představuje biotop s množstvím diferencovaných mikrohabitatů, jež představují například mělké písečné pláže, úzké zátoky s litorální vegetací (např. šmel okoličnatý (Butomus umbellatus)) i hluboké partie (desítky metrů) pod skalními útvary. V horní části v toku se vyskytují proudné úseky s štěrkokamenitým substrátem s porosty lakušníku vzplývavého (Batrachium fluitans). Z ichtyofauny dominují typické přehradní druhy, jako jsou okoun říční (Perca fluviatilis), plotice obecná (Rutilus rutilus) nebo cejn velký (Abramis brama). Z dravých ryb se vedle bolena dravého (Aspius aspius) objevuje hojně také štika obecná (Esox lucius) a candát obecný (Sander lucioperca).
Atypickým biotopem jsou hadcové skály s neúživným substrátem a teplotními výkyvy zejména na jižně exponovaných svazích. Celá lokalita je zalesněná, větší část je porostlá perialpidským hadcovým borem (biotop L8.3), menší část tvoří smrkové a modřínové kultury. Na skalnatých svazích nad přehradní nádrží, na hadcových skalkách a v jejich štěrbinách se vyskytují společenstva svazů Asplenion serpentini a Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini (též biotopy S1.2). Z významných zde se vyskytujících druhů lze jmenovat např. hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons), sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), trávnička hadcová (Armeria vulgaris subsp. serpentini), mochna Crantzova (Potentilla crantzii), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), vítod hořký (Polygala amara subsp. brachyptera), penízek horský (Thlaspi montanum). Kuřička hadcová (Minuartia smejkalii) roste na hadcových skalách (plošiny a štěrbiny) nebo v jejich blízkosti na mělkých skeletovitých půdách.
V odvodňovací štole v tělese hráze je klimaticky stálá teplota a vlhkost po celý rok, jedná se o analogické prostředí přirozených jeskyní. Zde nachází vhodné podmínky pro zimování netopýr černý (Barbastella barbastellus).
 

Kvalita a význam:

Vlastní údolní nádrž Švihov na řece Želivce a úsek toku nad nádrží představují jedinečnou lokalitu pro stabilní rozmnožující se populaci bolena dravého (Leuciscus aspius). S existencí vodní nádrže je neodmyslitelně spojena hráz vodního díla s kontrolní štolou, kde nachází vhodné podmínky netopýr černý (Barbastella barbastellus). Z dlouhodobého hlediska lze zimoviště netopýra černého hodnotit jako perspektivní. Dolnokralovické hadce jsou jednou ze dvou posledních lokalit kuřičky hadcové (Minuartia smejkalii), jedná se o nejživotaschopnější populaci tohoto endemického druhu, představuje cca 60% celého výskytu v ČR. Část populace tohoto druhu byla zaplavena po vybudování přehradní nádrže na Želivce počátkem 70. let 20. století, menší část byla poškozena při výstavbě dálničního mostu. Lokalita je významná i výskytem dalších celostátně ohrožených druhů rostoucích na hadcích: hvozdík kartouzek hadcový (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons), sleziník hadcový (Asplenium cuneifolium), trávnička hadcová (Armeria vulgaris subsp. serpentini), mochna Crantzova (Potentilla crantzii), vítod hořký (Polygala amara subsp. brachyptera), penízek horský (Thlaspi montanum).  

Zranitelnost:

Kuřička hadcová patří k druhům citlivým na změny prostředí, nesnáší přílišné zastínění, nadměrné sucho ani konkurenci ostatních druhů. Nejlépe přežívá ve starších rozvolněných borech. Zahuštění porostu po obnově lesa (nadměrný zástin při výsadbě mladých dřevin) nebo naopak velké prosvětlení vyvolávající růst konkurenčně schopnějších bylin či nevhodná druhová skladba lesních dřevin způsobuje pozvolný ústup populací. Vzhledem ke specifickým nárokům druhu na živiny je možnost rozšíření na nová stanoviště značně omezena.
Jelikož se jedná o vodárenskou nádrž s relativně přísným režimem, je hlavním nebezpečím pro populaci bolena dravého hospodaření s rybí obsádkou, kde je třeba zabránit vysokému konkurenčnímu a predačnímu tlaku, ale především dosazování jedinců bolena z nepůvodní populace. Také regulace vodní hladiny by měla brát na zřetel přítomnost chráněného druhu, především v době rozmnožování, kdy boleni táhnou do přítoků.  

Management:

Kuřička hadcová roste v lesních porostech, proto je nezbytné přizpůsobit lesní hospodářský plán nárokům druhu. Je žádoucí podporovat různověkost a rozvolněnost lesních porostů, případnou těžbu provádět jen výběrově a po dohodě s orgány ochrany přírody. Mladé stromy (pouze borovice lesní) vysazovat individuálně na místa uvolněná po starých stromech tak, aby se porost příliš nezahušťoval. Na svahu nad přehradní nádrží byla v nedávné době provedena nevhodná příliš zahuštěná výsadba borovic, ty je třeba neprodleně odstranit. Rovněž již v minulosti provedené nevhodné výsadby (smrk, modřín) je třeba postupně převést na porosty přirozeného charakteru. Periodicky je vhodné odstraňovat i náletové dřeviny. S ohledem na kritický stav populace je navrhován záchranný program, jehož součástí je i výzkum množení druhu v kultuře, posilování populací a pravidelné monitorování.
Z hlediska bolena dravého resp. netopýra černého pouze zachovat stávající způsob využití stanovišť. Tzn. profesionálně neobhospodařovaná populace bolena (bez odlovu hromadnými prostředky a bez vysazování) resp. bez zásahů do odvodňovací štoly s následkem změny mikroklimatu nebo přístupnosti pro netopýra černého.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1327.9465
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.010.2441
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0.141.8975
Z toho ostatních přírodních biotopů: 26.83356.3682
Z toho X biotopů: 0.9412.5849
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.31790.02B/B/-Ne
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin0.31790.02B/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.59130.04B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt0.59130.04B/B/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.23520.01C/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.23520.01C/C/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.44350.03B/B/-Ne
M7 Bylinné lemy nížinných řek0.44350.03B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01640.00C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01640.00C/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.1870.01C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.18700.01C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.05050.00C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.05050.00C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.29090.02C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.29090.02C/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.00890.00C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.00890.00C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.18500.01B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.05330.00C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.06260.00C/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)0.00530.00B/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.21930.01C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků17.98341.35A/B
L8.3 Perialpidské hadcové bory7.96840.60A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.11960.00B/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.07570.00C/B
M1.4 Říční rákosiny1.24910.09B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.93470.07C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.00150.00C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.00410.00C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.00160.00C/C
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu327.279124.64B/B
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.19240.01C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.03310.00C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.06220.07
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami2.94120.22
X12 Nálety pionýrských dřevin1.62050.12
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace6.96100.52
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuřička hadcová135
Minuartia smejkaliiABAA
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bolen dravýC
Aspius aspiusCBCB
netopýr černý20
Barbastella barbastellusCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bernartice u Dolních Kralovic, Bezděkov u Dolních Kralovic, Borovsko, Dolní Kralovice, Dolní Rápotice, Horka nad Sázavou, Hrádek nad Želivkou, Hulice, Keblov, Libčice u Dolních Kralovic, Němčice u Dolních Kralovic, Nesměřice, Snět, Šetějovice, Tomice u Dolních Kralovic, Všebořice u Dolních Kralovic, Zahrádčice, Žibřidovice

Kraj Kraj Vysočina:

Budeč nad Želivkou, Habrovčice, Hojanovice, Horní Paseka, Hroznětice, Chotěměřice, Ježov nad Želivkou, Kamenná Lhota, Koberovice, Kožlí, Lísky u Holušic, Miletín u Humpolce, Píšť u Humpolce, Senožaty, Vojslavice nad Želivkou, Vranice u Humpolce  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.