Homepage

CZ0214012 - Příhrazské skály

Rozloha: 519.3090 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°3'41'' v.d., 50°31'21'' s.š.
Nadmořská výška: 250 - 429 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pískovcové skalní město Příhrazské skály leží asi 9 km jz. od Turnova, na sv. okraji Mladoboleslavské kotliny.
Jeskyně asi 1,5 km z. od obce Příhrazy.  

Ekotop:

Geologie: Česká křídová tabule, středně zrnité, slabě až středně litifikované a slabě kaolinické pískovce teplického souvrství. Oblast byla v neogénu proniknuta vulkanity typu olovinických nefelinitů až bazanitů. Největším tělesem je komínová intruze tvořící vrchol Mužského (463 m n. m.), kolem tohoto tělesa se jako denudační zbytek dochovaly vápnité jílovce a jílovité vápence mladšího coniaku.
Geomorfologie: SZ část Jičínské pahorkatiny.
Reliéf: Základním prvkem je náhorní plošina Mužského s kuželovitou elevací. Severní okraj tvoří souvislé skalní defilé na linii Příhrazy - Drábské světničky. Jižní strana plošiny je rozčleněna hustou sítí kaňonů v systém tzv. Příhrazských údolíček. Blízko jv. okraje jsou dva skalní masivy odpovídající charakterem drobnějším stolovým horám: Sokolka a Křinečská skála.
Pedologie: Mozaika kyselých rankerů a podzolů s menšími výskyty rendzin na výchozech vápnitých jílovců. Na plošinách s hlinitými pokryvy převládají hnědozemě.
Krajinná charakteristika: Pískovcové skalní město s charakteristickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi a převážně lesní vegetací.
Pseudokrasová jeskyně v pískovci, tvořená dvěmi kavernami navzájem spojenými nízkou, krátkou chodbou. Vchod do jeskyně se nachází těsně pod okrajem Příhrazské plošiny, je orientovaný do hlubokého kaňonovitého údolí. V blízkosti vchodu se nalézá skalní brána a hluboký převis.
Délka jeskyně přesahuje 40 metrů, její šíře je až 18 metrů a výška prostor se pohybuje od 1 do 4 metrů.
Mikroklima podzemí je charakteristické vysokou vzdušnou vlhkostí, teplota je konstantní cca 7-8 °C, bez výrazného vzdušného proudění.  

Biota:

Charakteristika bioty celé lokality: plošně převažují acidofilní bučiny a subkontinentální borové doubravy, významné zastoupení v mozaice lesních porostů mají také květnaté bučiny, suché acidofilní doubravy, boreokontinentální bory a suťové lesy, vzácné jsou acidofilní teplomilné doubravy a údolní jasanovo-olšové luhy. Hojná na skalách je štěrbinová vegetace skal a drolin a brusnicová vegetace skal a drolin.
Charakteristika bioty s výskytem vláskatce tajemného (Trichomanes speciosum): jeskyňky, dutiny a vodorovně orientované zářezy "police" v pískovcových skalních stěnách, zejména ve spodních částech skalních masivů na dně roklí, vyznačujících se stabilním mikroklimatem /poměrně vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot/ což je dáno zřejmě velkou tepelnou setrvačností do terénu zapuštěných pískovcových masivů a jejich vysokou propustností pro vodu. Při jisté míře zevšeobecnění lze říct, že druh je součástí biotopů štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastíněné lesem, nejčastěji se jedná o acidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, ale i smrkové a borové monokultury.
Pseudokrasová jeskyně (S3b) nabízí vrápenci malému ( Rhinolophus hipposideros) potřebné mikroklima pro přezimování. Okolí je tvořeno skalními stěnami (S1) a monokulturami borovice lesní (X9) s fragmenty reliktních borů (L8.1).
V jeskyni pravidelně zimuje druh Rhinolophus hipposideros. Jednotlivě zde byly zastiženy při zimování také netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr černý (Barbastella barbastellus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). V sousedním převisu v puklině pravidelně zimuje skupinka netopýrů hvízdavých (Pipistrellus pipistrellus).  

Kvalita a význam:

V Českém ráji území s nejrozsáhlejšími populacemi a s nejvyšším počtem lokalit. V rokli Krtola se vyskytuje plošně 2. nejrozsáhlejší kolonie v České republice. Lokalita je významná z hlediska výskytu v celé ČR.
Významné zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) v rámci severočeské populace. Počet zimujících vrápenců má na této lokalitě dlouhodobě narůstající trend.  

Zranitelnost:

Ohrožení můžou představovat velkoplošné holoseče v lesních porostech, které můžou vést ke změně mikroklimatu, dále pak táboření, zakládaní ohňů, a "ukládání" odpadků do skalních štěrbin. Jinak není druh pro svou nenápadnost na navržené lokalitě ohrožen.
Zásahy do fauny, všeobecně - rušení zimujících jedinců.  

Management:

Protože se jedná o lokalitu, která je součástí CHKO a přírodní rezervace, je třeba dodržovat management lesních porostů dle platného Plánu péče pro CHÚ. Ten nepřipouští žádnou rozsáhlejší těžbu (max. do 0,5 ha) nebo je možné ponechat příslušné porosty zcela bez zásahu. Kontrolovat a postihovat nepovolené táboření a pálení ohňů v lese.
Opravy a údržby zabezpečení průletnou mříží.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 519.3090
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.613.1769
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.77144.2414
Z toho ostatních přírodních biotopů: 32.27167.5947
Z toho X biotopů: 39.26203.9022
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00035.77D/C/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00030.00D/C/-
4030Evropská suchá vřesoviště 4.94830.95B/A/-Ne
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin4.94830.95B/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.37310.07C/B/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.37310.07C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.65570.70C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.65570.70C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 4.98590.96C/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin4.98590.96C/A/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.00B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.00B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 114.358922.02C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny114.358922.02C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 14.28882.75C/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny14.28882.75C/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 1.62040.31C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny1.62040.31C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.61650.11C/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.61650.11C/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.56040.49C/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.56040.49C/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.83960.16C/B
L1 Mokřadní olšiny0.50220.09C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.97660.38A/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)2.64310.50C/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy10.42362.00B/A
L7.3 Subkontinentální borové doubravy84.405516.25C/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků66.634212.83B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00023.85B/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.16970.03C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.03020.00
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.08280.01
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.74780.14
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.28050.05
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami182.733435.18
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.42670.65
X10 Paseky s podrostem původního lesa13.21562.54
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.81710.54
X12 Nálety pionýrských dřevin0.06040.01
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.50770.09
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vláskatec tajemnýR
Trichomanes speciosumAABA
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrápenec malý71
Rhinolophus hipposiderosCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Branžež, Březina u Mnichova Hradiště, Dneboh, Mužský, Olšina, Srbsko, Žďár u Mnichova Hradiště, Žehrov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.