Homepage

CZ0214006 - Milovice - Mladá

Rozloha: 1244.1100 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°53'9'' v.d., 50°16'14'' s.š.
Nadmořská výška: 199 - 256 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý lesostepní komplex ležící mezi obcemi Milovice, Luštěnice a Benátky nad Jizerou. Severní okraj obce Milovice, 2 km východně od města Benátky nad Jizerou.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží je budováno turonskými slínitými prachovci a pískovci České křídové pánve, které jsou místy pokryty písčitými sedimenty pleistocénních říčních teras.
Geomorfologie: Jižní část Jizerské tabule při hranici se Středolabskou tabulí.
Reliéf: Plochá, mírně zvlněná k severu se zdvihající stupňovina, náležející Jizerské tabuli. Nejvyšší body dosahují výšek přes 250 m n. m.
Pedologie: Na křídových horninách se vyvinuly mělké pararendziny, na plošinách maloplošně uléhavé pelosoly, na píscích chudé arenosoly.
Krajinná charakteristika: Bývalý vojenský prostor založený na počátku 20. století, po roce 1989 opuštěn a ponechán svému osudu. Krajina je charakteristická zanedbatelnou osídleností, hustou sítí zpevněných cest a velkým počtem opuštěných objektů různorodého určení. Zoologickou pestrost podporuje lesostepní (parkový) charakter krajiny, tj. mozaika světlých doubrav, smíšených lesů, travinných a křovinatých společenstev.  

Biota:

Bývalý vojenský prostor s rozsáhlými plochami suchých trávníků, které doplňují světlé listnaté acidofilní lesy.
Hlavním objektem přírodovědného zájmu jsou ohromné plochy širokolistých suchých trávníků, které vznikly samovolně na bývalých úhorech po založení vojenského prostoru. Vegetace poměrně rychle nabyla polopřirozeného charakteru, dají se předpokládat malé plochy původních mezí a lesních lemů odkud probíhala kolonizace volných ploch. Suché trávníky mají různou kvalitu a zachovalost v závislosti na substrátu expozice, svažitosti a historickém managementu. Nejhodnotnější plochy se nacházejí na prudších jižních svazích, kde se výrazněji uplatňuje ron, na nezapojených ploškách se nacházejí stanoviště např. ohrožené drchničky modré (Anagallis foemina) a vrabečnice roční (Thymelaea passerina). Místy se na bezlesí objevují mezofilní lemy s jetelem prostředním (Trifolium medium), řepíkem lékařským (Agrimonia eupatoria) a růží galskou (Rosa gallica). Vzácně se vyskytují suché lemy diagnostikované mj. smldníkem jelením (Peucedanum cervaria), ostřicí nízkou (Carex humilis), jetelem Trifolium alpinum, kozincem sladkolistým (Astragalus glycyphyllos) a bukvicí lékařskou (Betonica officinalis). Maloplošně se vyskytuje vegetace otevřených písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) a také jednoletá vegetace písčin s diagnostickým ovsíčkem (Aira sp.), zapojenější porosty na píscích příslušejí kostřavovým trávníkům. Místy se na podobných stanovištích vyvinula vřesoviště. Pouze zanedbatelnou plochu zaujímají mokřadní společenstva. Dominujícím lesním biotopem jsou suché kyselé doubravy, vyvinuté na terasových sedimentech, ve stromovém patru dominuje dub letní (Quercus robur) či d. zimní (Q. petraea), často přimíšena bývá bříza bělokorá (Betula pendula) a borovice lesní (Pinus sylvestris), v netypické formě bez obsahu většiny diagnostických druhů se vyskytují vlhké kyselé doubravy. Na příznivějším substrátu rostou chudé hercynské dubohabřiny, velmi vzácně se na prudkých jižních slínitých svazích vyskytuje lesní vegetace zařaditelná do perialpidských teplomilných doubrav v podrostu s bělozářkou větevnatou (Anthericum ramosum), smldníkem jelením (Peucedanum cervaria), klinopádem obecným (Clinopodium vulgare), řimbabou chocholičnatou (Tanacetum corymbosum), silenkou nicí (Silene nutans) a dalšími.  

Kvalita a význam:

Velkoplošné výskyty širokolistých suchých trávníků s význačnými druhy rostlin, významné jsou zejména hořec křížatý (Gentiana cruciata) a bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), dále se vyskytují např. bělolist nejmenší (Filago minima), kerblík obecný (Anthriscus caucalis), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), kozinec dánský (Astragalus danicus), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), velmi vzácně byl pozorován vstavač kukačka (Orchis morio) a historicky je udávána pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Lokalita je pozoruhodná zejména z entomologického hlediska, např. jedinou lokalitu zde má chroustek Amphimallon ruficorne, bylo zjištěno několik desítek chráněných druhů, navíc 31 zde nalezených organismů je obsaženo v přílohách evropských směrnic definujících soustavu Natura 2000.
Jedno z přírodně nejzachovalejších území ve středních Čechách, významný krajinný prvek, refugium mnoha vzácných a ohrožených druhů živočichů.  

Zranitelnost:

Komplex je ohrožován velkými investičními záměry, na bezlesí Traviny bylo postaveno golfové hřiště, byl zájem vybudovat zkušební polygon společnosti Škoda auto a.s., k podnikatelským záměrům láká plocha letiště. Lesní biotopy ohrožuje plošná těžba a zalesňování stanovištně nepůvodními dřevinami, v lesích během existence vojenského prostoru probíhal pouze extenzivní management, který zachoval vysoký podíl listnatých lesů. Bezlesí je ohrožováno expanzí dřevin, která postupuje zatím díky velkým rozlohám poměrně pomalu směrem od lesních okrajů. Většina ploch suchých trávníků se neudržuje a je zarůstána třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos). Spíše estetickým problémem je veliké množství opuštěných vojenských objektů, divokých skládek a zpevněných cest. Lokálně došlo ke kontaminaci horninového prostředí ropnými látkami.  

Management:

Upravit složení stromového patra ve prospěch dubů, snížit zastoupení borovice a břízy.
Kosení, pastva, jsou možné i alternativní způsoby managementu, např. vojenské cvičení, lokální požáry aj.
 

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1244.1100
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 43.11536.4123
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.36514.6783
Z toho X biotopů: 10.35128.8154
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 6.71070.53B/B/BAno
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens)4.39620.35B/B/B
T5.3 Kostřavové trávníky písčin2.31450.18C/C/C
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.44950.03B/A/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.44950.03B/A/-
4030Evropská suchá vřesoviště 16.88271.35B/B/BAno
T8.1B Suchá vřesoviště nížin a pahorkatin bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Ideálně sešlap, vypalování, rytí prasat a jiné narušování povrchu
16.88271.35B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 364.800929.32C/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)
Management: Kosení, pastva, jsou možné i alternativní způsoby managementu, např. vojenské cvičení, lokální požáry aj.
364.800929.32C/B/A
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 43.20743.47C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky43.20743.47C/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 66.58415.35C/A/BAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny66.58415.35C/A/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 37.7773.03B/A/CAno
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy
Management: Upravit složení stromového patra ve prospěch dubů, snížit zastoupení borovice a břízy.
37.77703.03B/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.12000.00B/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny81.97356.58A/A
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)8.68290.69C/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy423.146534.01B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.19230.01A/A
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.56310.04B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.43030.03
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.15460.01
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.27880.02
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla53.72864.31
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy8.36650.67
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami12.60531.01
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami13.98851.12
X10 Paseky s podrostem původního lesa3.19420.25
X11 Paseky s nitrofilní vegetací6.47380.52
X12 Nálety pionýrských dřevin29.36372.36
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.23110.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek velkýP
Triturus cristatusCCCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré Benátky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.