Homepage

CZ0213787 - Hrachoviště

Rozloha: 62.8290 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°54'3'' v.d., 49°47'23'' s.š.
Nadmořská výška: 468 - 557 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bezlesí cca 8 km Z od obce Jince uvnitř VVP Brdy-Jince o ploše 60 ha. Lokalita se nachází 5 km J od Hořovic v nadmořské výšce cca 500-550 m.  

Ekotop:

Geologie: Podloží lokality tvoří kambrické břidlice.
Geomorfologie: Území leží na severním okraji Brdské vrchoviny.
Reliéf: Mírné severně orientované svahy vrchu Beranec, při V okraji území pramení Podlužský potok. Území leží v nadmořské výšce cca 500-550 m.
Pedologie: Území leží převážně na pseudogleji, v okolí kambizemě a rankery.
Krajinná charakteristika: Bezlesí bývalé vesnice zaniklé v 50. letech, které je dnes z části intenzivně využívané jako cvičiště vojenské autoškoly. Odlesněný komplex v mírném svahu se severní expozicí, na něm rozsáhlá mozaika vlhkých luk, lučních lad a náletů pionýrských dřevin. Lokalita leží na hranici brdského oreofytika a podbrdského mezofytika (podokres Hořovická kotlina).  

Biota:

Lokalitu tvoří několik částí výrazně se lišících obhospodařováním (vojenské cvičiště, kosená louka, luční lado), v důsledku čehož je velmi diferencovaná i biota.
Na plochách, kde probíhají vojenská cvičení jsou četná místa bez vegetace a řada terénních prohlubní a tůněk, kde se drží voda a vyskytují se zde rostlinné druhy zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica) a zevar vzpřímený (Sparganium erectum). Tato část je nejhodnotnější ze zoologického hlediska.
Biotop největšího výskytu kuňky zde tvoří z 90% mělké nezarostlé tůňky a kaluže vytvářené vojenskou technikou; 10% tvoří zvodnělé zákopy zarostlé natantní a submerzní vegetací.
Značnou plochu zaujímají rozsáhlá bezkolencová lada (T1.9) s vtroušeným výskytem hořce hořepníku (Gentiana pneumonanthe) a místy s porosty kosatce sibiřského (Iris sibirica).
Velice specifické a druhově pestré jsou smilkové trávníky (T2.3B) s hojným zastoupením druhů: hadí mord nízký (Scorzonera humilis), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare) a pryskyřník hajní (Ranunculus nemorosus).
Unikátní jsou kosené louky v SV části enklávy, které lze přiřadit k bezkolencovým loukám as. Sanguisorbo-Festucetum. Z důvodu kontinuálního lučního obhospodařování bez aplikace hnojiv jsou mimořádně druhově bohaté s výskytem četných vzácných druhů - úpolín nejvyšší (Trollius altissimus), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) aj.  

Kvalita a význam:

Jedna z velmi významných lokalit druhu v rámci Středočeského kraje.
Vyskytují se zde také velice cenná rostlinná společenstva s hojným výskytem chráněných druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Ohrožení představuje upuštění od obhospodařování, včetně vojenského výcviku. V důsledku toho by došlo k náletům dřevin a především k silné expanzi třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).
Některé tůňky byly zasypány sutí.  

Management:

V oblasti vojenského cvičiště zajistit nárazové narušování povrchu (vojenská cvičení, možno motoristické akce), popř. zajistit záměrné obnovování zazemněných nebo vytváření nových vodních zdrží a odstraňovat vysokostébelné souvislé porosty (zejména tak, aby vodní plochy byly osluněné) a případného náletu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 62.8290
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.330.2101
Z toho neprioritních naturových biotopů: 48.1330.2446
Z toho ostatních přírodních biotopů: 17.3910.9296
Z toho X biotopů: 34.1321.4441
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.20740.33D/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.20740.33D/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)10.789517.17A/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky10.789517.17A/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.71182.72C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada1.71182.72C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 17.547727.92C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky17.547727.92C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.11360.18C/B/-Ne
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště0.11360.18C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.0820.13D/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.08200.13D/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00270.00C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.00270.00C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.30820.49C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.86382.96C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.05030.08C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.07050.11C/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.01090.01C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.00400.00C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.39190.62D/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.11260.17B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.90221.43B/B
T1.3 Poháňkové pastviny6.938811.04D/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.27640.43B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole2.14093.40
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.55780.88
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla12.699920.21
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.22650.36
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.46600.74
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.22350.35
X12 Nálety pionýrských dřevin3.84986.12
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.27972.03
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháR
Bombina variegataCABB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hrachoviště  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.