Homepage

CZ0213783 - Felbabka

Rozloha: 11.3754 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°56'5'' v.d., 49°48'27'' s.š.
Nadmořská výška: 449 - 454 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Bezlesí jz. od obce Felbabka, 2,5 km jv. od Hořovic (městečko cca 20 km jz od Berouna), okr. Beroun.  

Ekotop:

Geologie: Kambrické břidlice a droby.
Geomorfologie: Území leží na rozhraní Hořovické pahorkatiny a Brdské vrchoviny.
Reliéf: Mělké údolí mezi Podlužskou horou a vrchy j. a jv. od ní; rozvodí mezi Podlužským potokem a bezejmenným přítokem Litavky tekoucím odtud na v. a horní část údolí drobného pravobřežního přítoku Podlužského potoka, reliéf samotného území je poměrně plochý.
Pedologie: V území se nachází pseudoglej a kambizem.
Krajinná charakteristika: Nekosené louky s řídkým porostem vysokých mezofilních a xerofilních křovin s lesnatým a kopcovitým okolím.  

Biota:

Biotop zájmového druhu tvoří periodické kaluže na vojenském cvičišti. Většinou bez litorálu, v trvalejších kalužích místy submerzní vegetace s převahou hvězdoše (Callitriche sp.), na okrajích kaluží místy sítina (Juncus sp.), orobinec (Typha latifolia).  

Kvalita a význam:

Jedna z významných a perspektivních lokalit kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) v Čechách.  

Zranitelnost:

Ohroženo vysycháním.  

Management:

Zajistit nárazové narušování povrchu (vojenská cvičení, možno motoristické akce), popř. zajistit záměrné obnovování zazemněných nebo vytváření nových vodních zdrží a odstraňovat vysokostébelné souvislé porosty (zejména tak, aby vodní plochy byly osluněné) a případného náletu.
Při vytváření tůněk lze zvážit možnost vytvoření hlubší tůně, aby se zmenšilo riziko předčasného vyschnutí a byla tím podpořena kontinuita rozmnožování i v sušších letech.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 11.3754
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 0
Z toho ostatních přírodních biotopů: 6.910.7867
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.76676.73C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.02000.17D/C
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
kuňka žlutobřicháC
Bombina variegataCABB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Hrachoviště, Křešín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.