Homepage

CZ0213006 - Valcha

Rozloha: 2.1997 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°51'54'' v.d., 50°30'6'' s.š.
Nadmořská výška: 241 - 245 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rybníček a navazující mokřad v postranní rokli S od železniční trati mezi Bělá pod Bezdězem stanice a Bělá pod Bezdězem zastávka.  

Ekotop:

Geologie: Jizerské vrstvy středního turonu s vložkami vápnitých pískovců.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Jizerské tabule
Reliéf: Rybníček leží v postranním údolí po levé straně údolí Bělé uprostřed lesního porostu, přičemž na východní straně stoupá terén do poměrně prudkého svahu. Na jihu hraničí s železniční tratí.
Pedologie: Nivní půda naplavená, fluvizem.
Krajinná charakteristika: Lesní rybníček a navazující mokřady vznikly pravděpodobně zatopením deprese při stavbě železniční trati.  

Biota:

Zazemňující se lesní rybníček s navazujícími mokřady - populace vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) žije zejména v ostřicových dobře zavodněných mokřadech včetně bultů ostřice latnaté (Carex paniculata).
V mělkém oligotrofním rybníčku (V3) se vyskytují vodní makrofyta: růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), okřehek menší (Lemna minor) a zejména vzácná bublinatka menší (Utricularia minor).
V severní části území se nachází mokřadní olšina (L1) s olší lepkavou (Alnus glutinosa), o. šedou (A. incana), břízou pýřitou (Betula pubescens) a příměsí smrku ztepilého (Picea abies).
V olšině a na okrajích vodní plochy je méně početná, ale vitální populace naturového druhu popelivka sibiřská (Ligularia sibirica) (ochrana tohoto druhu však není předmětem ochrany).  

Kvalita a význam:

V Čechách byl vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana) zjištěn pouze na Kokořínsku a zde.
Jedna z lokalit popelivky sibiřské (Ligularia sibirica).  

Zranitelnost:

Přirozenou sukcesí dochází k vývoji, který může být pozitivní ve smyslu zazemňování rybníčka - tzn. rozšiřování plochy mokřadů a negativní ve smyslu degradace již stávajících mokřadů.  

Management:

Udržovat stávající charakter lokality (hydrologické podmínky a rozloha mokřadů).  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.1997
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 33.560.7384
Z toho ostatních přírodních biotopů: 46.491.0227
Z toho X biotopů: 19.940.4387
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3160Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.73833.55A/A/-Ne
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní0.738033.55A/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.00040.01C/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.00040.01C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.884840.22A/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.00110.05C/C
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.00040.01C/C
L8.3 Perialpidské hadcové bory0.06773.07B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.02391.08C/C
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.04482.03B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.21869.93
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.20869.48
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.00920.41
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.00230.10
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč bažinnýP
Vertigo moulinsianaCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Bělá pod Bezdězem  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.