Homepage

CZ0212006 - Drhleny

Rozloha: 17.0910 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°4'48'' v.d., 50°29'41'' s.š.
Nadmořská výška: 244 - 292 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Navržená lokalita se nachází v JZ části CHKO Český ráj, v katastrálním území obce Suhrovice, 0,5 km JV od obce Nová Ves nad Drhlenským rybníkem.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží lokality tvoří kvádrové pískovce.
Geomorfologie: Území je součástí SV části Jičínské pahorkatiny.
Reliéf: Erozní údolí vytvořené v mladším pleistocénu říčkou Kněžmostkou a jejími přítoky v tektonicky predisponovaném místě. Při jeho utváření došlo k proříznutí kvádrových pískovců svrchně turonského až coniackého stáří až na podložní svrchně turonské jílovce sv. křídy. Údolí lemují pískovcové skály. Vlastní údolí je vyplněno fluviálně aluviálními uloženinami.
Pedologie: Převažují glejové půdy.
Krajinná charakteristika: Kaňonovité úzké zalesněné údolí s rybníkem a bažinami.  

Biota:

Charakteristika bioty celé lokality: acidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, boreokontinentální bory, smrkové monokultury, štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin, mokřadní vrbiny, mokřadní olšiny, rákosiny, vegetace vysokých ostřic, mezotrofní i eutrofní vegetace bahnitých substrátů, makrofytní vegetace mělkých stojatých vod.
Charakteristika bioty s výskytem vlaskatce tajemného (Trichomanes speciosum): jeskyňky, dutiny a vodorovně orientované zářezy "police" v pískovcových skalních stěnách, zejména ve spodních částech skalních masivů na dně roklí, vyznačujících se stabilním mikroklimatem /poměrně vysokou vlhkostí vzduchu a nízkým kolísáním teplot/ což je dáno zřejmě velkou tepelnou setrvačností do terénu zapuštěných pískovcových masivů a jejich vysokou propustností pro vodu. Při jisté míře zevšeobecnění lze říct, že druh je součástí biotopů štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin. Osídluje zejména skály zastíněné lesem, jedná se o acidofilní bučiny, subkontinentální borové doubravy, ale zde zejména o smrkové monokultury.  

Kvalita a význam:

Jedná se o méně významnou, i když vitální populaci jak na území CHKO Český ráj tak z hlediska rozšíření druhu v ČR.
Populace je tvořena řadou bohatých kolonií většinou velikosti 10 cm čtverečních, výjimečně dosahují i ploch 30x50 cm.  

Zranitelnost:

Ohrožení můžou představovat velkoplošné holoseče v lesních porostech, které můžou vést ke změně mikroklimatu, dále pak táboření, zakládaní ohňů, a "ukládání "odpadků do skalních štěrbin.
Jinak není druh pro svou nenápadnost na navržené lokalitě ohrožen.  

Management:

Protože se jedná o lokalitu, která je součástí CHKO, je třeba dodržovat management lesních porostů dle platného Plánu péče pro CHÚ. Nepovolovat žádnou rozsáhlejší těžbu (max. do 0,5 ha) nebo ponechat příslušné porosty zcela bez zásahu. Kontrolovat a postihovat nepovolené táboření a pálení ohňů v lese.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 17.0910
Z toho prioritních naturových biotopů: 2.470.4223
Z toho neprioritních naturových biotopů: 8.301.4194
Z toho ostatních přírodních biotopů: 41.577.1049
Z toho X biotopů: 35.436.0561
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.48982.86C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.48982.86C/B/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.1410.82B/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.13100.76B/A/-
R2.3 Přechodová rašeliniště0.01000.05D/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.22021.28C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.22021.28C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.51923.03C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.51923.03C/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.04920.28C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.04920.28C/C/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.42232.47C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.42232.47C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny1.39498.16B/B
L1 Mokřadní olšiny0.23781.39B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.78884.61C/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.02080.12C/C
L7.3 Subkontinentální borové doubravy0.60863.56C/C
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.32801.91A/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.59609.33C/B
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů0.47452.77B/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic1.24627.29B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.18171.06C/C
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod s dominantními lakušníky (Batrachium spp.)0.22761.33C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.08606.35
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.29571.73
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.96575.65
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.21811.27
X12 Nálety pionýrských dřevin0.07560.44
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace3.415019.98
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vláskatec tajemnýR
Trichomanes speciosumBBBB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Suhrovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.