Homepage

CZ0210008 - Zámecký park Liblice

Rozloha: 33.6750 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°34'59'' v.d., 50°18'32'' s.š.
Nadmořská výška: 187 - 197 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Park přiléhající k zámku v Liblicích, 3 km jihovýchodně od Mělníka.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží budují jemnozrnné turonské slínovce až vápnité jílovce České křídové pánve, na kterých se v depresích vytvořila vrstva vápnitých slatin.
Geomorfologie: Mělnický úval v průměrné nadmořské výšce 180 m n. m.
Reliéf: Park se rozkládá v Mělnickém úvalu, úzké ploché depresi omezené Turbovickým hřbetem a patou Jizerské tabule.
Pedologie: Na většině plochy území převládají tmavé úrodné slatinné půdy, černice.
Krajinná charakteristika: V ploché nivě Košáteckého potoka protékajícího napříč Mělnickým úvalem se v minulosti rozkládaly rozlehlé slatinné louky, z nichž dodnes zbyly pouze nepatrné relikty. Samotná lokalita je druhově bohatá slatinná louka s významným zastoupením vstavačovitých, obklopená bývalým zámeckým parkem s charakterem tvrdého luhu.  

Biota:

Nejcennějším biotopem je zachovalá bezkolencová louka (T1.9) s přechody do vápnitých slatin (R2.1). Louka je dobře nasycena diagnostickými druhy, dominují: bezkolenec modrý (Molinia caerulea), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), ostřice chabá (Carex flacca), dále se vyskytují např.: pcháč šedý (Cirsium canum), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), ocún jesenní (Colchicum autumnale), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) a tužebník jilmový (Filipendula vulgaris). Okolní bývalý zámecký park má charakter lehce degradovaného tvrdého luhu, avšak bez významné příměsi exotických dřevin a s vysokou estetickou hodnotou.  

Kvalita a význam:

Lokalita je známa především jako refugium vzácných a ohrožených rostlinných druhů. Z orchidejovitých zde roste vstavač vojenský (Orchis militaris), v. bahenní (O. palustris), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), p. májový (D. majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). Z dalších pozoruhodných druhů se vyskytují: hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), kostival český (Symphytum bohemicum) a ožanka čpavá (Teucrium scordium). Cennost lokality prokázal provedený malakozoologický průzkum. V parku se vyskytují běžné lesní druhy ptactva.  

Zranitelnost:

Louka je pravidelně kosena, okolní lesní porost je ponechán bez údržby přirozenému vývoji. Na okrajích lesa v kontaktu s obcí je divoce skládkován zahradní odpad, les je protkán sítí cest, pěší cesta vede i napříč loukou, avšak významnější negativní dopad na biotu nebyl pozorován.  

Management:

Luční porosty a slatina - pravidelné kosení jednou ročně.
Lesní porosty - bez zásahu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 33.6750
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 98.2633.0923
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.650.2222
Z toho X biotopů: 1.070.3605
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.71942.13B/B/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky
Management: Pokračovat ve stávajícím managementu, tj. pravidelné kosení jednou ročně.
0.71942.13B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00070.00-/-/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00070.00-/-/-
7230Zásaditá slatiniště 0.71942.13A/A/BAno
R2.1 Vápnitá slatiniště
Management: Kosení spolu s loukou.
0.71942.13A/A/B
91F0Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris) 31.652893.99B/B/CAno
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné porosty
Management: Bez zásahů.
31.652893.99B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L1 Mokřadní olšiny0.22220.65A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00070.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.35981.06
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Liblice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.