Homepage

CZ0622227 - Volkramy

Rozloha: 6.8547 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: panonská
Souřadnice středu: 16°55'45'' v.d., 49°10'37'' s.š.
Nadmořská výška: 306 - 334 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se nachází v Jihomoravském kraji (okresVyškov), asi 1,5 km severovýchodně od obce Němčany.  

Ekotop:

Geologie: Geologickým podkladem jsou písky a štěrky karpatské předhlubně. Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina, okrsku Větrnická vrchovina. Pedologie: Převážně jsou vyvinuty regozemě, okrajově černozemě a pelozemě. Reliéf: Reliéf je utvářen zčásti lidskou aktivitou. V severní části lokality se nachází menší pískovna, kde dodnes příležitostně probíhá drobná těžba. Jihovýchodní část zaujímá starý ovocný sad. Krajinná charakteristika: Jižně až jihozápadně orientované mírné svahy kolem menší pískovny (nejvyšší bod 344 m n.m.) severně od obce Němčany.  

Biota:

Vegetace je tvořena převážně porosty širokolistých suchých trávníků (T3.4D), lokálně nahrazených či přecházejících do subpanonských stepních trávníků (T3.3A). Lokalita hostí řadu významných druhů, jako lněnka Dollinerova (Thesium dollineri), česnek kulovitý (Allium rotundum), pelyněk pontický (Artemisia pontica), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), chruplavník větší (Polycnemum majus), oman mečolistý (Inula ensifolia), hvězdnice chlumní (Aster amellus), bílojetel německý (Dorycnium germanicum), koulenka prodloužená (Globularia bisnagarica). Výrazným fenoménem lokality je početný výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož vitální populace se nachází především v centrální části území, ale menší subpopulace i na několika dalších místech.  

Kvalita a význam:

Vitální a početná populace koniklece velkokvětého.  

Zranitelnost:

Zarůstání lokality vlivem absence kosení, šíření invazivních rostlin.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 6.8547
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 2.940.2021
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.20212.94-/-/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.20212.94-/-/-
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý>1000 trsů
Pulsatilla grandisBABB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Němčany  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.