Homepage

CZ0622226 - Velký kopec

Rozloha: 23.0076 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°11'38'' v.d., 49°4'11'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 380 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita zahrnuje travinobylinná lada s keři na svazích Velkého kopce (392 m), cca 0,5 km SZ od Horních Dubňan.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří převážně granulity s granátem a biotitem moravského moldanubika.
Geomorfologie: Lokalita spadá do geomorfologické oblasti Českomoravská vrchovina, celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Hrotovická pahorkatina.
Reliéf: Území se nachází na JV svazích pod náhorní plošinou kopce. Nadmořská výška území 365 - 392 m.
Pedologie: Na kyselých horninách se vyvinula kambizem, při úpatí kopce na překryvech spraší hnědozem.
Krajinná charakteristika: Ploché návrší na severozápadním okraji obce Horní Dubňany v minulosti využívané jako pastvina a později vojenské cvičiště. Travinobylinná lada jsou obklopena polními kulturami, v jedné části přiléhá sad.  

Biota:

Vegetace je tvořena převážně porosty acidofilních suchých trávníků (T3.5A/B) různé kvality. Ochranářsky nejvýznamnějším druhem je zde vstavač kukačka (Orchis morio), který se zde nachází v početné populaci. Pro něj jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit na jižní Moravě. Z dalších významných druhů se vyskytují např. smil písečný (Helichrysum arenarium), křivatec český (Gagea bohemica), kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), silenka ušnice (Silene otites), rozrazil klasnatý (Veronica spicata). Významným fenoménem lokality je početný výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož sice poměrně úzce lokalizovaná, avšak stabilní populace se nachází v severní části území, ale menší subpopulace také v jižním cípu.

K významným druhům bezobratlých patří polník Agrilus sinuatus, krasci Trachys troglodytes a T. fragariae a krasec třešňový (Anthaxia candens). na travní porosty jsou vázány některé významné druhy ptáků, např. strnad luční (Miliaria calandra), křepelka polní (Coturnix coturnix), ve starých ovocných stromech hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla).  

Kvalita a význam:

Velký kopec je jedním z několika posledních zbytků dříve rozsáhlých pastvin v okolí Moravského Krumlova. Ačkoli větší část kopce je již degradována, jižní výběžek představuje stále zachovalou ukázku acidofilních trávníků s významnou populací koniklece velkokvětého a zřejmě s nejbohatší populací vstavače kukačky v širším okolí (jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit na jižní Moravě).  

Zranitelnost:

Území zarůstá keři (hlavně Rosa canina), je ohroženo expanzí Calamagrostis epigejos, náletem Pinus sylvestris. Místy se projevuje ruderalizace, hlavně v okolí skládky, která se nachází nad horní hranou území.  

Management:

Na lokalitě byl v posledních letech obnoven management pastvou ovcí.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 23.0076
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.746.3839
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.841.8039
Z toho X biotopů: 63.5314.617
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 6.372827.69C/C/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.27561.19C/C/-
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých6.097226.50C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01110.04C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01110.04C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.80397.84D/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.03960.17
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla12.596154.74
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy1.52006.60
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.41691.81
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.04440.19
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý>400 trsů
Pulsatilla grandisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Horní Dubňany  

Prameny:

LOSÍK J., HÁKOVÁ A. Péče o vzácné druhy a obnova jejich biotopů na lokalitě Velký kopec v k.ú. Horní Dubňany: Biologické posouzení stavu území a zhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu. 25 s. Archivuje AOPK ČR: RP Jižní Morava.2016
VZD Invest Péče o vzácné druhy a obnova jejich biotopů na lokalitě Velký kopec v k.ú. Horní Dubňany: Technická zpráva. 34 s. Archivuje AOPK ČR: RP Jižní Morava.2016
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.