Homepage

CZ0530503 - Litice

Rozloha: 111.0038 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°20'52'' v.d., 50°4'55'' s.š.
Nadmořská výška: 334 - 500 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tok řeky Divoká Orlice a přilehlé zalesněné svahy u Litic nad Orlicí.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží je utvářeno granity a granitoidy, v severních a jižních partiích se vyskytuje rula migmatická, rula perlová. V nejnižších partiích podél Orlice je úzká niva budována kvarterními hlínami, písky a štěrky. Podle geomorfologického členění České republiky lze území zařadit do Krkonošsko-jesenické soustavy, Orlické podsoustavy, celku Podorlická pahorkatina, podcelku Žamberecká pahorkatina, okrsku Litický hřbet. Součástí je tok Divoké Orlice.
Pedologie: Na strmých svazích se uplatňují kambické rankery a rankerové kambizemě, v nivě Orlice glejová fluvizem.
Krajinná charakteristika: Osou celé lokality je tok Divoké Orlice, přitékající ze severovýchodu, obtáčející se esovitě podél litického kopce a v jižní části se stáčící na západ. Oba břehy se zvedají víceméně hned od koryta ve strmé srázy s převýšením až 150 metrů. Nejnižší bod je 335 m n. m. v korytě Orlice v jižní části, nejvyšší 520 m n. m. v severní části lokality.  

Biota:

Na lokalitě dominují květnaté bučiny (L5.1), které na extrémnějších stanovištích přecházejí v suťové lesy (L4). Tyto porosty mají v EVL poměrně zachovalé bylinné patro, hojně jsou přítomny běžné druhy typické pro tato stanoviště (samorostlík klasnatý (Actaea spicata), kopytník evropský (Asarum europaeum), ostřice prstnatá (Carex digitata), o. lesní (C. sylvatica), čarovník pařížský (Circaea lutetiana), kostřava lesní (Festuca altissima), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), s. lesní (G. sylvaticum), strdivka nicí (Melica nutans), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), z ohrožených druhů zde byla zaznamenána kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum). Především v západní části na svazích na pravém břehu Orlice převládají acidofilní bučiny (L5.4), bylinné patro je méně zapojené a druhově chudší, což je pro tento biotop typické. Roste zde např. bika hajní (Luzula luzuloides), b. chloupkatá (L. pillosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a rozrazil lékařský (Veronica officinalis). Ve svazích se také běžně vyskytují skalní výchozy se sporadickou štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin (S1.2). Cévnaté rostliny povětšinou na těchto stanovištích chybí, kromě běžných druhů z okolních lesních porostů zde byly zaznamenány sleziník červený (Asplenium trichomanes) a osladič obecný (Polypodium vulgare). Podél Orlice zůstaly v malých fragmentech zachovány údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2), v bylinném patru je zajímavý výskyt kýchavice bílé Lobelovy (Veratrum album subsp. lobelianum), která je sem splavována z vyšších poloh Orlických hor. V Divoké Orlici je vyvinuta makrofytní vegetace vodních toků (V4A) s lakušníkem vzplývavým (Batrachium fluitans).  

Kvalita a význam:

Unikátní společenstva svahových bučin ve východních Čechách s makrofytní vegetací v přirozeném korytě Divoké Orlice. Geomorfologicky významné území.  

Zranitelnost:

Největším potenciálním nebezpečím je nešetrné lesní hospodaření - mýtní těžba a zavádění kultur nepůvodních druhů. V těsné blízkosti severní části lokality se nachází lom a štěrkovna. Na levém břehu Orlice vede frekventovaná železniční trať. Na lokalitě i v její těsné blízkosti je chatová zástavba.  

Management:

Zachovat přirozenou dřevinnou skladbu. Neprovádět holoseče.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 111.0038
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.694.1065
Z toho neprioritních naturových biotopů: 62.8869.8007
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.323.6893
Z toho X biotopů: 29.2332.4563
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.68712.42B/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt2.68712.42B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.34450.31D/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.34450.31D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 6.41815.78C/B/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin6.41815.78C/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 25.412322.89C/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny25.412322.89C/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 34.938731.47B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny34.938731.47B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 3.96453.57B/B/-Ne
L4 Suťové lesy3.96453.57B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.1420.12C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.14200.12C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.69760.62D/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.99172.69A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.91440.82
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.01170.01
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.46110.41
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami28.959526.08
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.75141.57
X12 Nálety pionýrských dřevin0.35820.32
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Potštejn

Kraj Pardubický kraj:

Litice nad Orlicí, Sopotnice  

Prameny:

Havlíček K.H0047 (Litice-Potštejn) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.