Homepage

CZ0724430 - Vlárský průsmyk

Rozloha: 3172.6326 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°3'7'' v.d., 49°3'35'' s.š.
Nadmořská výška: 271 - 768 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní celek v S části CHKO Bílé Karpaty v okolí Vlárského průsmyku. Lokalita je přibližně ohraničena kótou Javorník (783 m n. m.), obcí Svatý Štěpán, kótou Tratihušť (708 m n. m.), osadou Sidonie a státní hranicí.  

Ekotop:

Geologie: Území je budováno horninami bělokarpatské jednotky magurského flyše s převahou vápnitých jílovců a slínovců.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Bílé Karpaty, podcelku Chmelovská hornatina, okrsku Vlárská hornatina. Jedná se o široký masivní hřbet tvořený flyšovými horninami, rozčleněný hluboce zařezanými údolími. Jižní část spadá do okrsku Starohrozenkovská hornatina (podcelek Lopenická hornatina); jedná se o členitou hornatinu budovanou flyšovými horninami s drobnými intruzemi neovulkanitů, s erozně denudačním reliéfem.
Reliéf: Reliéf je členitý, tvořený zalesněným hřebenem, který je rozdělen průlomovým údolím Vláry.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o rozsáhlý lesní komplex se zachovalými původními porosty.  

Biota:

Rozsáhlý komplex přirozených bučin v S části Bílých Karpat, s enklávami pralesovitého charakteru.
Odlesněné části lokality hostí vegetaci mezofilních luk blízkých svazu Arrhenatherion a pastvin svazu Cynosurion, křoviny možno částečně řadit do svazu Berberidion, mimo to se zde vyskytují obtížně klasifikovatelná mladá sukcesní stadia lesa. Lesní porosty možno přiřadit ke karpatským bučinám, méně i dubohabřinám (svaz Fagion, resp. Carpinion), podél potoka se vyskytují fragmenty olšin podsvazu Alnenion glutinoso-incanae, část lokality zabírají monokulturní smrčiny.
Zájmový druh Tephroseris longifolia subsp. moravica se vyskytuje zejména na okrajích luk a pastvin, v biotopech klasifikovaných jako mezofilní ovsíkové louky T1.1 a poháňkové pastviny T1.3 s tendencí k mezofilním bylinným lemům T4.2.  

Kvalita a význam:

Zachovalý rozlehlý komplex přirozeného lesa, biotopy s pěnovcem a orchidejemi, mimořádná krajinná hodnota a vegetační diverzita.
Jedna ze 3 resp. 5 (na 2 lokalitách repatriace) lokalit Tephroseris longifolia subsp. moravica v Bílých Karpatech a zároveň v České republice. Jedná se o středně silnou populaci.
Významná entomologická lokalita (výskyt přástevníka kostivalového, střevlíka hrbolatého, tesaříka alpského), významný příklad komplexu přirozených lesů.  

Zranitelnost:

Negativní vliv na biotopy má příliš intenzivní či extenzivní pastva a hnojení luk.
Přímé nebezpečí pro populace Tephroseris longifolia subsp. moravica představuje lesní hospodářství; jedinci se často vyskytují v okrajích drobných lesíků s břízou, lískou, osikou apod. Tyto "netvárné" porosty jsou lesnicky nevyužitelné a běžně se nahrazují smrkovými monokulturami (nepřijatelnými jako stanoviště pro Tephroseris longifolia subsp. moravica).
Taktéž ponechání celého území samovolnému vývoji ohrožuje populace zájmového druhu; jedinci sice osidlují místa částečně zarostlá náletovými dřevinami a s významným podílem lesních bylin (zdá se že je dokonce preferují), avšak přirozená sukcese na lokalitě směřuje ke značně stinným typům lesa, které již nárokům Tephroseris longifolia subsp. moravica naprosto nevyhovují.
Lokalita je potenciálně ohrožena změnou způsobu lesního hospodaření, popřípadě změnami vodního režimu či aplikací pesticidů.  

Management:

Obnovní opatření:
- části travních porostů významně poškozené pastvou a hnojením revitalizovat mělkým narušením drnu a dosetím přírodní semennou směsí regionálního původu
- velkou (více jak 10 ha) louku/pastvinu rozčlenit výsadbou keřových remízků
- odtěžit všechny smrkové porosty a plochy následně obnovit autochtonními dřevinami nebo částečně začít udržovat jako bezlesí, např. za pomoci pastvy
- redukce expandujících dřevin (křoviny, lesíky) jedenkrát za mnoho let; za účelem zlepšení komunikace jednotlivých subpopulací a obnovy vhodných stanovišť.

Běžný režim:
- extenzivní pastva oplůtkovým systémem, možné střídání s kosením (1x za 4 roky); odstranění nedopasků
- kosení 1x za rok v létě po skončení vegetačního cyklu zájmového druhu (přelom července a srpna), možné přepasení na podzim.

viz Zásady péče o lesní a nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000

 

Možné střety zájmu:

Lesnictví, myslivost, intenzivní zemědělstvím.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3172.6326
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.3944.1472
Z toho neprioritních naturových biotopů: 70.532237.8008
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.3474.5465
Z toho X biotopů: 25.51809.5011
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 23.79770.75A/A/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)23.79770.75A/A/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 2.70150.08A/A/AAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)2.70150.08A/A/A
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 3.79930.11B/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.07170.00A/A/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada3.72760.11B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 346.195210.91C/B/AAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky346.195210.91C/B/A
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)1.38130.04A/A/AAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.35830.01A/A/A
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště1.02300.03A/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 18.40750.58B/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny18.40750.58B/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1660.494352.33B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny1660.494352.33B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 185.10685.83C/B/AAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny185.10685.83C/B/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 18.54510.58C/A/BAno
L4 Suťové lesy18.54510.58C/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 21.51930.67B/A/AAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty21.51930.67B/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny37.13301.17B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy6.84490.21B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.10750.00A/A
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.11180.00C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.44950.01B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.27180.00B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd1.55860.04B/A
T1.3 Poháňkové pastviny24.62740.77B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.07260.00B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy3.36940.10B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území21.30160.67
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole12.46480.39
X5 Intenzivně obhospodařované louky182.30585.74
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.88420.05
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla20.48510.64
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.15520.00
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami460.186914.50
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami3.22680.10
X10 Paseky s podrostem původního lesa7.54080.23
X11 Paseky s nitrofilní vegetací60.02611.89
X12 Nálety pionýrských dřevin25.77570.81
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla14.02850.44
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.11960.00
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
starček dlouholistý moravskýP
Tephroseris longifolia subsp. moravicaBCAB
 

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýP
Callimorpha quadripunctariaCBCB
střevlík hrbolatýP
Carabus variolosusCBCA
tesařík alpskýP
Rosalia alpinaAACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Brumov, Bylnice, Návojná, Nedašov, Sidonie, Svatý Štěpán, Štítná nad Vláří  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.