Homepage

CZ0724429 - Hostýnské vrchy

Rozloha: 2396.5918 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část, Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°45'31'' v.d., 49°23'15'' s.š.
Nadmořská výška: 424 - 832 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 4 km jihovýchodně od Bystřice p. Hostýnem, 1,5 km JV od části Chvalčov, 2 km JZ od obce Rajnochovice. Rozsáhlý komplex lesních porostů v Hostýnsko - vizovických vrších. Území je přibližně ohraničeno tokem Bytřičky, Rychářky, Rosošného potoka a bezejmenným pravostranným přítokem Bystřičky s vyústěním cca 1 km nad obcí Chvalčov.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno flyšovými sedimenty pískovcového vývoje se střídáním pískovců a jílovců s převahou pískovců.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Hostýnských vrchů, okrsku Rusavské hornatiny. Jedná se o plochou hornatinu budovanou paleogenními flyšovými pískovci a jílovci soláňských vrstev, tvořenou hřbety SV-JZ směru se stopami zarovnaného povrchu, spadající na čele magurského příkrovu příkrými srázy.
Reliéf: Reliéf je svažitý, tvořený ostře zaříznutými údolími Bystřičky a Rozsošného potoka a jejich přítoků.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě (modální, dystrická).
Krajinná charakteristika: Zalesněná podmáčená a vlhká stanoviště s prameništi a neregulovanými potoky v zaříznutých údolích.  

Biota:

Lesní biotopy náleží především ke květnatým bučinám (L5.1), kterým se v plošném zastoupení téměř rovnají bučiny acidofilní (L5.4), což je zčásti způsobeno lesnickým hospodařením (výsadba smrkových monokultur na úživnějších stanovištích, Fagetum nudum jako následek holosečí). Na prudkých svazích jsou vyvinuty suťové lesy (L4) s dominantním jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a s přimíšeným bukem (Fagus sylvatica). Okrajovými biotopy jsou v rámci lokality karpatské dubohabřiny (L3.3B) v nižších polohách a údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A). Stejně tak nevýznamně jsou zastoupeny nelesní biotopy zahrnující mezofilní ovsíkové louky (T1.1), vlhká tužebníková lada (T1.6) a lesní pěnovcová prameniště (R1.3). Z geologických útvarů se zde nacházejí četné skalní útvary a nepřístupné jeskynní systémy (S3B).
Bylinnou vegetaci tvoří typické karpatské druhy asociace Dentario enneaphylli-Fagetum a suťových lesů asociace Mercuriali-Fraxinetum, v malé míře asociace Festuco-Fagetum. Ve stromovém patře převládá javor klen (Acer pseudoplatanus), buk lesní (Fagus sylvatica) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), přimísen je jilm drsný (Ulmus glabra), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) a také jedle bělokorá (Abies alba). Bylinné patro je bohaté na druhy: strdivka jednokvětá (Melica uniflora), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), mařinka vonná (Galium odoratum), starček Fuksův (Senecio ovatus), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), kapradiny kapraď samec (Dryopteris filix-mas), k. rozložená (D. dilatata), sleziník červený (Asplenium trichomanes) aj. s výskytem řady vzácných taxonů: okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), o. dlouholistá (C. longifolia), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), k. žláznatá (D. glandulosa), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zápalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlavá (Lilium martagon). Luční biotopy pak hostí vzácné orchideje - vstavač mužský (Orchis mascula), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bradáček vejčitý (Listera ovata), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris), kriticky ohrožený snědek pyrenejský (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) a další vzácné taxony - suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), oman vrbolistý (Inula salicina) aj. Bohatá je také fauna, z obojživelníků byl pozorován mlok skvrnitý (Salamandra salamandra), skokan hnědý (Rana temporaria) a ropucha obecná (Bufo bufo), z plazů ještěrka obecná (Lacerta agilis) a j. živorodá (Zootoca vivipara). Rozsáhlé lesní biotopy jsou vhodným hnízdištěm řady druhů ptáků, např. datel černý (Dryocopus martius), strakapoud velký (Dendrocopos major), holub hřivnáč (Columba palumbus), dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes), linduška luční (Anthus pratensis), linduška lesní (Anthus trivialis), pěvuška modrá (Prunella modularis), červenka obecná (Erithacus rubecula), konipas bílý (Motacilla alba), drozd brávník (Turdus viscivorus), pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla), budníček menší (Phylloscopus collybita), budníček větší (Phylloscopus trochilus), mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus), sýkora babka (Parus palustris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora lužní (Parus montanus), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora uhelníček (Parus ater), brhlík lesní (Sitta europaea), sojka obecná (Garrulus glandarius), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), čížek lesní (Carduelis spinus), strnad obecný (Emberiza citrinella), hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula), ťuhýk obecný (Lanius collurio), káně lesní (Buteo buteo), krkavec velký (Corvus corax), čáp černý (Ciconia nigra) aj.
Významná lokalita čolka karpatského a střevlíka Carabus variolosus.  

Kvalita a význam:

Jedná se o porost naturových lesních biotopů s různou mírou reprezentativnosti a s typickou druhovou skladbou. Místy degradovány plochami monokultur smrku či dominantním porostem třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos). Na lokalitě se nachází 7 maloplošných chráněných území (PP Na Jančích, PR Kelčský Javorník, Čerňava, Obřany, Sochová, Smrdutá a Tesák).V malé míře jsou zastoupeny velmi zachovalé luční biotopy s výskytem řady vzácných druhů. Celkově se jedná o velmi významný přírodní komplex jak z hlediska druhové ochrany tak i z hlediska krajinářského. Na území se nacházejí zachovalé lesní porosty a neregulované toky oblasti střední Moravy jenž tvoří útočiště pro řadu vzácných druhů fauny i flóry (významná lokalita čolka karpatského a střevlíka Carabus variolosus).  

Zranitelnost:

Pokračování ve změnách druhové skladby lesa a holoseče by vedly k degradaci či zániku lokality. Dále je lokalita pod velkým tlakem motorizovaných turistů z velké spádové oblasti (Haná) i z daleka (Brno, Ostrava,…). Hrozí také výstavby nových lyžařských sjezdovek.
V nemalé míře může docházet k narušení vodního režimu a likvidaci podmáčených stanovišť (podmáčené břehy toků, destrukce bystřin a lesních pramenišť lesnickou činností, atd.).  

Management:

Vhodné lesní hospodaření spočívající ve výsadbě a podpoře přirozené obnovy původních dřevin hlavně jedle bělokoré, buku, javoru klenu. Omezovat velkoplošné výsadby smrku, modřínu či borovice a holosečný způsob těžby. Zachování vodního režimu na lokalitě, uchování podmáčených stanovišť (prameniště atd.). Zabránit přemnožení zvěře a následnému okusu přirozeně zmlazujících porostů.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2396.5918
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.52252.2629
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.211299.1973
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.102.5089
Z toho X biotopů: 30.70735.865
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.77910.11C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.77910.11C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.52870.27B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.52870.27B/B/-
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.00B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.00B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 529.275122.08B/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny529.275122.08B/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 756.015131.54B/A/BAno
L5.1 Květnaté bučiny756.015131.54B/A/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 4.58930.19C/B/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny4.58930.19C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 248.763410.37B/A/BAno
L4 Suťové lesy248.763410.37B/A/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.49950.14C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty3.49950.14C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.20380.09B/B
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00041.66B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.04310.00B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.13020.00A/A
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.12890.00B/A
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.00250.00C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.60030.06
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.01130.04
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla4.75540.19
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy3.85310.16
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami634.648526.48
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.34100.05
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.50790.06
X11 Paseky s nitrofilní vegetací82.36343.43
X12 Nálety pionýrských dřevin4.07650.17
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.15290.00
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.55470.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
čolek karpatskýP
Triturus montandoniCABA
střevlík hrbolatýP
Carabus variolosusCBCB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Chvalčov, Loukov u Bystřice pod Hostýnem, Příkazy u Osíčka, Rajnochovice, Rusava  

Prameny:

Němec J.Z0093 - Kelčský Javorník - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2000
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.