Homepage

CZ0712225 - Za hrnčířkou

Rozloha: 3.1102 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°59'23'' v.d., 49°29'16'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 351 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex Za Hrnčířkou se nachází mezi obcemi Vícov a Ohrozim, asi 2,5 km severozápadně od obce Plumlov a 7,5 km severozápadně od Prostějova. Na lokalitě je vyhlášená stejnojmenná přírodní památka.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří spodnokarbonská myslejovická souvrství tvořená břidlicemi s vložkami pískovců a drob, většinou překrytá sprašovými hlínami.
Geomorfologie: Lokalita leží na Drahanské vrchovině, v podcelku Konická vrchovina, okrsku Zdětínská plošina.
Reliéf: Západně až jihozápadně orientovaná stráň s drobnými terénními nerovnostmi, v rozmezí nadmořské výšky 330-357 m.
Pedologie: Půdním typem je hnědozem.
Krajinná charakteristika: Botanicky velmi hodnotná travnatá stráň uprostřed polí se zachovalou teplomilnou květenou a s výskytem řady zvláště chráněných druhů.  

Biota:

Převažujícím typem vegetace jsou teplomilná společenstva acidofilních subxerotermních trávníků (T3.5) svazu Koelerio-Phleion phleoidis s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, např. vstavač kukačka (Orchis morio), len žlutý (Linum flavum), chrpa chlumní (Cyanus triumfettii), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), silenka ušnice (Silene otites), řebříček panonský (Achillea pannonica), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), růže galská (Rosa gallica), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) aj. V území byla nalezena ostřice přítupá (Carex obtusata) - amfiboreální, pro Eurasii kontinentální druh, který zde dosahuje JZ okraje euroasijské části areálu. Jedná se o reliktní středoevropský výskyt. Druhová lokality koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).  

Kvalita a význam:

V oblasti s vysokým zorněním velice významný zbytek teplomilné květeny. Vyskytuje se zde řada zvláště chráněných druhů rostlin: koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a vstavač kukačka (Orchis morio) - zařazené v kategorii silně ohrožený druh; len žlutý (Linum flavum), chrpa chlumní (Cyanus triumfettii) a divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) zařazené v kategorii ohrožený druh. Přítomny jsou další vzácné druhy rostlin z Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR: modřenec chocholatý (Muscari comosum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), silenka ušnice (Silene otites), řebříček panonský (Achillea pannonica), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), růže galská (Rosa gallica), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), ostřice nízká (Carex humilis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), zvonek moravský (Campanula moravica), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), mochna písečná (Potentilla arenaria), sesel sivý (Seseli osseum), silenka noční (Silene noctiflora), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), rozrazil jarní (V. verna), kostřava walliská (Festuca valesiaca), kozlíček zubatý (Valerianella dentata) a čilimník řezeňský (Chamaecytisus ratisbonensis). V roce 2004 zde byla nalezena vzácná ostřice přítupá (Carex obtusata).
Z živočichů zde byly zaznamenány zvláště chráněné druhy: ještěrka obecná (Lacerta agilis) zařazená do kategorie silně ohrožený druh, ťuhýk obecný (Lanius collurio) z kategorie ohrožený druh. Od roku 1998 se zde vyskytuje i kudlanka nábožná (Mantis religiosa).  

Zranitelnost:

Při absenci managementových zásahů hrozí ochuzování travinobylinných společenstev, jejich ruderalizace a zarůstání invazními rostlinami a náletovými dřevinami. Hromadění stařiny zvyšuje přísun živin, což podporuje expanzi konkurenčně silných druhů, jako je ovsík vyvýšený.
Výskyt akátu v okrajové východní části vede k eutrofizaci a ruderalizaci území a představuje ohnisko jeho další invaze (dotace semeny, kořenové výmladky).
Okus květů zvěří. Nebezpečí představuje výkon práva myslivosti – přikrmování zvěře – stahování a koncentrace zvěře kolem přikrmovacích zařízení zvyšuje přísun živin na lokalitu, spolu se senem a plevami dochází k zavlékání plevelných a ruderálních druhů rostlin.
Vliv obdělávání okolních zemědělských pozemků (území je ohrožováno splachy živin z okolních polí, úlety hnojiv a biocidů).  

Management:

Kosení lokality 1x ročně (červenec). Hodnotnější plochy nízkých trávníků, bez expanze ovsíku a třtiny křovištní, je možné občas nekosit nebo posunout termín seče tak, aby se vysemenily i později kvetoucí druhy rostlin. Nekosené plochy je nutné každoročně střídat. Etapovité kosení je důležité také z důvodu přežívání bezobratlých živočichů.
Na plochách s výskytem ruderálních a invazních druhů kosit 2x ročně (květen-červen; srpen), plochy zarůstající třtinou křovištní kosit nejlépe 3x ročně (květen, červen-červenec, srpen-září). Alternativní způsob, jak tlumit invazi ovsíku do acidofilních suchých trávníků, je ruční vytrhávání ovsíku. Tento způsob je vhodné provádět zejména na místech, na kterých je výskyt ovsíku „roztroušený“. Termín je shodný jako při potlačování ovsíku kosením – tzn. v době metání ovsíku: 15. květen – 15. červen.
Vykácení akátů a zatření řezných ploch pařezů herbicidem. Následná kontrola zasažené plochy a likvidace případných výmladků akátu.
Mechanická likvidace (vyřezání) janovce metlatého (Cytisus scoparius), nejlépe před začátkem květu (květen-červen). Řezné plochy je vhodné ošetřit herbicidem.
Pokračovat v redukci nežádoucích křovin. Vytvořit mozaiku lučních porostů a roztroušených keřů (jednotlivých či menších skupin), zapěstování stabilního okraje křovin. Zmlazující dřeviny je možné likvidovat současně při kosení lokality.
Seno a vyřezanou dřevní hmotu je nezbytné vždy uklidit. Nejlépe odvést z lokality nebo spálit mimo vlastní PP.  

Možné střety zájmu:

Možné konflikty nejsou známy.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 3.1102
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 55.681.7318
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.780.8643
Z toho X biotopů: 16.520.514
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.731855.68B/B/BAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých1.731855.68B/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.864327.78B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.26408.48
X12 Nálety pionýrských dřevin0.16765.38
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.08242.64
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý836
Pulsatilla grandisBBAB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Olomoucký kraj:

Ohrozim, Vícov  

Prameny:

Kleinová H.Plán péče o přírodní památku Za hrnčířkou na období 2005–2008. MS, Archív AOPK ČR Olomouc, 13 str.2005
Šafář J. et al.Chráněná území ČR - Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 454 str.2003
Mikulicová H.B0210 – Dědice sever - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.