Homepage

CZ0624236 - Jižní svahy Hádů

Rozloha: 29.8946 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální, panonská
Souřadnice středu: 16°40'24'' v.d., 49°13'7'' s.š.
Nadmořská výška: 267 - 395 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území leží při severovýchodním okraji Brna na jižním svahu vrchu Hády, vlevo od silnice z Brna do Křtin. Lokalita zahrnuje PP Kavky, PP Velká Klajdovka, propojené Růženiným lomem.
 

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří devonský vápenec.
Geomorfologie: Lokalita leží na jižním okraji geomorfologického podcelku Moravský kras, v okrsku Ochozská plošina (krasová plošina rozdělená tektonicky a údolími vodních toků na několik dílčích plošin.
Reliéf: K jihozápadu a jihu orientovaný svah tvořící jižní okraj Hádecké plošiny s vrcholem Hády (424 m n. m.). Nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 270 až 390 m.
Pedologie: Převažujícím půdním typem je rendzina typická, která na výchozech vápence přechází místy do rendziny litické.
Krajinná charakteristika: Jedinečný fragment teplomilných stepních a lesostepních společenstev jižních svahů Hádů s bohatým výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, které jinde v okolí zanikly v důsledku těžby vápence. V Růženině lomu zároveň modelová ukázka zdařilé revitalizace stěnového lomu.  

Biota:

Rostlinná společenstva se na lokalitě vyskytují v bohatých mozaikách. Tyto mozaiky tvoří teplomilné úzkolisté a širokolisté suché trávníky (T3.3A a T3.4D), vegetace suchých bylinných lemů (T4.1), vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3), nízké xerofilní křoviny (K4C) a perialpidské bazifilní teplomilné doubravy (L6.1). Maloplošně se zde vyskytuje acidofilní i bazifilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1B a T6.2B). Na sublokalitě PP Velká Klajdovka je malá plocha zarostlá akátem. Druhová lokalita koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).  

Kvalita a význam:

Stromové formace tvoří chráněný dub šípák (Quercus pubescens), dub zimní (Quercus petraea), habr obecný (Carpinus betulus), babyka obecná (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), lípa malolistá (Tilia cordata), bříza bělokorá (Betula pendula), osika obecná (Populus tremula), třešeň ptačí (Prunus avium), višeň obecná (Prunus cerasus), vyskytují se vzácnější druhy dřevin břek obecný (Sorbus torminalis), mahalebka obecná (Prunus mahaleb) a dřín obecný (Cornus mas). Z keřů jsou zastoupeny: řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica), svída krvavá (Cornus sanguinea), trnka obecná (Prunus spinosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), líska obecná (Corylus avellana), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosus), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), hloh obecný (Crataegus laevigata), brslen evropský (Euonymus europaeus), růže šípková (Rosa canina), ale i třešeň křovitá (Prunus fruticosa), růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia), růže malokvětá (Rosa micrantha) a růže galská (Rosa gallica).
V území se vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin: hvězdnice chlumní (Aster amellus), vstavač nachový (Orchis purpurea), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), třemdava bílá (Dictamnus albus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), sasanka lesní (Anemone sylvestris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), plamének přímý (Clematis recta), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kosatec pestrý (Iris variegata), len tenkolistý (Linum tenuifolium), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a kavyl sličný (Stipa pulcherrima).
Z druhů Červeného seznamu ČR se zde vyskytují: kakost krvavý (Geranium sanguineum), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), ostřice Micheliho (Carex michelii), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), oman mečolistý (Inula ensifolia), vítod větší (Polygala major), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), černohlávek dřípatý (Prunella laciniata), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), nebo mateřídouška panonská (Thymus pannonicus) aj.  

Zranitelnost:

Lokalita je ohrožena zarůstáním suchých trávníků dřevinami.  

Management:

Od roku 1997 zde jsou proto prováděna managementová opatření s cílem stabilizovat zdejší společenstva. Z území je odstraňován akát a bez černý, je tlumeno rozšiřování některých druhů keřů, zapojené keřové porosty jsou redukovány ve prospěch travnatých ploch, které jsou koseny.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 29.8946
Z toho prioritních naturových biotopů: 13.333.9858
Z toho neprioritních naturových biotopů: 13.143.931
Z toho ostatních přírodních biotopů: 27.888.3365
Z toho X biotopů: 43.1912.9124
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.12820.42B/A/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.12820.42B/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 3.93113.14B/A/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)3.931013.14B/A/A
6240Subpanonské stepní trávníky 1.06783.57B/A/BAno
T3.3A Subpanonské stepní trávníky1.06783.57B/A/B
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.52281.74B/A/-Ne
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin0.52281.74B/A/-
91G0Panonské dubohabřiny 0.45861.53A/A/-Ne
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny0.23670.79A/A/-
L3.4 Panonské dubohabřiny0.22190.74B/B/-
91H0Panonské šípákové doubravy 1.80846.04B/A/-Ne
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy1.80846.04B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.11950.39C/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny4.353214.56A/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.35751.19A/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod1.67245.59A/A
T4.1 Suché bylinné lemy1.23664.13A/A
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.59731.99A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla9.550931.94
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.56371.88
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.93443.12
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.03183.45
X12 Nálety pionýrských dřevin0.70832.36
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.12330.41
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý6000
Pulsatilla grandisBACB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Kanice, Maloměřice, Židenice  

Prameny:

Filippov P.B0095MK - Moravský kras sever - Závěrečná zpráva z mapování biotopů Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha..2002
Jatiová M. et al.Chráněná území ČR, sv. Brněnsko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno (In print).2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.