Homepage

CZ0624235 - Malhostovické kopečky

Rozloha: 2.6339 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°29'43'' v.d., 49°19'33'' s.š.
Nadmořská výška: 290 - 312 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v severní části Tišnovské kotliny, asi 4 km JV od Tišnova, 0,6 km J od středu obce Malhostovice. Leží při cestě z Malhostovic do Čebína. Tvoří ji dvě samostatné plochy, severní plocha je vyhlášena jako přírodní památka Malhostovická pecka, jižní plocha jako přírodní památka Drásovský kopeček.
 

Ekotop:

Geologie: Vlastní skalní výchozy jsou tvořeny střednědevonskými vilémovickými vápenci. V širším okolí se vyskytují spraše.
Geomorfologie: Lokalita je součástí geomorfologického celku Boskovická brázda, podcelku Oslavanská brázda, okrsku Tišnovská kotlina.
Reliéf: Dva skalní útvary vystupující z plochého dna kotliny. Reliéf je svažitý, se skalními výchozy a je rozčleněn několika starými selskými lomy. Nadmořská výška se zde pohybuje mezi 300 až 332 m.
Pedologie: Skalnaté výchozy na vlastním území pokrývá rendzina litická a rendzina modální. V okolí vznikly na sprašových pokryvech hnědozemě a černozemě.
Krajinná charakteristika: Dva vyvýšené skalní útvary z devonských vápenců se skalní stepí a výskytem zvláště chráněného silně ohroženého koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).  

Biota:

Dominantním typem vegetace jsou xerothermní úzkolisté trávníky (T3.3D) svazu Festucion valesiacae. Na vystupujících skalkách se vytvářejí ostrůvkovitě společenstva vápencových skalek (S1.1) ze svazu Festucion pallentis a ojediněle lze nalézt i bazifilní vegetaci efemér a sukulentů (T6.2B). Výskyt početné populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).
 

Kvalita a význam:

Na lokalitě se nachází velmi zachovalé porosty stepní vegetace v jinak zemědělsky intenzivně využívané krajině s řadou vzácných a chráněných teplomilných druhů. Vyskytují se zde např. rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), čistec přímý (Stachys recta), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), kostřava valiská (Festuca valesiaca), ostřice nízká (Carex humilis), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum). Na skalkách roste rozchodník bílý (Sedum album), sleziník červený (Asplenium trichomanes), sleziník routička (A. ruta-muraria), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans). Vegetaci efemér charakterizují druhy: lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), huseník ouškatý (Arabis auriculata), tařinka horská (Alyssum montanum), česnek chlumní (Allium senescens subsp. montanum).
Jedna z nejbohatších populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v širokém okolí (celkový počet je odhadován na 6000 jedinců).  

Zranitelnost:

Rozlohou nevelké území obklopené intenzivně využívanou ornou půdou je značně zranitelné. Největší nebezpečí představuje zarůstání křovinami a nadměrná návštěvnost – dochází k poškozování cenné vegetace rozděláváním ohňů a nadměrným sešlapem ploch. Lokalita je hojně vyhledávána za účelem padákového létání. Potenciální ohrožení znamená nežádoucí sukcese travinobylinných společenstev se snižováním druhové diverzity, vypalování stařiny, vyrývání rostlin (koniklece velkokvětého). Nebezpečí představuje hnojení okolních polí, což může mít za následek šíření agresivních a konkurenčně silných druhů trav – ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius) nebo třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos).  

Management:

Je třeba urychleně realizovat probírky dřevin ve prospěch volných travnatých a skalnatých ploch při jižním úpatí a z celého území odstranit nebezpečný akát (Robinia pseudacacia). Velice žádoucí by bylo omezit vysokou návštěvnost lokality. Vítaným opatřením do budoucna by bylo zatravnění orné půdy mezi oběma částmi EVL s případnou rozptýlenou výsadbou autochtonních druhů dřevin a pravidelné obhospodařování (kosení). Z hlediska možnosti dalšího znehodnocování území ukládáním komunálního odpadu na některých plochách na jihozápadním úpatí (v místech bývalých divokých skládek) by bylo třeba realizovat sanační práce s navršením zeminy a dosadbami autochtonních dřevin.
Lokálně by bylo vhodné odstraňovat stařinu kosením.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 2.6339
Z toho prioritních naturových biotopů: 9.440.2487
Z toho neprioritních naturových biotopů: 77.002.0282
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.040.1855
Z toho X biotopů: 0
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.24879.44A/A/BAno
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.24879.44A/A/B
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.289710.99A/A/-Ne
T3.2 Pěchavové trávníky0.289710.99A/A/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 1.156843.91A/A/BAno
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých1.156843.91A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.20667.84A/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.20667.84A/A/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.375114.24A/A/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.375114.24A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.18557.04C/B
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý6000
Pulsatilla grandisBABA
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Malhostovice  

Prameny:

Dvořák J.Výskyt zajímavých vstavačovitých rostlin v Tišnovském úvalu. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 7 : 22.1972
Dvořák J. a Saul J.Příspěvek ke květeně severozápadního okolí Brna. – Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 15 : 123-128.1981
Hadač E. a Šmarda J.Příspěvek k výzkumu společenstev našich rezervací – Krása Našeho Domova, 36: 120-120.1944
Jatiová M. et al.Chráněná území ČR, sv. Brněnsko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno (In print).2005
Saul J.Významné lokality cévnatých rostlin severozápadního okolí Brna. – Zpr. čs. Bot. Společ., Praha, 21 : 203-209.1986
Saul J.Inventarizace významných botanických lokalit s výskytem zvláště chráněných a ohrožených druhů na Kuřimsku. – ed. ČSOP, zákl. org. Palava, Česká, (p. 1-368 + 4 mapy.1998
Šmarda J.Geobotanická studie z povodí Svratky a Svitavy II. – Sborn. Klubu Přírod. Brno, 20: 19-23.1927
Šmarda J.Studie o zeměpisném rozšíření rostlin v úvale tišnovském. – Zpr. Komise pro Přírodověd. Výzk. Mor. a Slez., odd. bot., 8: 101-109.1930
Šmarda J.Vyznívání teplomilné květeny v úvale tišnovském. – Od Horácka k Podyjí, 8: 366-367.1931
Unar P.B0240 – Čebín - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2004
 

Fotografie:Autor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622165 Malhostovická peckaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622165 Malhostovická peckaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622165 Malhostovická peckaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622165 Malhostovická peckaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622165 Malhostovická peckaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622215 Zkamenělá svatbaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622215 Zkamenělá svatbaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622215 Zkamenělá svatbaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622215 Zkamenělá svatbaAutor: Mgr. Petr Slavík , 2005
Komentář: CZ0622215 Zkamenělá svatba

 
Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.