Homepage

CZ0622217 - Stepní stráně u Komořan

Rozloha: 12.5067 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°55'31'' v.d., 49°11'46'' s.š.
Nadmořská výška: 271 - 306 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita leží cca 6 km SV od Slavkova u Brna, 1,4 km ZSZ od středu obce Dražovice na západně orientovaném svahu vlevo od silnice z Dražovic do Komořan.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří spodnobadenské vápence a vápnité jíly – tégly. Místy jsou překryty návějemi spraší. Na SV okraji se nachází výchoz litavských miocenních vápenců a několik menších balvanů vystupuje i jinde v centrální a V části lokality.Tyto výchozy jsou tvořeny vápenitými útvary kulovitého tvaru, které jsou pozůstatky kolonií mořských živočichů – mechovců. Mimo to se v útesu dají nalézt i schránky mořských červů rodu Serpula a schránky třetihorních mořských měkkýšů.
Geomorfologie: Území je součástí geomorfologického celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina, okrsku Kučerovská pahorkatina (členitá pahorkatina s široce zaoblenými rozvodními hřbety, plošinami zarovnaného povrchu a široce rozevřenými údolími).
Reliéf: Lokalita leží převážně na západním, menší část i na východním, svahu malého údolíčka. Na východním svahu se nachází několik menších vápencových výchozů.
Pedologie: Půdní pokryv zde tvoří asociace pararendziny typické s černozemí typickou.
Krajinná charakteristika: Významná lokalita teplomilných trávníků s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů.  

Biota:

Dominantním biotopem na lokalitě jsou širokolisté teplomilné trávníky svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. Vyhraněné nedegradované porosty lze přiřadit k asociacím Scabioso ochroleucae-Brachypodietum pinnati a Polygalo majoris-Brachypodietum pinnati, na nejstrmějších svazích s náznakem přechodu k úzkolistým trávníkům sv. Festucion valesiacae. Okrajově se vyskytuje vegetace teplomilných lemů sv. Geranion sanguinei, společenstva nízkých křovin sv. Prunion fruticosae, mezofilní křoviny sv. Berberidion, mezofilní louky svazu Arrhenatherion elatioris, degradovaná stadia luk svazu Calthion palustris, ruderální porosty a porosty náletových dřevin. V severní části EVL se v okolí svahového prameniště nachází malá periodicky vysychající tůňka s vegetací parožnatek a porosty bahničky jednoplevé (Eleocharis uniglumis).
Na lokalitě se vyskytuje celá řada druhů Červeného seznamu. Za zmínku stojí koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), sápa hlíznatá (Phlomis tuberosa), len žlutý (Linum flavum), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), třezalka ozdobná (Hypericum elegans), vstavač vojenský (Orchis militaris), violka obojetná (Viola ambigua), hořec křížatý (Gentiana cruciata), starček celolistý (Tephroseris integrifolia), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), bahnička jednoplevá pravá (Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis) a kriticky ohrožená škarda panonská (Crepis pannonica).

Inventarizační průzkum fauny mravenců potvrdil výskyt 25 druhů, z nich stojí za pozornost např. Leptothorax parvulus, Tapinoma ambiguum, Plagiolepis pygmaea, Plagiolepis vindobonensis, Camponotus piceus, běžnější druhy rodu Formica, Myrmica, Lasius aj. Dále zde žije řada druhů ostatních blanokřídlých, např. vosík žlutoskvrnnný (Polistes biglumis bimaculatus), čmelák zahradní (Bombus hortorum), č. skalní (B. lapidarius), č. zemní (B. terrestris) a č. ovocný (B. pomorum). Z brouků byli zjištěni např. prskavec menší (Brachinus explodens), střevlík Ulrichův (Carabus ullrichii), svižník Cicindela campestris, majka obecná (Meloe proscarabaeus), štítonoš Cassida pannonica a mandelinka Cheilotoma musciformis, z motýlů se vyskytují: modrásek bělopásný (Aricia eumedon), okáč voňavkový (Brintesia circe), soumračník čárkovaný (Hesperia comma), otakárek ovocný (Iphiclides podalirius), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), modrásek vičencový (Polyommatus thersites), ostruháček kapinicový (Satyrium acaciae) a otakárek fenyklový (Papilio machaon).
Terénním šetřením byl potvrzen výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), užovky obojkové (Natrix natrix), čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy obecné (Bufo bufo) a rosničky zelené (Hyla arborea).
 

Kvalita a význam:

Na lokalitě jsou zachovalé druhově bohaté porosty xerotermní vegetace, které jsou unikátní díky výskytu značného množství vzácných a ohrožených ponticko-panonských druhů. Vyskytuje se zde koniklec velkokvětý. Jádrová část území s nejcennějšími plochami se nachází v severní části EVL a představuje celorepublikově významnou lokalitu stepní květeny. Nejvýznamnějším druhem je škarda panonská, která se v současné době na území ČR jinde nevyskytuje. Lokalita hostí mnoho vzácných stepních druhů hmyzu.
 

Zranitelnost:

Stepní vegetace je nejvíce zranitelná jak absencí managementu, tak samozřejmě naopak intenzifikací obhospodařování přímo sousedících pozemků. Ve většině případů se negativně projevují splachy živin ze sousedících polí. Na S a SZ cíp lokality navazuje lesík, z nějž se do území spontánně šíří nálet dřevin. Důležité pro navrhované území je pravidelné kosení, selektivní odstraňování křovin a zamezení šíření nepůvodních dřevin do stepi.  

Management:

Asanační zásahy jsou zaměřeny především na odstranění javorů. Žádoucí je též omezení porostu trnek na horním okraji stráně. Každoročně je vytypovaná část území kosena. Pro zabezpečení horní části svahu před vlivy z přilehlého pole je vhodné podporovat založení a rozvoj ochranného křovinného lemu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 12.5067
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 82.3010.294
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.271.0344
Z toho X biotopů: 0.580.0734
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 10.222381.73B/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)10.222381.73B/B/A
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.07170.57C/B/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.07170.57C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny1.03448.27B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.07340.58
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý500
Pulsatilla grandisCBCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihomoravský kraj:

Komořany na Moravě  

Prameny:

Jatiová M. et al.Chráněná území ČR, sv. Brněnsko. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno (In print).2005
Tlusták V.Inventarizační průzkum přírodní rezervace Stepních strání u Komořan. Depon. in AOPK ČR, střed. Brno.
Wünschová A.B0122 - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.