Homepage

CZ0614133 - Kozének

Rozloha: 19.9169 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°14'15'' v.d., 49°6'33'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 370 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Stepní trávníky na nevýrazném hřbetu u hájovny Kozínek J od Senorad.  

Ekotop:

Geologie: Horninové podloží tvoří metamorfity moldanubika - ruly, granulity a leukokrátní migmatity.
Geomorfologie: Holorovina geomorfologického podcelku Znojemské pahorkatiny.
Reliéf: Nevýrazný hřbet a mírné svahy, na lokalitě se nachází drobný opuštěný lůmek v granulitu.
Pedologie: Kambizemě typické a kyselé.
Krajinná charakteristika: Udržované krátkostébelné trávníky na pahorku s roztroušenou výsadbou ovocných dřevin (třešně) a solitérních stromů a se samotou hájovny a statku Kozínek představují zajímavý lokální krajinný prvek agrární krajiny v okolí Lhánic a Senorad.  

Biota:

Většinu plochy pokrývají acidofilní suché trávníky (T3.5B), vzniklé a udržované pastvou, v posledním období také pravidelným kosením. Tato vegetace přechází k sušším typům mezofilních ovsíkových luk (T1.1). Pozoruhodný je fragment smilkových podhorských trávníků (T2.3B) na návětrné straně pahorku u hájovny s fytogeograficky významným výskytem smilky tuhé (Nardus stricta) a některých dalších druhů. Ze zvláště chráněných druhů zde roste koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) (relativně početná populace), vstavač kukačka (Orchis morio), křivatec český (Gagea bohemica) a lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera). Dále se vyskytují např. jalovec obecný (Juniperus communis), vítod chocholatý (Polygala comosa), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), kručinka chlupatá (Genista pilosa), modřenec chocholatý (Muscari comosum) a pomněnka různobarvá (Myosotis discolor).  

Kvalita a význam:

Relativně početná populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v jednom z nejlépe zachovalých komplexů acidofilních suchých trávníků v kraji Vysočina. Výskyt dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin.  

Zranitelnost:

Ohrožení představuje především možné upuštění od stávajících, vcelku odpovídajících forem hospodaření.  

Management:

Současný způsob péče o biotop (mechanizované kosení 1x ročně) je uspokojivý, není však zcela optimální pro acidofilní suché trávníky. Jako optimální pro tento biotop se jeví extenzivní pastva ovcí a koz (viz místní název) 1x ročně. Vlastník pozemků je však spíše nakloněn představě pastvy skotu. Při důsledném zajištění optimalizovaného režimu pastvy (řízená pastva v oplůtcích) lze o této formě péče také uvažovat. Pastva ovcí zůstává v perspektivě. Solitérní stromy jsou ošetřovány.  

Možné střety zájmu:

Kromě mírně odlišných představ vlastníka o optimálním managementu nejsou střety známy. Převážná část území je již součástí stávajícího MZCHÚ.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 19.9169
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.160.6307
Z toho neprioritních naturových biotopů: 76.0915.1558
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.100.02
Z toho X biotopů: 20.634.1103
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 11.726258.87B/B/BAno
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých11.726258.87B/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.63073.16C/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.63073.16C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 3.429617.21C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky3.429617.21C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.02000.10C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.43267.19
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.80584.04
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.73923.71
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla1.13275.68
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
koniklec velkokvětý680
Pulsatilla grandisBBCB
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Lhánice  

Prameny:

Buček A. & Lacina J.Kostra ekologické stability širší oblasti energetické soustavy Dukovany - Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz., Třebíč, 29: 1-146.1997
Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
Koblížek J. & kol.Floristická charakteristika vybraných lokalit širšího okolí energetické soustavy Dukovany - Dalešice. - Přírod. Sborn. Západomorav. Muz., Třebíč, 37: 1-99.1998
Staňková L.J0080 - Mohelno. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.