Homepage

CZ0514243 - Velký a Malý Bezděz

Rozloha: 70.3366 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Chráněná krajinná oblast
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°43'4'' v.d., 50°32'25'' s.š.
Nadmořská výška: 373 - 562 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Dva výrazné vrcholy - Velký a Malý Bezděz - nad obcí Bezděz, 5 km jihovýchodně od města Doksy.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří svrchnokřídové pískovce středního turonu a slínovce svrchního turonu. Slínovce se zachovaly ve formě denudačního reliktu kolem obou Bezdězů.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Bezdězské vrchoviny (celek Ralská pahorkatina, podcelek Dokeská pahorkatina).
Dva mohutné vypreparované neovulkanické suky oddělené nižším sedlem. Ty jsou budovány dvěma třetihorními znělcovými tělesy, přičemž těleso Velkého Bezdězu je výrazně protaženo severovýchodním směrem. Znělec má deskovitou a sloupcovitou odlučnost.
Reliéf: Dva znělcové vrcholy o výšce 603 m n. m. (Velký Bezděz) a 578 m n. m. (Malý Bezděz). Těleso Velkého Bezdězu je výrazně protaženo severovýchodním směrem.
Pedologie: Svahy vrchů pokrývají kamenité a hlinitokamenité sutě (litozemě) a jen místy svahové hlíny, na nichž se vytvořily kambizemě (typická a rankerová), rankery (typický i kambický), na pískovcích je vyvinuta kambizem arenická a podzol arenický.
Krajinná charakteristika: Výrazná krajinná dominanta dvou lesnatých vrcholů viditelná ze širokého okolí.  

Biota:

Převážně zalesněné území. Dominují teplomilné bučiny s dubem letním, v podrostu s druhy medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), třtina pestrá (Calamagrostis varia). Mimo vlastní vrcholy jsou vyvinuty acidofilní bučiny, místy přecházející do suťových lesů, místy prakticky bez bylinného podrostu. Na výchozech skal se vyvinula petrofytní vegetace. V EVL se nachází obtížně přístupná jeskyně na úpatí Bezdězu, v které na jaře dlouho setrvává led. Jeskyně není veřejnosti přístupná. Zajímavé jsou porosty vysokostébelných trávníků skalních terásek s druhy hvozdík sivý (Dianthus gratianopolitanus), česnek tuhý (Allium strictum), strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica).

Bukové doubravy a dubové bučiny jsou biotopem, ve kterém žije a rozmnožuje se vzácný tesařík alpský (Rosalia alpina).
Listnaté lesy na Bezdězu jsou také stanovištěm netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii). Na tento typ biotopu je uvedený druh svým výskytem a existencí zcela vázán.
Puklinová jeskyně na S svahu Velkého Bezdězu je v podzimním aspektu významným sociálním místem pro M. bechsteinii i další druhy netopýrů.  

Kvalita a význam:

Soubor cenných lesních i nelesních biotopů, rostlinných i živočišných druhů.
Jedna z mála lokalit tesaříka alpského (Rosalia alpina) v ČR chráněná v PR.
Jedna z mála známých lokalit s výskytem reliktního druhu netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) na území ČR, s dostatečnou plochou listnatých (převážně bukových) porostů s dostatkem doupných stromů pro letní i zimní úkryt umožňující existenci stabilní populace. Významným prvkem na lokalitě je puklinová jeskyně, sloužící jako sociální místo, tradičně využívané předmětným druhem i dalšími netopýry v podzimním aspektu k páření. Z dalších druhů netopýrů byli zjištěni vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr velký (Myotis myotis), netopýr vodní (Myotis daubentonii), netopýr vousatý (Myotis mystacinus), netopýr Brandtův (Myotis brandtii), netopýr řasnatý (Myotis nattereri), netopýr brvitý (Myotis emarginatus) a netopýr ušatý (Plecotus auritus). Pro některé druhy netopýrů má význam sociálního místa zřejmě i samotný hrad Bezděz (např. spáry a pukliny ve zdech hradu).
Na Bezdězu se dále vyskytuje i páchník hnědý (Osmoderma eremita) a dva další velmi vzácné, bionomicky vyhraněné druhy tesaříků: Necydalis ulmi a Brachyleptura erythroptera.  

Zranitelnost:

Kácení starých listnatých porostů a odstraňování doupných stromů, souší a zlomů. Změna druhové skladby lesního porostu - snížení procentuálního zastoupení listnatých porostů.
Nevhodné zásahy do vstupních partií puklinové jeskyně a jejího bezprostředního okolí.
Aplikace biocidů na lokalitě nebo v blízkém okolí.
Odchyt tesaříků alpských pro obchod a do sbírek. Území je navštěvováno entomology především pro odchyt dalších dvou druhů tesaříků - Necydalis ulmi a Brachyleptura erythroptera.
Vliv kácení starých bukových porostů v těsném sousedství přírodní rezervace; v letech 1991 a 1992 bylo provedeno takové kácení pod Malým Bezdězem SV od vrcholu. Současně bylo ponecháno pokácené dříví v lese přes léto. Přes blízkost starých bukových porostů s dostatkem vhodného dřeva k vývoji, bylo pokácené dříví pro samice tesaříka alpského natolik atraktivní, že sem samice soustředily většinu snůšek. Toto vytěžené dřevo i s vajíčky bylo poté vyvezeno z lesa a tak zničena značná část populace.
Stav území ovlivňuje turistický ruch a návštěvnický provoz hradu Bezděz, přístupová cesta ke hradu vede jižním úbočím Velkého Bezdězu.  

Management:

Tesařík alpský: Pro přežití stávající populace je nutno zachovat lesní porosty charakteru přirozených pralesních bučin. V rezervaci ponechat souše, zlomy, vývraty a padlé kmeny na místě. Těžba musí být velmi omezená, prováděná výběrným způsobem, obnova kotlíkovou metodou. V případě těžeb (mimo rezervaci) je třeba okamžitě odvážet pokácené kmeny a i skládky dřeva umístit mimo dosah dospělých brouků. V době výletu brouků (červenec až srpen) je též nežádoucí velkoplošně chemicky ošetřovat lesní porosty rezervace a jejího okolí.

Netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii): Neodstraňovat staré a umírající doupné stromy. Šetrné lesní hospodaření, těžba dřeva pouze maloplošně nebo výběrem, obnova porostů výsadbou původních druhů listnatých dřevin. Stanovištně nepůvodní jehličnany (modřín, borovice, smrk) postupně nahradit listnatými dřevinami (buk, dub, javor, jilm, lípa). Zabránit rušení jeskyně a jejího bezprostředního okolí.

Další bližší ochranné podmínky jsou uvedeny v plánu péče o PR Velký a Malý Bezděz.  

Možné střety zájmu:

Konflikty se nepředpokládají.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 70.3366
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.062.1532
Z toho neprioritních naturových biotopů: 68.3948.1048
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.480.3394
Z toho X biotopů: 28.0119.7036
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
2330Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.00380.00B/B/-Ne
T5.3 Kostřavové trávníky písčin0.00380.00B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 3.39274.82B/A/AAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin3.39274.82B/A/A
8310Jeskyně nepřístupné veřejnosti 0.010.01B/B/BAno
S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti0.01000.01B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 33.488147.61B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny33.488147.61B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 10.915315.51B/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny10.915315.51B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.29490.41B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.29490.41B/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.06042.92B/B/-Ne
L4 Suťové lesy2.06042.92B/B/-
91D0Rašelinný les 0.09280.13C/B/-Ne
L10.1 Rašelinné březiny0.09280.13C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.09830.13B/A
L1 Mokřadní olšiny0.00410.00B/C
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.23700.33C/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.59960.85
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.10780.15
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.11980.17
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami10.218714.52
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.41160.58
X10 Paseky s podrostem původního lesa6.34609.02
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.89922.70
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00090.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
netopýr velkouchýC
Myotis bechsteiniiCBAA
tesařík alpský300
Rosalia alpinaAAAA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Bezděz  

Prameny:

Hromek J.L0116 Bezděz. Charakteristika mapované lokality2003
Kolbek J., Petříček V.Vegetace Velkého a Malého Bezdězu a její vztah k Českému středohoří.- Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec 11: 5-95.1979
Rychtařík P.Plán péče o PR Velký a Malý Bezděz. Depon. in: Archiv Správy CHKO Kokořínsko.1996
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.