Homepage

CZ0513256 - Smědá

Rozloha: 143.1561 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°2'6'' v.d., 50°58'16'' s.š.
Nadmořská výška: 223 - 318 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Tok řeky Smědé v úseku dlouhém asi 23 km od Frýdlantu v Čechách po státní hranici s Polskem. Nejhodnotnější část, dlouhá zhruba 5 km, se nachází v PR Meandry Smědé, mezi mostem v Zadních Předláncích a železničním mostem poblíž rybníka Dubák jižně od Černous.
 

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří biotitické až muskoviticko-seritické granity, které jsou v údolních polohách překryty terciérními a kvartérními sedimenty. Jedná se převážně o písky, štěrkopísky a hrubé štěrky fluvioglaciálního původu a fluviální sedimenty řeky s mocností 5-12m.
Geomorfologie: Území Frýdlantské pahorkatiny (členitá pahorkatina ve Frýdlantském výběžku v Severočeském kraji) na S úpatí Jizerských hor.
Reliéf: Pod Frýdlantem v oblasti Harta je tok zařízlý v strmém lesnatém údolí, místy kaňonovitého rázu. Níže tok v minulosti meandroval v sedimentech široké nivy, v současnosti v převážné většině regulován a břehy zpevněny kamenným záhozem. Přirozený charakter s vyvíjejícími se meandry a mrtvými rameny tok nabývá až pod obcí Předlánce. V úseku kde tok tvoří státní hranici s Polskem jsou opět časté regulace a zpevnění břehů.
Pedologie: Na nivních sedimentech se vyvinula fluvizem glejová.
Krajinná charakteristika: Řeka s proměnlivou šířkou toku od 4 do 12 m i proměnlivou hloubku od mělčin po hluboké tůně. V úseku mimo PR uniformnější charakter, bez hlubokých tůní. V oblasti Harty tok neupravený a členitý, s proudnými kamenitými úseky, štěrkovými lavicemi i hlubokými balvanitými tůněmi, úsek ale trpí jednostrannou manipulací s vodou ve prospěch MVE.  

Biota:

Tok s mozaikou přirozených lesních, nivních, mokřadních a vodních společenstev (215-280 m n. m.). V oblasti Harty protéká zařízlým údolím s listnatým a smíšeným lesem. Níže protéká převážně loukami s břehovými porosty vrb a olší, na několika místech se dotýká lesních porostů s převahou listnáčů. Břehy s bujnou vegetací, s dominantní netýkavkou žláznatou (Impatiens glandulifera) a zlatobýlu kanadského (Solidago canadensis), kopřivou dvoudomou (Urtica dioica) a křídlatkou (Reynoutria sp.). V úsecích bez regulace v zátočinách vysoké stržené břehy často bez bylinné vegetace. Niva řeky bývá 1-2x do roka zaplavovaná. Výskyt populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia), vranky obecné (Cottus gobio) a mihule potoční (Lampetra planeri).  

Kvalita a význam:

Jedna z mála lokalit vážky klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia) v Libereckém kraji.
Lokalita s velmi početným výskytem mihule potoční (Lampetra planeri), zejména v úseku PR a vranky obecné (Cottus gobio).
Dále bylo zjištěno dalších 15 druhů ryb, z chráněných druhů velmi početná populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a mník jednovousý (Lota lota).
Nejcennější úsek toku se nachází v PR (vyhlášena v r. 1998).  

Zranitelnost:

Regulace toku a technické opevňování břehů. Nedodržování asanačních průtoků ze strany provozovatelů MVE. Těžba sedimentů z toku. Likvidace břehových porostů. Znečišťování toku.
 

Management:

Klínatka rohatá: Vyloučit regulaci přirozených úseků toku – a to především zpevňováním břehů (gabiony, kamenným záhozem, kamennou rovnaninou) a zachovat břehové porosty. Podle možností do budoucna revitalizovat nevhodně upravené části lokality (odstranění opevnění toku, obnova a péče o břehové porosty). Snižovat znečišťování vodních toků a zamezovat nasazování většího množství dravých ryb.

Mihule potoční: Vyloučit technické úpravy koryta (zahlubování, zpevňování i narovnávání koryta) vedoucí k vytvoření jednotvárného proudění. Zamezit těžbě jemného sedimentu. Snižovat znečišťování vodních toků a nevysazovat větší množství dravých ryb, které by způsobily predační tlak na mihuli.
Bylo by vhodné lokálně rozvolnit regulované partie toku a vytvořit stanoviště s možností usazení jemnozrnných sedimentů. Kusy dřeva napadané do toku je v něm možné ponechat.

Vranka obecná: Ochrana vranky obecné je v přímé souvislosti s trvalou kontrolou čistoty vod a se zamezením pro tento druh nevhodných technických zásahů do koryt toků a jejich substrátů. Je třeba vyvarovat se především zahlubování a zpevňování koryt, a také těžbě štěrkových sedimentů. Části lokality poškozené nevhodnými úpravami uvádět do přírodě bližšího stavu (především tvorbou rozmanitého dnového substrátu s převahou omletých kamenů a štěrku). Důsledně dodržovat předepsaný průtokový režim při odběru vody z toku a uchovat v toku klid v průběhu března až dubna, kdy dochází k rozmnožování a vývoji raných stadií vranek. Nesmí docházet k výstavbě nepřekonatelných migračních bariér a tvorbě vzdutí, jež by zabraly plochu stávajících proudných úseků. Z rybářského pohledu je možné ponechat stávající hospodaření zohledňující potřeby a ekologii vranek (rozmnožování, predační tlak ad.).  

Možné střety zájmu:

Višňová a obce v okolí trpí každoročními záplavami a důsledkem je tlak na další regulaci toku.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 143.1561
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.224.623
Z toho neprioritních naturových biotopů: 23.7534.0083
Z toho ostatních přírodních biotopů: 62.7289.7909
Z toho X biotopů: 9.3013.3246
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 4.87783.40B/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty4.87783.40B/B/-
3240Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0.81080.56B/B/-Ne
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů0.81080.56B/B/-
3260Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 1.21170.84C/B/-Ne
V4A Makrofytní vegetace vodních toků - porosty aktuálně přítomných vodních makrofyt1.21170.84C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 21.991615.36B/A/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada21.991615.36B/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.01750.01C/C/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.01750.01C/C/-
7140Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.21590.15A/A/-Ne
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů0.21590.15A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.19490.13C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.19490.13C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.46650.32B/A/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.46650.32B/A/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.11530.08A/A/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny0.11530.08A/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 3.32432.32C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny3.32432.32C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.03840.02C/B/-Ne
L4 Suťové lesy0.03840.02C/B/-
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.7780.54B/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy0.77800.54B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 4.58463.20B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty4.58463.20B/B/-
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.0040.00B/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.00400.00B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny13.82279.65B/B
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.85741.29C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.25750.17C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.78042.64C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.03950.02B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod9.31796.50B/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.00600.00C/C
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace1.62381.13B/B
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.01870.01C/B
S3A Jeskyně přístupné veřejnosti0.00170.00D/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.16580.11D/C
T1.4 Aluviální psárkové louky41.379728.90C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.11320.77B/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.02300.01B/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta16.383611.44B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území1.04870.73
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.14930.10
X5 Intenzivně obhospodařované louky9.81386.85
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.54090.37
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami0.76760.53
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.03110.02
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.05500.03
X12 Nálety pionýrských dřevin0.45970.32
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.06150.04
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.39700.27
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
klínatka rohatáC
Ophiogomphus ceciliaCBCC
mihule potočníC
Lampetra planeriCBCB
vranka obecnáP
Cottus gobioCACA
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Liberecký kraj:

Andělka, Boleslav, Černousy, Frýdlant, Kunratice u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Předlánce, Ves, Víska u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.