Homepage

CZ0213802 - V hladomoří

Rozloha: 146.6388 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°24'5'' v.d., 49°54'27'' s.š.
Nadmořská výška: 197 - 350 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází na JZ svazích pravého břehu Vltavy Z od obce Březová-Oleško. Směrem po proudu území končí obcí Skochovice.
 

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno proterozoickými horninami pospilitové série – živinami chudými, kyselými páskovanými břidlicemi, jílovci a drobami. Na jižním okraji území je skalní výchoz černých břidlic lečických vrstev, které jsou proniknuté silicity. Na několika místech je svah napříč proniknut alterovaným žilným bazaltem (diabasem), vzácně také proterozoickým vápencem. Tyto faktory výrazně přispívají k biodiverzitě zdejších biotopů.
Geomorfologie: Lokalita leží na pomezí hned tří geomorfologických jednotek: Pražské plošiny, Brdské vrchoviny a Benešovské pahorkatiny.
Reliéf: Jedná se o prudké pravobřežní svahy vltavského kaňonu s převažující JZ-Z orientací.
Pedologie: Kambizemě s rozsáhlými plochami rankerů. Velký význam pro vegetaci mají také kvartérní sedimenty; maloplošně se vyskytují sprašové kapsy a místy je zachována pleistocénní říční štěrkopísková terasa.
Krajinná charakteristika: Strmé a špatně přístupné svahy vltavského kaňonu pokrývají přirozené listnaté lesy, které se na prudkých svazích rozvolňují až přecházejí do primárního bezlesí skalních stepí. Území patří do fytochorionu Středního Povltaví. Vzhledem k výrazně působícímu říčnímu fenoménu zde najdeme celou škálu druhů a společenstev od chladnomilných až po xerotermní.  

Biota:

Území je z převážné části pokryto přírodě blízkým lesem. Rozlohou převládají dubohabřiny (L3.1), vyskytující se zejména při úpatí svahů a na plošině na temeni kaňonu, které vykazují přechody ke kyselým doubravám, teplomilným doubravám a místy k suťovým lesům. Druhým nejhojnějším lesním biotopem jsou acidofilní doubravy as. Luzulo-Quercetum (L7.1), s různým poměrem dubu zimního (Quercus petraea) a borovice lesní (Pinus sylvestris) ve stromovém patře. Občas bývá přimíšen modřín. Tyto doubravy tvoří kontinuální přechody do acidofilních dubohabřin nebo do teplomilných doubrav. Fyziognomicky jde buď o vzrostlejší lesy na plošinách a mírných svazích, nebo o extrémní typy (zakrslé křivolesy) na rozpadech drobových skal na prudších svazích. Velká část biodiversity je vázána na dobře vyvinuté acidofilní teplomilné doubravy as. Sorbo-Quercetum (L6.5B), které se vyskytují na prudších svazích a vytvářejí tak zakrslé a často i rozvolněné porosty. Ochranářsky velice hodnotné jsou i maloplošné výskyty bazifilních teplomilných doubrav (L6.4). Na prudších svazích s hlubší půdou, které nejsou tolik exponované, se nacházejí suťové lesy as. Aceri-Carpinetum (L4).
Přírodovědně vysoce hodnotný je ekosystém skalních stepí (T3.1) sv. Alysso-Festucion pallentis. Na prudkých skalách s minimem půdy se vyskytuje společenstvo tařice skalní (Aurinia saxatilis) as. Alysso-Festucetum pallentis. Na již ne tak prudkých svazích jsou podmínky pro růst rostlin poněkud příznivější a tak je na těchto plochách výrazně vyšší druhová diverzita (as. Potentillo arenariae-Festucetum pallentis). Lokálně se na místech s hlubší půdou (sprašová kapsa) vyskytuje společenstvo s kavylem Ivanovým (Stipa pennata) (T3.3). Na přechodu skalní stepi a teplomilné doubravy se vyskytují teplomilná lemová společenstva (T4.1) s hojným kakostem krvavým (Geranium sanguineum) a třemdavou bílou (Dictamnus albus). Důležitým prvkem jsou také maloplošné výskyty zalesněných i otevřených sutí. Místy se vyskytují nízké xerofilní křoviny (K4A) s druhy: skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), jalovec obecný (Juniperus communis) a jeřáb dunajský (Sorbus danubialis). Na skalách je vyvinuta sporá štěrbinová vegetace (S1.2) se sleziníkem severním (Asplenium septentrionale), v místech obohacených vápníkem se vyskytuje i vegetace se sleziníkem routičkou (Asplenium ruta-muraria).  

Kvalita a význam:

Jedná se o přírodovědně vysoce cenný a zachovalý úsek kaňonu Vltavy. Variabilita vegetace je vysoká, protože se uplatňuje říční fenomén (v důsledku inverze se zde vyskytuje např. chladnomilná kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) na hranici výškového minima) a projevuje se variabilní geologický substrát (např. lokální obohacení vápníkem).
Na rozsáhlé ploše se vyskytují zachovalé přirozené dubové lesy (L3.1, L6.4, L6.5, L7.1). Na bezlesé enklávy a na plochy řídkolesí (pleší) je vázáno velké množství ohrožených druhů rostlin. Dosud bylo v popisovaném území nalezeno 11 chráněných druhů rostlin (395/92 Sb.). Jmenujme alespoň silně ohrožený prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) a koniklec luční (Pulsatilla pratensis) a z ohrožených druhů: hvězdnice chlumní (Aster amellus), tařice skalní (Aurinia saxatilis), třemdava bílá (Dictamnus albus), kavyl Ivanův (Stipa pennata). Z dalších vzácných teplomilných druhů je to především hladýš širolistý (Laserpitium latifolium) a strdivka malířská (Melica picta).
Z dosavadních zoologických pozorování je patrné, že se v území nacházejí vzácné a pozoruhodné druhy živočichů. Vyskytuje se zde několik vzácnějších druhů pavouků, např. sklípkánek Atypus affinis. Z brouků byl například zaznamenán chráněný druh krajník pižmový (Calosoma sycophanta. Z naturových druhů živočichů se zde hojně vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria).  

Zranitelnost:

Území je minimálně dotčeno negativní lidskou činností a nachází se v současné době v dobrém stavu. Pouze některé duby prosychají a odumírají, což v současné omezené míře není v rozporu se zájmy ochrany přírody. Výhledově bude třeba regulovat nálet akátu, který však zatím nerozvrací ekologickou stabilitu území. Potenciální ohrožení skýtá zejména expanze rekreační i satelitní příměstské výstavby, případně aplikace insekticidů.  

Management:

Šetrné lesnické hospodaření s využitím dřevin přirozené druhové skladby. Výhledově bude třeba regulovat nálet akátu, který však zatím nerozvrací ekologickou stabilitu území.  

Možné střety zájmu:

Střet zájmů mezi ochranou biotopů, flóry a fauny bezobratlých se nepředpokládá. Základním předpokladem pro udržení dobrého stavu území je zachování přirozené dřevinné skladby porostů a ochrana xerotermního a skalního bezlesí před přílišným zarůstáním křovinami a zejména před invazí akátu.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 146.6388
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.6911.2905
Z toho neprioritních naturových biotopů: 28.4841.7763
Z toho ostatních přírodních biotopů: 44.5365.3086
Z toho X biotopů: 10.0914.7983
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.61290.41B/A/CAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.61290.41B/A/C
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.16110.79B/A/CAno
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)1.16110.79B/A/C
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.11610.07B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.11610.07B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.45710.31B/A/CAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.45710.31B/A/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 40.04227.30B/B/CAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny40.042027.30B/B/C
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 8.08025.51B/B/CAno
L4 Suťové lesy8.08025.51B/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.00240.00C/A/-Ne
L2.4 Měkké luhy nížinných řek0.00240.00C/A/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 2.5951.76B/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy2.59501.76B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.00320.00B/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.08070.05B/A
K4C Nízké xerofilní křoviny - porosty bez skalníků a bez s mandloně nízké0.05030.03B/A
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)23.052015.72B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy41.685328.42B/A
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00160.00B/A
M1.4 Říční rákosiny0.00570.00B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.42980.29B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.35280.24
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami8.70735.93
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami2.86821.95
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.87001.95
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
přástevník kostivalovýC
Callimorpha quadripunctariaCBCC
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Březová u Zvole, Davle, Měchenice, Oleško u Zvole, Vrané nad Vltavou  

Prameny:

Karlík P.Podnět k vyhlášení přírodní rezervace „Skochovice„. Ms., Depon. In Okresní úřad Praha-Západ.1999
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.