Homepage

CZ0530501 - Brandýs

Rozloha: 179.5287 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°17'30'' v.d., 49°59'45'' s.š.
Nadmořská výška: 291 - 471 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Disjunktní lokalita; hlavní část tvoří prudké severní svahy nad Tichou Orlicí mezi Chocní a obcí Sudislav nad Orlicí. Menší část zahrnuje jižní svahy navazující z jihovýchodu na Brandýs nad Orlicí.  

Ekotop:

Geologie: Podloží tvoří slínovce, z části spongilitické, slínité, vápnité a křemité spongility, jílovce.
Geomorfologie: Území leží na rozhraní celků:
- Kozlovský hřbet, Z část Českotřebovské vrchoviny; plochá vrchovina, silně rozčleněný erozně denudační reliéf charakterizovaný řadou kuest.
- Choceňská tabule, JZ část Třebechovické tabule; plochá pahorkatina, slabě rozčleněný akumulační reliéf pleistocenních říčních teras Tiché Orlice.
Reliéf: Lokalita se rozkládá v nadmořské výšce přibližně 300–450 m n. m., kaňon Orlice se vyznačuje strmými břehy, které jsou v naprosté většině zalesněny.
Pedologie: Kambizemě a hnědozemě modální.
Krajinná charakteristika: Strmé, zalesněné i skalnaté svahy Brandýského hřbetu pokrývají zachovalé lesní porosty s četnými skalními výchozy.  

Biota:

Vzhledem k vysoké diverzitě stanovišť je tato lokalita biotopově i druhově velmi pestrá, na členitých, převážně S orientovaných svazích. Nejhodnotnější jsou porosty suťových lesů (L4), v této jednotce nejčastěji vystupuje opukový skelet. Nejčastější dřevinou v nich je jasan (Fraxinus excelsior), který často zmlazuje, dále javor klen (Acer pseudoplatanus) a j. mléč (Acer platanoides). V podrostu hojný výskyt udatny lesní (Aruncus vulgaris) a měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva).
Dále porosty květnatých bučin (L5.1). Tyto velmi zachovalé porosty mají často přirozenou dřevinnou skladbu, příměs jedle bělokoré (Abies alba), a bohatě vyvinuté bylinné patro, hojný výskyt lilie zlatohlavé (Lilium martagon), dále kyčelnice devítilisté (Dentaria enneaphyllos), k. cibulkonosné (D. bulbifera), lýkovce jedovatého (Daphne mezereum), kostřavy lesní (Festuca altissima) a dalších druhů bučin a dubohabřin.
Časté jsou výchozy opuk se štěrbinovou vegetací vápnitých skal a drolin (S1.1), na otevřených a výslunných jižních věžích se vyskytují xerofyty mnoha druhů: sleziník červený (Asplenium trichomanes), puchýřník křehký (Cystopteris fragilis), vzácně sleziník zelený (Asplenium viride), bohatá vegetace vápnomilných mechů vijozub zkroucený (Tortella tortuosa), rourkovec poduškovitý (Tortula ruralis) aj.
Biotop lesních pramenišť (R1.4) je zastoupen pouze ojediněle, patří však k dobře zachovalým s výskytem mnoha druhů, např. krabilice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), čarovník alpský (Circaea alpina), netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere) aj.
Maloplošně dubohabřina (L3.1) s příměsí jasanu (Fraxinus excelsior) a klenu (Acer pseudoplatanus).
Fragment mokřadní olšiny (L1) s nízkou reprezentativností.
Místy jsou lesní porosty narušeny smrkovými monokulturami.  

Kvalita a význam:

Území představuje pestrou mozaiku zachovaných původních porostů suťových lesů a květnatých bučin s četnými opukovými výchozy. Lesní společenstva mají vyváženou a původnímu stavu blízkou skladbu – a to nejen v dřevinné, ale i v bylinné složce. Vyskytuje se zde mnoho významných taxonů - měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), udatna lesní (Aruncus vulgaris), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), sleziník zelený (Asplenium viride), čarovník alpský (Circaea alpina). Je součástí rozsáhlého přírodního parku Orlice.  

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou ohroženy nešetrným lesnickým hospodařením, i svažité partie jsou postupně přeměňovány na smrkové monokultury. Dalším vlivem, který v minulosti vytvořil typicky fragmentovanou strukturu lesních biotopů jsou mohutné větrné a kůrovcové polomy, tyto jsou většinou nahrazovány smrkovými výsadbami.  

Management:

Postupná přeměna nepůvodních porostů na lesy blízké přirozené dřevinné skladbě. Holosečný způsob lesního hospodaření je nepřípustný. Znovuzalesňování provádět původními dřevinami. Omezit používání těžké techniky.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 179.5287
Z toho prioritních naturových biotopů: 34.1061.2322
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.5849.5163
Z toho ostatních přírodních biotopů: 7.8014.0059
Z toho X biotopů: 28.9651.9955
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.00210.00C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.00210.00C/B/-
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.00810.00C/B/-Ne
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.00810.00C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.01430.00C/A/-Ne
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.01430.00C/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.7720.43C/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.77200.43C/A/-
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 4.09992.28B/A/BAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin4.09992.28B/A/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 43.735324.36B/A/BAno
L5.1 Květnaté bučiny43.735324.36B/A/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.88460.49C/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.88460.49C/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 61.232234.10B/A/BAno
L4 Suťové lesy61.232234.10B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů1.37500.76C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.38900.21C/B
L1 Mokřadní olšiny0.05000.02D/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.02500.01C/B
T1.3 Poháňkové pastviny0.00100.00B/B
T1.4 Aluviální psárkové louky7.26514.04C/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.81861.56C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta2.08221.15C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území4.17182.32
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.40500.22
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.57210.87
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.03260.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami25.991814.47
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.06980.03
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.01000.00
X11 Paseky s nitrofilní vegetací18.358710.22
X12 Nálety pionýrských dřevin0.64820.36
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.28770.16
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.44780.24
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Brandýs nad Orlicí, Oucmanice, Rviště, Sudislav nad Orlicí, Zářecká Lhota  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.