Homepage

CZ0810035 - Kojetínské vrchy

Rozloha: 252.7450 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°58'49'' v.d., 49°32'56'' s.š.
Nadmořská výška: 370 - 513 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se rozkládá jižně od obce Kojetín v Podbeskydské pahorkatině.  

Ekotop:

Geologie: Území je tvořeno převážně flyšovými horninami paleogenního až křídového stáří, dochází zde ke střídání vrstev jílovců a pískovců s různým obsahem vápníku.
Geomorfologie: Dle geomorfologického členění spadá území do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Příborská pahorkatina a Štramberská vrchovina.
Reliéf: Území má charakter členité až ploché pahorkatiny s různorodou expozicí a členitostí 30-150 m.
Pedologie: Půdy jsou většinou hnědé půdy se surovými půdami, hnědé půdy kyselé, hnědé půdy eutrofní, méně časté jsou hnědé půdy s podzoly na terasovitých uloženinách.
Krajinná charakteristika: Velice různorodé území kopcovitého charakteru tvořené lesními i nelesními částmi s různě orientovanými svahy s několika protékajícími vodními toky.  

Biota:

V lesních územích převládají karpatské dubohabřiny, v menší míře jsou zastoupeny květnaté bučiny, v nelesních částech převládají zachovalé mezofilní ovsíkové louky, které jsou místy lemovány mezofilními křovinami. Z významných druhů zde rostou měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), vstavač bledý (Orchis pallens), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), vstavač mužský (Orchis mascula) a okrotice bílá (Cephalanthera damasonium).
 

Kvalita a význam:

V lesních částech převládají reprezentativní karpatské dubohabřiny, v nelesních pak zachovalé extenzivní sečené louky nížin až podhůří.  

Zranitelnost:

V mapovaném území je poměrně vysoký podíl lesních porostů. Většina z nich je silně ovlivněna lesním hospodářstvím a částečně i pastvou. Zpravidla je uměle zvýšen podíl lípy srdčité a vneseny nepůvodní jehličnaté dřeviny smrk, modřín a borovice lesní.
Stejná situace panuje také u zbytků maloplošných lesních typů, např. jasanovo-olšové luhy v přípotočních nivách mají většinou změněnou skladbu stromového patra. Také samotná stanoviště (potoční niva a koryto toku) byly v minulosti často pozměněny, hlavně regulacemi (zahloubení a napřímení koryt v obydlených částech) a výstavbou lesních cest podél potoků. V bylinném patře zpravidla dominují nitrofilní druhy bylin (Urtica dioica a Galium aparine). Další maloplošné typy lesní vegetace, např. suťové lesy jsou ohroženy zejména výsadbou nepůvodních jehličnatých dřevin. Podobně také maloplošné nelesní biotopy v komplexech lesů (prameniště, pobřežní vegetace potoků), které zde patří ke vzácným biotopům, jsou lesním hospodařením negativně ovlivněny.
U nelesních společenstev (luk a pastvin) je zásadním problémem intenzivní hospodaření v minulosti, a mnohdy naopak absence obhospodařování, především na hůře přístupných a plošně nevelkých loukách. Louky, které již nejsou z ekonomického hlediska pro majitele zajímavé, jsou často zalesňovány (ve většině případů smrkem).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 252.7450
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.390.9867
Z toho neprioritních naturových biotopů: 83.69211.5284
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.756.9664
Z toho X biotopů: 12.9832.8099
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3150Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.0270.01C/B/-Ne
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty0.02700.01C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 100.466439.75B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky100.466439.75B/B/C
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.0030.00C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.00300.00C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 20.28578.02C/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny20.28578.02C/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 90.746335.90B/B/CAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny90.746335.90B/B/C
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.98670.39A/A/-Ne
L4 Suťové lesy0.98670.39A/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny4.41641.74B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.49500.98C/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.00500.00C/B
V1G Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přiroz. nebo přírodně blíz.charakt.dna a břehu0.05000.01A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.16670.06
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.03040.01
X5 Intenzivně obhospodařované louky1.56620.61
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.97160.38
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami20.38728.06
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.19960.07
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.06690.81
X12 Nálety pionýrských dřevin6.65482.63
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.76650.30
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Jasenice u Valašského Meziříčí

Kraj Moravskoslezský kraj:

Hostašovice, Janovice u Nového Jičína, Jičina, Kojetín u Starého Jičína, Petřkovice u Starého Jičína, Straník  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.