Homepage

CZ0810031 - Palkovické hůrky

Rozloha: 131.5443 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°15'20'' v.d., 49°38'27'' s.š.
Nadmořská výška: 421 - 613 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Disjunktní lesní komplex ležící 2 km SV od obce Hukvaldy v Podbeskydské pahorkatině.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží celé oblasti je tvořeno flyšovými sedimenty z křídového či mladotřetihorního moře. V oblasti jsou sedimenty flyše tvořeny flyšovými pískovci, podřadně jílovci bašských a palkovických vrstev.
Geomorfologie: Z hlediska geomorfologického členění spadá území do celku Podbeskydská pahorkatina, podcelku Štramberská vrchovina a okrsku Palkovické Hůrky.
Reliéf: Jedná se o pahorkatinu s jedním výraznějším údolím - údolí Rybího potoka, který je pravostranným přítokem říčky Ondřejnice. Pramenné oblasti potoků se nacházejí v prudkých těžko přístupných svazích. Oblast má vzhledem k charakteru izolovaného masívu všechny expozice, dominuje však jižní expozice.
Pedologie: Převažují modální kambizemě, eubazické až mezobazické, z pevných a zpevněných hornin.
Krajinná charakteristika: Výrazně členité území s několika protékajícími, zaříznutými vodotečemi je součástí většího lesního komplexu v Podbeskydské pahorkatině.  

Biota:

Palkovicné hůrky jsou lesním komplexem s převažujícími květnatými bučinami (L5.1) sv. Fagion, as. Dentario enneaphylli-Fagetum, Dentario glandulosae-Fagetum a místy s as. Melico-Fagetum. Dalšími typy biotopů, které se na lokalitě vyskytují jsou poměrně zachovalé acidofilní bučiny (L5.4) a na exponovaných stanovištích pak suťové lesy (L4).  

Kvalita a význam:

Celkově jsou lesní porosty s přirozenou druhovou skladbou poměrně zachovalé a reprezentativní, bez projevů zvýšené trofie či ruderalizace. Součástí lokality je přírodní rezervace Palkovické hůrky. Vyskytuji se zde také druhy z Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky např.: vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), k. devítilistá (D. enneaphyllos), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), ostřice převislá (Carex pendula).  

Zranitelnost:

Porosty buku lesního mají často příměs jedle bělokoré, avšak obě dřeviny se nezmlazují a semenáčky či nárost lze nalézt jen ojediněle. Bukové porosty jsou obhospodařovány podrostním způsobem hospodaření, předpokládá se, že budou obnoveny v současném dřevinném složení s umělou výsadbou jedle bělokoré. Většina lesních pozemků je zpřístupněna sítí lesních komunikací, některé odvozní cesty, které jsou celoročně sjízdné mají živiční povrch.
V lesních porostech vzhledem k častému výskytu zvěře (daněk evropský, muflon obecný) nelze uskutečnit zavádění jedle bělokoré.  

Management:

Zachování přirozené skladby stromového patra.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 131.5443
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.696.171
Z toho neprioritních naturových biotopů: 70.7393.0482
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.100.1376
Z toho X biotopů: 24.4632.1874
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10.01027.60A/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny10.01027.60A/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 83.03863.12A/A/BAno
L5.1 Květnaté bučiny83.038063.12A/A/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 6.03044.58B/B/-Ne
L4 Suťové lesy6.03044.58B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.14060.10B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty0.14060.10B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.13760.10B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami28.270321.49
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.93521.47
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.98191.50
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Moravskoslezský kraj:

Chlebovice, Myslík, Palkovice, Rychaltice, Sklenov  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.