Homepage

CZ0720435 - Podkrálovec

Rozloha: 961.9107 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 18°4'28'' v.d., 49°7'41'' s.š.
Nadmořská výška: 350 - 762 m n. m.

Mapa:

Poloha:

v severovýchodní části Bílých Karpat, mezi Valašskými Klobouky a Nedašovem  

Ekotop:

hřeben v hornatině a navazující četná údolí; na flyšovém podkladu, nadmořská výška do 730 m  

Biota:

květnaté bučiny, potoční luhy, dubohabřiny; maloplošné ale vegetačně pestré bezlesí  

Kvalita a význam:

kvalita dobrá až velmi dobrá, rozsáhlý komplex zachovalé přirozené lesní vegetace v oblasti původního výskytu jedle, významné biotopy s jalovcem, pěnovcem, orchidejemi  

Zranitelnost:

zejména intenzivní lesnickou činností  

Management:

viz Zásady péče o lesní a nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000  

Možné střety zájmu:

s lesnictvím, myslivostí, intenzivním zemědělstvím
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 961.9107
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.1769.0066
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.38523.1646
Z toho ostatních přírodních biotopů: 8.8184.8046
Z toho X biotopů: 29.60284.784
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 10.12421.05B/B/AAno
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)10.12421.05B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 7.69170.79B/B/AAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)7.69170.79B/B/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 3.12190.32A/A/BAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)3.12190.32A/A/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.45480.04B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.45480.04B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 33.96313.53B/B/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky33.96313.53B/B/B
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.32620.03A/A/AAno
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.32620.03A/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 10.21811.06B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny10.21811.06B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 425.428644.22B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny425.428644.22B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 35.28413.66B/B/AAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny35.28413.66B/B/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.16040.01C/C/BNe
L4 Suťové lesy0.16040.01C/C/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.34950.76B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty7.34950.76B/A/-
91G0Panonské dubohabřiny 56.51555.87C/B/-Ne
L3.3A Panonsko-karpatské dubohabřiny56.51555.87C/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 1.53310.15C/C/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy1.53310.15C/C/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů0.23580.02C/B
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny11.70741.21C/C
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy14.83241.54B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.85280.08C/B
R1.2 Luční prameniště bez tvorby pěnovců0.00500.00A/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.08290.00B/B
T1.3 Poháňkové pastviny52.41075.44C/B
T1.4 Aluviální psárkové louky0.41420.04B/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.60940.27C/C
T4.2 Mezofilní bylinné lemy1.64000.17B/B
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd0.01400.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.16860.01
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole7.68020.79
X4 Trvalé zemědělské kultury0.01980.00
X5 Intenzivně obhospodařované louky36.80543.82
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.21660.02
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.49730.05
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.38520.04
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami177.650918.46
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.66510.17
X10 Paseky s podrostem původního lesa35.91453.73
X11 Paseky s nitrofilní vegetací13.10651.36
X12 Nálety pionýrských dřevin1.65180.17
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla8.75070.90
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.27140.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Poteč, Študlov, Valašské Klobouky, Valašské Příkazy  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.