Homepage

CZ0720428 - Na Koncoch

Rozloha: 1735.3360 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°53'32'' v.d., 49°1'55'' s.š.
Nadmořská výška: 330 - 635 m n. m.

Mapa:

Poloha:

ve střední části Bílých Karpat, východně od obce Pitín  

Ekotop:

rozsáhlý komplex lesa na hlavním hřebeni a v bočních údolích a navazující louky  

Biota:

převažují květnaté bučiny doplněny další lesní vegetací, dále ovsíkové louky, pastviny, prameniště lesní i nelesní, v údolích potoční luhy  

Kvalita a význam:

kvalita velmi dobrá, významný komplex bělokarpatského lesa, hodnotná diverzita stanpvišť  

Zranitelnost:

zanedbáním či naopak příliš intenzivním využíváním  

Management:

viz Zásady péče o lesní a nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000  

Možné střety zájmu:

s lesnictvím, myslivostí, intenzivním zemědělstvím
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 1735.3360
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.447.7576
Z toho neprioritních naturových biotopů: 64.551120.1723
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.29161.3202
Z toho X biotopů: 25.33439.5903
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 8.6230.49B/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)8.62300.49B/B/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.29590.01C/C/BAno
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.29590.01C/C/B
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.80080.04B/A/ANe
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.54830.03B/A/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.25250.01A/A/B
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 242.396613.96C/C/BAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky242.396613.96C/C/B
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.06120.00B/A/AAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.00100.00B/B/-
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.06020.00B/A/A
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 7.28640.41B/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny7.28640.41B/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 615.579835.47B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny615.579835.47B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 245.485714.14C/B/AAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny245.485714.14C/B/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.15180.12B/B/-Ne
L4 Suťové lesy2.15180.12B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.24870.30C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.24870.30C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00840.00A/A
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny24.81241.42B/A
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy13.21000.76A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy10.35630.59B/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.00250.00A/A
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.01730.00A/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.20260.01B/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.78920.04B/A
T1.3 Poháňkové pastviny107.86356.21B/A
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.71100.09C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy2.34700.13C/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území9.48720.54
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole16.86720.97
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole7.53410.43
X5 Intenzivně obhospodařované louky3.65700.21
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.27700.01
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla11.75490.67
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami342.138419.71
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami11.08700.63
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.78400.10
X11 Paseky s nitrofilní vegetací21.90671.26
X12 Nálety pionýrských dřevin1.30240.07
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla11.79440.67
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Bojkovice, Hostětín, Kochavec, Krhov u Bojkovic, Pitín, Šanov, Štítná nad Vláří  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.