Homepage

CZ0610401 - Žákova hora

Rozloha: 39.0273 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°59'32'' v.d., 49°39'17'' s.š.
Nadmořská výška: 726 - 810 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex asi 1,5 km severovýchodně od obce Cikháj.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno migmatity a dvojslídnými rulami svrateckého krystalinika s vložkami amfibolicko-biotitických rul a amfibolitů.
Geomorfologie: Významný bod Devítiskalské vrchoviny; nadmořská výška 726–810 m.
Reliéf: Mírně zvlněné svahy převážně JZ expozice s částí plochého návrší hřbetu Žákovy hory.
Pedologie: Na svahových zvětralinách jsou vytvořeny mezotrofní kambizemě přecházející ve vrcholové části s pomístními balvanitými pokryvy v oligotrofní kambizemní podzoly. V okolí ojedinělých pramenišť a zamokřených úpadů jsou zastoupeny gleje a pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Zachovalý segment pralesovitých jedlobučin a bučin; jedna z „osmistovek“ centrálního hřebene Žďárských vrchů.  

Biota:

Vrchol Žákovy hory je ovlivňován vrcholovým fenoménem a sníženiny stékáním a hromaděním studeného vzduchu. Lesní společenstva území náleží ke květnatým bučinám podsvazu Eu-Fagenion, asociací Dentario enneaphylli-Fagetum a Festuco altissimae-Fagetum. Na humusem obohacených suťových fragmentech k nim přistupují prvky svazu Tilio-Acerion, zpravidla v návaznosti na ojedinělá prameniště svazu Cardaminion amarae. Na minerálně chudém podkladu na temeni Žákovy hory zasahují do území acidofilní smrkové bučiny blízké asociaci Calamagrostio villosae-Fagetum. Největší plochy acidofilních i květnatých bučin se nachází v NPR Žákova hora, kde se dochovaly zbytky jedlobukového pralesa.
Mechorost Dicranum viride byl prozatím (2008) nalezen v území na kůře 10 buků. Celková velikost populace byla odhadnuta na 750 cm2, jedná se tedy o poměrně početnou populaci.  

Kvalita a význam:

Výjimečně zachovalý, již od roku 1933 chráněný segment přirozených pralesovitých lesních společenstev bohatších stanovišť vyšších poloh Žďárských vrchů je biotopem řady organismů, které již z okolních převážně smrkových porostů vymizely. Důležitý objekt vědeckého výzkumu zákonitostí vývoje lesa (na cca 15 ha). Národní přírodní rezervace Žákova hora (kód 537) na výměře 38,10 ha.  

Zranitelnost:

Potenciální nebezpečí představuje změna dřevinné skladby při obnově porostů mimo NPR ve prospěch jehličnanů.
Další nebezpečí hrozí při zvyšování podílu listnatých dřevin, zde zejména buku lesního (Fagus sylvatica), použitím provenienčně cizí populace. Nutno využít místní populaci buku.  

Management:

Jádrové území NPR (původní pralesovitá rezervace) ponechání přirozenému vývoji, v rozšířené části NPR postupné přiblížení se přirozené dřevinné skladbě. V ostatních porostech hospodaření převážně podrostním způsobem s využitím přirozené obnovy a s doplněním chybějících přirozených dřevin - jedle, buk, javor klen, jilm.  

Možné střety zájmu:

Ekonomické zájmy provozu lesního hospodářství řešené kompenzací újmy. Příp. škody zvěří, event. snahy o celoplošné vápnění lesních porostů.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 39.0273
Z toho prioritních naturových biotopů: 0
Z toho neprioritních naturových biotopů: 85.9233.5341
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.210.085
Z toho X biotopů: 13.855.4083
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 21.601755.35B/A/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny21.601755.35B/A/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 11.886930.45B/A/CAno
L5.1 Květnaté bučiny11.886930.45B/A/C
9410Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 0.04550.11C/B/-Ne
L9.2B Podmáčené smrčiny0.04550.11C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.08500.21B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami5.404913.84
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.00340.00
 

Druhy - Rostliny:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
dvouhrotec zelenýV
Dicranum virideCCCC
 

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Cikháj  

Prameny:

Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. a kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.):Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR, EkoCentrum Brno , Praha, 528 pp.2002
Štykar J.Žákova hora – západ (J0034 ŽV). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2001
Štykar J.Žákova hora – východ (J0084 ŽV). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.