Homepage

CZ0610025 - Habrová seč

Rozloha: 91.4963 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 15°45'59'' v.d., 48°59'34'' s.š.
Nadmořská výška: 433 - 486 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Část lesního komplexu Novosyrovických lesů JZ od hájenky Za Sičkou a asi 3 km JJZ od Nových Syrovic (dvě vzájemně oddělené části).  

Ekotop:

Geologie: Podložím je leukokratní migmatit gföhlského typu, lokálně překrytý relikty nezpevněných písčitých mořských sedimentů mladotřetihorního stáří.
Geomorfologie: Území je součástí podcelku Bítovská pahorkatina.
Reliéf: Území se nachází v mírně zvlněném terénu, na zaoblených hřbetech protažených ve směru SZ-JV. Ve stejném směru je vyvinuto mělké údolí potoka.
Pedologie: Je zde zastoupena kambizem typická, na polygenetických hlínách vznikla hnědozem typická, v lokálních depresích a v okolí potůčků pseudoglej.
Krajinná charakteristika: Součást rozsáhlého lesního masivu Novosyrovických lesů s vysokým podílem přírodě blízkých lesních porostů v 3. lesním vegetačním stupni.  

Biota:

Vegetace území je z převážné části tvořena květnatými bučinami (L5.1) a hercynskými dubohabřinami (L3.1) s bohatým bylinným patrem a relativně pestrou skladbou dřevin, silně však ovlivněnou lesnickým hospodařením. V nivě potoků nalézáme údolní i potoční jasanovo-olšové luhy (L2.2). Menší část území zaujímají nepůvodní lesní kultury. Vyskytuje se zde řada ohrožených druhů rostlin: brambořík nachový (Cyclamen purpurascens), bledule jarní (Leucojum vernum), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) aj.  

Kvalita a význam:

Významný celek přírodě blízké lesní vegetace květnatých bučin a hercynských dubohabřin, zřejmě nejhodnotnější v komplexu Novosyrovických lesů.  

Zranitelnost:

Území je nejvíce ohroženo nevhodným lesnickým hospodařením, především převodem listnatých porostů na kultury jehličnatých dřevin.  

Management:

Vybrané části (včetně stávající PR Habrová seč) ponechat samovolnému vývoji, ostatní listnaté porosty šetrně obhospodařovat (maloplošné obnovní prvky, šetrné podrostní způsoby, oplocení nárostů listnáčů proti zvěři aj.). Jehličnaté kulturní porosty postupně převádět na přírodě blízký les s odpovídající druhovou skladbou.  

Možné střety zájmu:

Možné střety s hospodářskými zájmy vlastníků lesa.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 91.4963
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.785.2961
Z toho neprioritních naturových biotopů: 80.4973.6493
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.070.9824
Z toho X biotopů: 12.6411.5684
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 47.152651.53B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny47.152651.53B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 26.496728.95C/B/CAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny26.496728.95C/B/C
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.29615.78C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.29615.78C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.98241.07A/C

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.46730.51
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami10.358011.32
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.74310.81
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Kraj Vysočina:

Nové Syrovice  

Prameny:

Houzarová H.J0089 - Syrovický les - jihovýchod. Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. – ms. [Depon. in: AOPK ČR, Praha].2002
Čech L., Šumpich J., Zabloudil V. & kol.Jihlavsko.- In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a ČR EkoCentrum Brno, Praha, 528 pp.2002
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.