Homepage

CZ0530034 - Moravská Sázava

Rozloha: 353.3615 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°39'37'' v.d., 49°56'59'' s.š.
Nadmořská výška: 407 - 630 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolí Moravské Sázavy a lesní komplex především východně od Moravské Sázavy, severně od obce Albrechtice, 3-6 km SV od Lanškrouna.  

Ekotop:

Geologie: Mozaikovité zastoupení silikátových a bazických hornin, na pravém břehu Moravské Sázavy převážně křídové slínovce, na levém břehu převažují amfibolity, biotitické granodiority až tonality.
Geomorfologie: Drozdovská vrchovina, severní část Zábřežské vrchoviny, členitá vrchovina se zaříznutým říčním údolím.
Reliéf: Mírně zvlněná vrchovina s výrazně zaříznutým údolím Moravské Sázavy.
Pedologie: Kambizemě, v nivách potoků gleje a pseudogleje.
Krajinná charakteristika: Převážně zalesněná vrchovina s nivou Moravské Sázavy, v které se vyskytují maloplošně luční porosty v nivě řeky.  

Biota:

Lokalitu porůstají převážně lesní biotopy: květnaté a acidofilní bučiny (L5.1, L5.4), na svazích údolí Moravské Sázavy se vyskytují i suťové lesy (L4) a maloplošně hercynské dubohabřiny (L3.1).
Přirozené porosty jedlobučin lze zařadit do as. Dentario enneaphylli-Fagetum. Některé porosty jsou méně reprezentativní, s vyšším podílem smrku. Květnaté bučiny (L5.1) se velkoplošně vyskytují v údolí Uhelné dolinky a jeho okolí (východní část lokality). Jedná se vesměs o ochuzenou variantu as. Dentario-Fagetum, kde je podrost s malou pokryvností, místy přecházející do holé bučiny. Tyto místy až holé bučiny se jasně odlišují od acidofilních bučin nejen vazbou na substrát, ale především absolutní nepřítomností acidofilních druhů v podrostu.
V květnatých bučinách s častou jedlí a vtroušeným smrkem je v podrostu hojně kyčelnice cibulkolistá (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), rozrazil horský (Veronica montana), bukovník vápencový (Gymnocarpium robertianum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana), violka lesní (Viola reichenbachiana), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia), papratka samičí (Athyrium filix-femina), starček vejčitý (Senecio ovatus), štavel kyselý (Oxalis acetosella).
Přechody mezi květnatými a kyselými bučinami jsou zde časté, především v místech mozaikovitého výskytu kyselých a bazických hornin. Acidofilní bučiny (L5.4) se vyskytují v severní části lokality, kde nejčastěji navazují na květnaté bučiny na konvexních tvarech reliéfu a v horních částech svahů. Ve sporadickém bylinném podrostu se nejčastěji vyskytuje jen bika bělavá (Luzula luzuloides). Stejně jako v květnatých bučinách zde hojně zmlazuje jedle.
V mozaice s bučinami se v severní části lokality vyskytuje ojediněle i štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2). Jedná se o přirozeně obnažené skály těsně nad řekou a o malé skalní defilé ve svahu nad řekou. Z významnějších petrofytů se tu vyskytují kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana).
Suťové lesy (L4) se vyskytují především nad řekou v obci a za obcí Albrechtice v údolí M. Sázavy. Jedná se o staré porosty as. Mercuriali-Fraxinetum a Aceri-Carpinetum.
Dubohabřiny se vyskytují především v jižní části údolí Moravské Sázavy. Zde se vyskytují ještě kvalitnější porosty as. Melampyro-Carpinetum. Stromové patro je však narušené výsadbou smrku a borovice.
V údolí Moravské Sázavy roste několik poměrně kvalitních druhově pestrých olšin (L2.2A) s bledulemi, které jsou zařaditelné do Arunco sylvestris-Alnetum. Do biotopu L2.2B jsou zařazeny méně kvalitní, většinou druhotné porosty olše a břehové porosty podél Moravské Sázavy, v nichž převládá olše lepkavá. V podrostu tohoto biotopu bývá dominantní devětsil bílý (Petasites albus), hojně mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), sasanka hajní (Anemone nemorosa), pitulník horský (Galeobdolon montanum), papratka samičí (Athyrium filix-femina), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), kopytník evropský (Asarum europaeum), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), svízel vonný (Galium odoratum), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), řeřišnice hořká (Cardamine amara), blatouch bahenní (Caltha palustris).
Údolní jasanovo-olšové luhy často doprovází luční biotopy, z nich převažují především vlhké pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6). Vlhká tužebníková lada se vyskytují v jednom velkém a druhově pestrém porostu zařaditelném do as. Lysimachio-Filipenduletum. Vlhké pcháčové louky jsou plošně rozsáhlejší hodnotné porosty s bledulí jarní (Leucojum vernum). Převážně zařaditelné do as. Angelico-Cirsietum oleracei, dále také Scirpetum sylvatici, Cirsietum rivularis, fragmenty as. Scirpo-Cirsietum cani.
Na svazích nad nivou i maloplošné mezofilní ovsíkové louky (T1.1) a podhorské a horské smilkové trávníky bez jalovce (T2.3B). Přestože se jedná o poměrně maloplošné porosty jsou díky vhodnému managementu tvořeny kvalitními druhově pestrými porosty. Mezofilní ovsíkové louky (T1.1) jsou zařaditelné do as. Trifolio-Festucetum. Menší kvalitní kosený porost podhorských a horských smilkových trávníků bez jalovce je zařaditelný do as. Thymo-Festucetum. Na tyto porosty je vázán výskyt i některých chráněných a vzácnějších druhů rostlin: vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata).
Moravská Sázava má v lokalitě relativně přírodní charakter (minimálně ovlivněné břehy regulací), bohužel však bez výskytu makrofyt. V mozaice s břehovými porosty (L2.2B) zde byl mapován biotop V4B – makrofyta vodních toků.
Dle fytogeografického členění ČR se jedná o Českomoravské mezofytikum, podokres 73b - Hanušovická vrchovina, částečně 63a - Žambersko.  

Kvalita a význam:

Komplex převážně lesních biotopů s převahou květnatých bučin, méně acidofilních bučin, suťových lesů a okrajově i hercynských dubohabřin. V nivě řeky kvalitní údolní jasanovo-olšové luhy s hojným výskytem Leucojum vernum. Dále též kvalitní, většinou kosené luční biotopy, především vlhké pcháčové louky a méně i vlhká tužebníková lada.
Na svahu nad nivou maloplošné druhově pestré a kosené mezofilní ovsíkové louky a podhorské a horské smilkové trávníky bez jalovce s výskytem řady významných rostlinných druhů. Lokalita není zatím jakýmkoliv způsobem chráněna, je však součástí nově navrhovaného přírodního parku Moravská Sázava.  

Zranitelnost:

Nedostatečné kosení luk, popř. jejich hnojení (T1.1) nebo odvodnění (v případě T1.5), nahrazování buku smrkem v lesních porostech, zalesňování lučních biotopů smrkem, regulace toku, šíření invazních druhů: křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 353.3615
Z toho prioritních naturových biotopů: 3.4412.173
Z toho neprioritních naturových biotopů: 56.42199.3758
Z toho ostatních přírodních biotopů: 5.5419.5863
Z toho X biotopů: 25.1688.9309
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.56230.15A/A/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.56230.15A/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.11330.59B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.11330.59B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.89970.25C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.89970.25C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 1.00850.28B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin1.00850.28B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 91.238525.82C/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny91.238525.82C/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 104.033529.44B/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny104.033529.44B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.08230.02B/A/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.08230.02B/A/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.88130.81B/A/-Ne
L4 Suťové lesy2.88130.81B/A/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.72942.47B/B/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty8.72942.47B/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.73871.05A/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.04160.01B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky14.69874.15C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta1.10730.31B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami88.706425.10
X12 Nálety pionýrských dřevin0.22450.06
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Albrechtice u Lanškrouna, Dolní Heřmanice v Čechách, Koburk, Mezilesí u Lanškrouna, Nepomuky  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.