Homepage

CZ0530033 - Bohdalov

Rozloha: 956.4180 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°46'58'' v.d., 49°44'21'' s.š.
Nadmořská výška: 293 - 579 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Převážně lesní porosty v okolí obce Bohdalov, 8 km VJV od Moravské Třebové.  

Ekotop:

Geologie: Většinu území pokrývají turonské písčité prachovce, písčité slínovce a vápence. Na východě zasahují do navrhovaného území horniny devonu a spodního karbonu se střídáním drob, slepenců, prachovců a břidlic.
Geomorfologie: Součást celku Zábřežská vrchovina, podcelku Mírovská vrchovina. Členitá vrchovina ohraničená průlomovými údolími Moravské Sázavy a Třebůvky a spadající zlomovým svahem k Moravskotřebovské pahorkatině.
Reliéf: Členitá vrchovina s mělce zaříznutým údolím Bohdalovského potoka, který zde pramení. Rozpětí nadmořské výšky 480-537 m.
Pedologie: Nejčastěji typické kambizemě, vzácně sprašové hlíny.
Krajinná charakteristika: Převážně zalesněné území s acidofilními a květnatými bučinami, menšími plochami mezofilních ovsíkových luk a podhorskými smilkovými porosty s jalovcem především v okolí obce Bohdalov.  

Biota:

Převažujícím lesním biotopem jsou acidofilní bučiny (L5.4), které porůstají především vrcholy a horní části jižně a západně orientovaných svahů. Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), který nejčastěji doprovází javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V bylinném patře převažuje bika bělavá (Luzula luzuloides), borůvka (Vaccinium myrtillus), starček Fuchsův (Senecio ovatus), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium).
Acidofilní bučiny mají často přechodný charakter se znaky přechodů ke květnatým bučinách (L5.1), které na ně nejčastěji navazují ve spodních částech svahů a roklinách, na stanovištích s prameny. Stromové patro je obdobné patru acidofilních bučin, vyjma větší příměsi habru (Carpinus betulus). Keřové patro bývá bohatší, kromě zmlazujících dřevin ho tvoří zimolez obecný (Lonicera xylosteum) a lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Bylinné patro poměrně bohaté, převážně tvořeno druhy: svízel vonný (Galium odoratum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), netýkavka nedutklivá (Impatiens noli-tangere), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kostřava lesní (Festuca altissima), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides).
V celém území roztroušeně jedle bělokorá (Abies alba).
Spíše okrajově jsou zastoupeny údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A) v údolí Bohdalovského potoka. Převažují mladší porosty s dominantním jasanem. V bylinném patře často ostřice řídkoklasá (Carex remota), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), ostřice třeslicovitá (Carex brizoides), sasanka lesní
(Anemone nemorosa), řeřišnice hořká (Cardamine amara), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), kuklík potoční (Geum rivale), prvosenka vyšší (Primula elatior).
Plošně nejvíce zastoupeným lučním biotopem jsou mezofilní ovsíkové louky (T1.1). Vyskytují se především v okolí Bohdalova. Maloplošné segmenty mají většinou výrazně lepší kvalitu než velkoplošné. Maloplošně se v Bohdalově vyskytují nepříliš kvalitní poháňkové pastviny. V údolí Bohdalovského potoka se vyskytují vlhká tužebníková lada (T1.6) s dominantní skřípinou lesní (Scirpus sylvatica) nebo tužebníkem jilmovým (Filipendula ulmaria).
Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) patří mezi hojně zastoupené biotopy. Vyskytují se na okrajích pastvin, luk a v lesních lemech. Dominantním druhem je trnka (Prunus spinosa), bylinné patro nebývá vyvinuto nebo je tvořeno druhy sousedních biotopů.
Dle fytogeografického členění ČR se jedná o Českomoravské mezofytikum, podokres 63j - Lanškrounská kotlina, 73b - Hanušovická vrchovina.  

Kvalita a význam:

Jedná se o rozsáhlé lesní území s poměrně zachovalými bučinami (L5.1, L5.4) a regionálně významnými lučními biotopy, především širokolisté suché trávníky (T3.4D).
Území je sice součástí přírodního parku Bohdalov – Hartínkov, ale nejsou zde žádná maloplošná chráněná území, (pouze několik VKP). Vyskytují se zde některé chráněné druhy rostlin: vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), okrotice bílá (Cephalanthera alba) a prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Z chráněných druhů živočichů především mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a užovka hladká (Coronella austriaca).  

Zranitelnost:

V lesních biotopech jsou nejvíce zranitelné bučiny, které jsou nahrazovány smrkovými výsadbami. Smrk je vysazován i v nivách potoků na úkor jasanovo-olšových luhů. S menším zájmem o využívání luk a pastvin je tendence vysazovat smrkové kultury i na místech lučních biotopů. Dále od obce klesá zájem o kosení nebo spásání luk, naopak v obci jsou louky nebo pastviny intenzivně využívané a přihnojované. V lučních biotopech bez managementu dochází k invazi keřů. Jevy související s urbanizací na území (lokálně skládky, sešlap, silnice, regulace toků,...); šíření invazních druhů: akát (Robinia pseudacacia), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), vzácněji křídlatka japonská (Reynoutria japonica).  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 956.4180
Z toho prioritních naturových biotopů: 8.4680.9593
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.97525.7715
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.9738.0326
Z toho X biotopů: 30.35290.2939
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.59210.06C/C/-Ne
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)0.59210.06C/C/-
6110Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)0.0020.00C/B/-Ne
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy netřesku výběžkatého0.00200.00C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 33.25513.47B/A/CAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)30.31403.16B/A/C
T3.5B Acidofilní suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých2.94110.30C/B/-
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 0.21690.02B/C/-Ne
T3.4C Širokolisté suché trávníky s význačným výskytem vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)0.21690.02B/C/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 78.17018.17C/B/-Ne
T2.3A Podhorské až horské smilkové trávníky s jalovcem0.08300.00B/A/-
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce78.08718.16C/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.55460.05C/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.55460.05C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 35.75583.73C/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky35.75583.73C/B/C
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.030.00C/B/-Ne
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.03000.00C/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.4160.04B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.41600.04B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 265.416227.75B/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny265.416227.75B/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 144.663915.12B/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny144.663915.12B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 45.08784.71B/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny45.08784.71B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.57030.26B/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.57030.26B/A/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny12.20511.27B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy6.39010.66C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.47880.25C/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.00200.00C/B
M1.5 Pobřežní vegetace potoků0.04230.00C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.01500.00B/B
T1.3 Poháňkové pastviny3.03940.31B/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky10.90431.14C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy2.95560.30B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území2.78380.29
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole59.06726.17
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole1.80430.18
X4 Trvalé zemědělské kultury0.45770.04
X5 Intenzivně obhospodařované louky16.83101.75
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.84980.08
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.49200.15
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami173.401218.13
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.41060.14
X10 Paseky s podrostem původního lesa2.58780.27
X11 Paseky s nitrofilní vegetací24.73482.58
X12 Nálety pionýrských dřevin2.66030.27
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla2.01670.21
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.19670.02
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Pardubický kraj:

Bohdalov u Městečka Trnávky, Gruna, Pěčíkov, Radkov u Moravské Třebové, Vranová, Žipotín

Kraj Olomoucký kraj:

Buková u Studené Loučky, Studená Loučka, Svinov u Pavlova  

Prameny:

Vašíček J.E0097 (Bohdalov) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Demek J. et al.Hory a nížiny - Zeměpisný lexikon ČSR. - Academia, Praha, 584 p.1987
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.