Homepage

CZ0520604 - Zdobnice - Říčka

Rozloha: 434.9145 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°24'7'' v.d., 50°10'34'' s.š.
Nadmořská výška: 454 - 671 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Přírodní komplex Zdobnice-Říčka zaujímá velkou část údolí Zdobnice a Říčky od obce Pěčín až téměř k obcím Zdobnice a Říčky v Orlických horách.  

Ekotop:

Geologie: Geologické podloží tvoří dvojslídné svory, dvojslídné ruly, fylity, v nejjižnější části se objevují turonské sedimenty (opuky), kolem vodních toků fluviální sedimenty.
Geomorfologie: Území je součástí celku Žamberecká pahorkatina, okrsku Letohradská pahorkatina.
Reliéf: Komplex tvoří hluboká údolí toků Zdobnice a Říčky. Převýšení se pohybuje od 80 do 150 m. Na svazích se hojně vyskytují výstupy skal (mrazové sruby) a pod nimi suťové rozpady. Nejpozoruhodnější je „Plačtivá skála“ na soutoku Zdobnice a Říčky, která je stupňovitě vysoká 50 m. Zajímavostí jsou četné tzv. „obří hrnce“ na skalních prazích v řečišti Zdobnice.
Pedologie: Hlavním půdním typem je kambizem typická varieta kyselá. Na strmých svazích je častý ranker.
Krajinná charakteristika: Významný krajinný útvar, hluboce zařízlé údolí v nižší části Orlických hor.  

Biota:

Vegetační kryt se vyznačuje střídáním několika lesních společenstev v závislosti na expozici svahů a úživnosti substrátu. Prolínají se zde acidofilní bučiny (L5.4) asociací Luzulo-Fagetum, Calamagrostio arundinaceae-Fagetum a Dryopterido dilatatae-Fagetum, květnaté bučiny (L5.1) asociace Dentario enneaphylli-Fagetum a suťové lesy (L4) asociace Mercuriali-Fraxinetum.
Velmi hojné jsou výstupy skal se štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin (S1.2) a vegetace skalních terásek (S1.3). Roztroušeně se vyskytují lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4). Kolem drobných vodních toků a na prameništích jsou místy přítomny jasanovo-olšové luhy (L2.2). Ve Zdobnici a Říčce se vyskytuje makrofytní vegetace vodních toků (V4). Na nivních loukách podél Zdobnice a Říčky se vyskytují vlhké pcháčové louky (T1.5) a vlhká tužebníková lada (T1.6).  

Kvalita a význam:

Díky nepřístupnosti terénu se zde dochovaly rozsáhlejší porosty lesů přirozeného druhového složení, významné jsou především suťové lesy. Pozoruhodná jsou mechová společenstva vlhkých skal.
Ačkoliv floristicky území není příliš bohaté, vyznačuje se výskytem řady montánních druhů, které sestupují z hor podél toků, např. kýchavice bílá Lobelova (Veratrum lobelianum), violka dvoukvětá (Viola biflora). Místy se masově vyskytuje bledule jarní (Leucojum vernum).
Zdobnice a Říčka jsou obývány silnými populacemi mihule potoční (Lampetra planeri), vranky obecné (Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Pozoruhodná je i fauna motýlů (Lepidoptera). Bylo zde zjištěno celkem 352 druhů motýlů (Lepidoptera), z nichž některé jsou poprvé udávány v Orlických horách a podhůří (Choreutis myllerana, Ancylis upupana, Cydia nigricana, Alcis maculata forma balstelbergeri). Z významných ptáků byli zjištěni čáp černý (Ciconia nigra), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius) a ledňáček říční (Alcedo atthis). Zaznamenán byl netopýr velký, velkouchý a černý (Myotis myotis, Myotis bechsteinii a Barbastella barbastellus).  

Zranitelnost:

Nejvíce ovlivňující činností jsou lesnické aktivity. Přirozené lesy jsou již značně fragmentární, nejsou zde dochované tak souvislé porosty jako např. v Antoniině údolí, na lokalitě obdobného charakteru. V současnosti jsou nejohroženějšími společenstvy nivní louky, u kterých chybí sečení. Některé byly v minulosti z části zalesněny smrkem. Obě údolí, zejména pak údolí Říčky, jsou silně ohroženy invazí netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera) a kolotočník ozdobný (Telekia speciosa). Vytvářejí se zde již souvislejší porosty.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Údolí je navrženo k potenciální stavbě údolní nádrže. Návrh je zanesen v Plánu hlavních povodí ČR.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 434.9145
Z toho prioritních naturových biotopů: 10.4845.6127
Z toho neprioritních naturových biotopů: 47.42206.2516
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.7416.2978
Z toho X biotopů: 38.34166.7519
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.19410.04B/B/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.19410.04B/B/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.20771.19C/B/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.56380.12B/B/-
T1.6 Vlhká tužebníková lada4.64391.06C/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 6.3341.45C/B/CNe
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky6.33401.45C/B/C
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 6.45091.48C/A/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin6.45091.48C/A/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 123.576128.41C/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny123.576128.41C/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 64.682914.87C/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny64.682914.87C/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 36.63518.42B/B/AAno
L4 Suťové lesy36.63518.42B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 8.78352.01C/B/CNe
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty8.78352.01C/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.25380.05C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy8.74042.00C/B
M1.7 Vegetace vysokých ostřic0.16800.03C/C
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.07550.01A/A
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.07130.01B/A
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.16340.03D/C
T1.3 Poháňkové pastviny1.07990.24C/C
T1.5 Vlhké pcháčové louky1.01360.23C/B
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta4.73191.08B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.00320.00
X2 Intenzivně obhospodařovaná pole0.00036.89
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00130.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.09390.02
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla1.93780.44
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami145.026533.34
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.11510.25
X10 Paseky s podrostem původního lesa1.25330.28
X11 Paseky s nitrofilní vegetací12.04262.76
X12 Nálety pionýrských dřevin5.06381.16
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.21410.04
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Bělá u Liberka, Javornice, Nebeská Rybná, Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, Prostřední Rokytnice, Rokytnice v Orlických horách, Slatina nad Zdobnicí  

Prameny:

Gerža M.E0073OH (soutok Zdobnice-Říčka) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Machainová K.E0062OH (Údolí Zdobnice) - Závěrečná zpráva z mapování Natury 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2002
Málková J.E0011OH (nebeská Rybná, mimoles) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2001
Hájek J.Výskyt významných druhů živočichů v údolí Zdobnice a Říčky.
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.