Homepage

CZ0520507 - Kozínek

Rozloha: 84.0753 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 16°12'33'' v.d., 50°30'30'' s.š.
Nadmořská výška: 371 - 475 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolí Metuje a Židovky mezi Velkými Petrovicemi, Bezděkovem nad Metují a Žabokrky. Lokalita je disjunktní, složená z hlavního celku na pravobřežních svazích a dvou menších částí na svazích levobřežních.  

Ekotop:

Geologie: Geolologický podklad tvoří převážně křídové sedimenty - viz Vejlupek (1990): střední turon - jizerské souvrství (vápnité spongilitické prachovce, prachovité slínovce, prachovité pískovce, hlízy písčitých vápenců), spodní turon až svrchní cenoman - bělohorské souvrství (spongilitické prachovce a jemnozrnné pískovce s hlízami nebo polohami silicitů, prachovité glaukonitické pískovce), cenoman - perucko-korycanské souvrství (šedé vápnité prachovce, glaukonitické pískovce, jílovitoprachovité až hrubozrnné pískovce). Zastoupeny jsou rovněž fluviální a fluviodeluviální písčitohlinité až hlinitokamenité kvartérní sedimenty.
Geomorfologie: Lokalita leží v jižní části Polické vrchoviny, jež je součástí Broumovské vrchoviny. Nadmořská výška: 378-504 m.
Reliéf: Lokalita zahrnuje zejména pravobřežní (ale částečně i levobřežní) svahy údolí Metuje v prostoru mezi Velkými Petrovicemi, Bezděkovem n. Metují a Žabokrky, navazující na jihozápadě na kuestu Polické pánve. Svahy údolí jsou hluboce zaříznuty do opukových plošin. Ve svazích jsou četné skalní výchozy (skalní sruby, defilé i skalní hřbítky, věže aj.). V severní části území u Velkých Petrovic je nad nárazovým (levým) břehem Metuje vytvořeno vysoké skalní defilé, erozně členěné až na jednotlivé skalní věže. Západněji se na pravobřeží nachází erozní rýha Dědek, která je tektonicky podmíněnou hlubokou a úzkou roklí. Další údaje viz Vítek (1986).
Pedologie: Převládajícími půdními typy jsou hnědé půdy a pararendziny (viz Tomášek 1995).
Krajinná charakteristika: Krajinářsky vysoce hodnotné, geomorfologicky členité území s lesními porosty na strmých svazích a navazujícími svahovými loukami.
Klimatická oblast (Quitt 1971): MT2  

Biota:

Komplex květnatých bučin, suťových lesů v okolí skalních výchozů a mezofilních ovsíkových svahových luk. Fytogeograficky náleží území do okresu Sudetské mezihoří, do podokresu Polická kotlina.
Suťové lesy (L4): Suťové lesy jsou v lokalitě hojně rozšířeny, vyskytují se většinou v návaznosti na skalní výchozy jizerského souvrství. Jejich syntaxonomie zde není zcela dořešena. V jižní části lokality je doloženo Aceri-Carpinetum. Část porostů, zejména na severních svazích a ve stržích, snad patří asociaci Mercuriali-Fraxinetum a v severní části území jsou i menší plochy s dominancí Lunaria rediviva (Lunario-Aceretum).
Květnaté bučiny (L5.1): Květnaté bučiny jsou nejrozšířenějším přírodním biotopem v lokalitě. Vytvářejí často přechody k jednotce L4 (jsou rozšířeny i na dosti skeletovitých svazích – obvykle zazemněná suť), problematické je rovněž ohraničení vůči L3.1. Část porostů lze patrně řadit k asociaci Tilio cordatae-Fagetum (výskyt Bromus benekenii, Campanula trachelium, Hepatica nobilis, Cardamine impatiens, Lathyrus vernus aj., příměs Carpinus betulus, Quercus robur, Tilia cordata, silně se však často uplatňuje i Acer pseudoplatanus). Snímkový materiál bučin z území uvádí Klimeš (1982). Dořešit je třeba zejména zařazení některých segmentů na severních svazích, v nichž se vyskytuje Dentaria enneaphyllos. V území je poměrně častá Abies alba, většinou sice jen vtroušená, je zde však i několik porostních skupin s jejím výrazným zastoupením.
Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (S1.1): Biotopy různě vysokých skalních výchozů jizerského souvrství. Největší výchozy jsou v severní části lokality. Horniny obsahují kolísající obsah karbonátů. V důsledku působení kyselých srážek však bývá substrát na povrchu odvápněný, odvápněná vrstva bývá zřetelně patrná na lomu. Společenstva cévnatých rostlin jsou většinou tvořena běžnějšími druhy, nespecifickými pro danou jednotku (Asplenium trichomanes, Cystopteris fragilis, Geranium robertianum, Polypodium vulgare aj.), jen zřídka se objevuje A. viride. V lokalitě se vyskytují i drobné staré lůmky.
Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (S1.5): Jednotka se vyskytuje jen na malých plochách na vyšších skalních výchozech jednotky S1.1, v částečném zástinu porostů jednotky L4. Druhovou garnituru tvoří zejména Lonicera xylosteum, Ribes alpinum, Rosa pendulina a Cotoneaster integerrimus.
Mezofilní ovsíkové louky (T1.1): Jednotka je v území zastoupena svahovými loukami různé kvality (v závislosti na způsobu hospodaření v minulosti).
Lesní kultury s nepůvodními dřevinami (X9): Podjednotka X9A s převahou Picea abies pokrývá nezanedbatelnou část území, zařazení těchto porostů do lokality je však nutné z důvodu arondace. V některých porostech je přítomno významné zmlazení listnáčů, jinde však nikoliv.
Floristicky značně bohaté území s řadou ohrožených druhů (Lunaria rediviva, Lilium martagon, Aconitum variegatum aj.). Fytogeograficky je zde významný např. výskyt Cotoneaster integerrimus, Isopyrum thalictroides, Vincetoxicum hirundinaria či Melica uniflora.
Významné druhy fauny: Lokalita je hnízdištěm puštíka obecného (Strix aluco). Významný je bohatý výskyt bezobratlých osídlujících skalní výchozy a zejména prostory v sutích. Vyskytuje se zde řada druhů střevlíků (Carabidae), pavoukovců (Arachnida) a měkkýšů (Mollusca).  

Kvalita a význam:

Lokalita je významná především hojným výskytem prioritního biotopu suťových lesů spolu s biotopy skalních výchozů a rovněž značnou rozlohou květnatých bučin. Z hlediska zastoupení jednotek L4 a S1.1 jde o nejvýznamnější lokalitu na Broumovsku. Dochované bučiny a suťové lesy jsou většinou v dobrém stavu. Značné však je i zastoupení smrkových kultur, starších i mladších. Kvalita svahových luk je celkově průměrná, ale dosti variabilní. Plochy dobře přístupné pro mechanizaci jsou sečené, ale někdy částečně narušené intenzivnějším využíváním v minulosti.  

Zranitelnost:

Bučiny a zejména suťové lesy mají vzhledem ke členitému terénu lokality celkově dobré vyhlídky. Přeměna smrkových kultur zde bude většinou spíše dlouhodobou záležitostí. Značný je vliv zvýšených stavů spárkaté zvěře.
Stav luk bude možno v dlouhodobém výhledu vhodným obhospodařováním výrazně zlepšit – terény jsou většinou přístupné pro mechanizaci, takže údržba nemusí být technickým problémem. Na silně svažitých pozemcích hrozí vedle sukcesních změn i možnost zalesnění.
Lokalita se nachází v poměrně silně osídlené krajině, v sousedství několika obcí. Je rozdělena sítí komunikací (křižovatka silnic Na Mýtě, železniční trať se stanicí Police n. M.) - disjunktní lokalita. Dopravní zatížení prostoru je poměrně vysoké, neboť se jedná o hlavní tepny spojující Broumovsko s vnitrozemím.
Převážná část území je součástí II. a I. zóny CHKO Broumovsko.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 84.0753
Z toho prioritních naturových biotopů: 19.2316.1681
Z toho neprioritních naturových biotopů: 54.7346.0221
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.130.1111
Z toho X biotopů: 25.8921.7721
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.01880.02D/C/-Ne
M5 Devětsilové lemy horských potoků0.01880.02D/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 10.32412.27B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky10.324012.27B/B/C
8210Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.45110.53B/A/BAno
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin0.45110.53B/A/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.04510.05C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.04510.05C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 34.836141.43B/B/CAno
L5.1 Květnaté bučiny34.836141.43B/B/C
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.3470.41C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.34700.41C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 16.168119.23B/A/BAno
L4 Suťové lesy16.168119.23B/A/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.09440.11C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.00590.00C/C
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)0.01050.01B/A
V4B Makrofytní vegetace vodních toků - stanoviště s potenciálním výskytem makrofyt nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým charakterem koryta0.00030.00C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.25070.29
X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy0.19060.22
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami18.495921.99
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.20460.24
X11 Paseky s nitrofilní vegetací2.02632.41
X12 Nálety pionýrských dřevin0.31700.37
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.28700.34
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Královéhradecký kraj:

Bezděkov nad Metují, Velké Petrovice, Žabokrky  

Prameny:

Hájek A.Kozínek, Černý les. - Ms. [Floristické škrtací seznamy z let 1993-1999, depon. in: Správa CHKO Broumovsko Police nad Metují].1999
Klimeš L.Příspěvek k poznání vegetace Kozínku u Hronova. - Pr. Stud.-Přír., Pardubice, 13-14: 91-98.1982
Kovanda M.Květenné poměry Hejšoviny. – Pr. Mus. Hradec Králové a Pardubice, ser. A: sci.natur., Hradec Králové, 3 (1961): 75-94.1962
Lelek F.Zvláštnosti květeny našeho kraje. – Od Kladského Pomezí, 10: 109-110, 130-134.1933
Martinec F.Některé vzácnější rostliny od Kozínka. – Broumovsko, 3: 37.1949
Vejlupek M. [red.]Geologická mapa ČR, 1 : 50 000, list 04-33 Náchod. - Ústřední ústav geologický.1990
Vítek J.Geomorfologie navrhované Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. - Ms. [Oborový dokument, depon. in: Správa CHKO Broumovsko, Police nad Metují].1986
Hájek A.H0058BR (Kozínek) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Ekrt L.H00126BR (Signál) - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.2003
Tomášek M. [red.]Půdní mapa ČR, 1 : 50 000, list 04-33 Náchod. - Český geologický ústav.1995
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.