Homepage

CZ0420021 - Kokrháč - Hasištejn

Rozloha: 168.0240 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°14'57'' v.d., 50°26'28'' s.š.
Nadmořská výška: 424 - 585 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Údolí Prunéřovského potoka a okolí vrchu Kukačka, severozápadně od obce Nová Víska (okr. Chomutov).  

Ekotop:

Geologie: Podloží je budováno metamorfovanými horninami krušnohorského krystalinika svrchně proterozoického až spodně paleozoického stáří.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Loučenské hornatiny.
Reliéf: Skalnaté rulové svahy v údolí Prunéřovského potoka jsou významným geologickým a geomorfologickým prvkem střední části Krušných hor.
Pedologie: Dominantními půdními typy v oblasti jsou kambizemě dystrické a podzoly kambické. V nivě Prunéřovského potoka to jsou půdy oglejené.
Krajinná charakteristika: Lesnaté území klikatícího se údolí horského potoka s okolními kopci. V SV části území na skalnatém vrchu se nachází zřícenina hradu Hasištejn.  

Biota:

Lokalita zahrnuje reprezentativní ukázku lesních porostů nižších horských a podhorských poloh. Jedná se tedy převážně o listnaté až smíšené lesy na živinami chudém a kyselém geologickém podloží. Lesní porosty v lokalitě tvoří přirozenou katénu na transektu údolím. Determinačním faktorem je také rozdílná míra insolace severně a jižně orientovaných svahů údolí. Na dně údolí se klikatí úzká linie jasanovo-olšového lužního lesa (L2.2) sv. Alnion incanae. Lužní les na svazích přechází v květnaté a acidofilní bučiny. Květnaté bučiny (L5.1), převážně as. Violo reichenbachianae-Fagetum, doprovází a navazují na suťové lesy (L4) sv. Tilio-Acerion, rychle přecházejí s rostoucí nadmořskou výškou v acidofilní bučiny (L5.4) sv. Luzulo-Fagion. Jsou také poněkud chudší než lesy stejné jednotky v Doupovských horách, což je důsledek kyselého substrátu. V Prunéřovském údolí jsou navíc zastoupeny i bučiny s jedlí bělokorou (Abies alba).
Na svazích s vyšší mírou oslunění rostou také acidofilní doubravy (L7.1) sv. Genisto germanicae-Quercion.
Suťové lesy (L4) jsou také výrazným rysem bioty Prunéřovského údolí, vyskytují se pod skalními výchozy i prudšími svahy hluboce zaříznutého kaňonu. Porůstají také stabilizované kamenné rozpady. Kombinují se s dubohabrovými porosty (sv. Carpinion) a také s květnatými bučinami. V těchto typech lesů se přirozeně vyskytuje smrk ztepilý. Na několika místech se vyskytují mohutné exempláře, staré i 200 let. Četné a různě veliké skalní útvary osidluje řídká vegetace svazu Asplenion septentrionalis (S1.2).
Na vrcholu kopce Kukačka (lokalita Kokrháč) se zachovaly ostrůvky reliktních boreokontinentálních borů (L8.1) sv. Dicrano-Pinion. Lokalita Kokrháč je známá výskytem populace silně ohrožené a chráněné medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi) vázané právě na biotopy glaciálně reliktního charakteru.
Lužní les byl místy nahrazen bylinou vegetací vlhkých až podmáčených luk (sv. Calthion palustris).
Ze vzácných rostlinných druhů v lokalitě roste: Sorbus danubialis, Leucojum vernum, Lilium martagon, Daphne mezereum, Phyteuma nigrum, Viola mirabilis, Abies alba.
Ze zoologického hlediska je důležitý výskyt některých vzácných druhů ptáků. Z lokality Hasištejn je udávána např. sova pálená, dále pak puštík obecný, budníček menší a strnad obecný. Na Hasištejně je také několik starých štol využívaných netopýry k zimování (ze zjištěných druhů zde pravidelně zimuje: netopýr černý, netopýr vousatý, netopýr ušatý, netopýr velký, netopýr dlouhouchý, netopýr vodní.  

Kvalita a význam:

Lokalita představuje v Krušných horách vzácnou dosud relativně zachovalou ukázku charakteristické lesní vegetace horského údolí. V lokalitě se vyskytuje řada vzácných rostlinných druhů. V lesních porostech se např. vyskytuje jedle bělokorá, což je ve východní části Krušných hor ojedinělý jev.
Lokalita je významná i z hlediska zoologického. Štoly pod Hasištejnem jsou zimním stanovištěm mnoha druhů vzácných netopýrů.  

Zranitelnost:

Nevhodné lesní hospodaření spojené s výsadbou alochtonních druhů dřevin.
Hypotetický záměr rekonstruovat koryto Prunéřovského potoka.
Přetrvávající emisní zatížení celé oblasti.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 168.0240
Z toho prioritních naturových biotopů: 13.4722.633
Z toho neprioritních naturových biotopů: 43.4873.0669
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.7618.0881
Z toho X biotopů: 32.2754.2362
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 1.06140.63A/B/ANe
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin1.06140.63A/B/A
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.00610.00C/C/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada0.00610.00C/C/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.51910.30B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.51910.30B/B/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 5.7973.45B/B/BAno
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin5.79703.45B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 21.177712.60B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny21.177712.60B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 27.741216.51B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny27.741216.51B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 16.76449.97B/B/BNe
L3.1 Hercynské dubohabřiny16.76449.97B/B/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12.29567.31B/B/BAno
L4 Suťové lesy12.29567.31B/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.33746.15A/B/BNe
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty10.33746.15A/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K1 Mokřadní vrbiny0.00220.00C/C
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.51650.30B/A
L7.1 Suché acidofilní doubravy13.89898.27B/B
L7.3 Subkontinentální borové doubravy1.57120.93A/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků1.17800.70A/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky0.92130.54A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.22540.13
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla0.81580.48
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami51.733430.78
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami1.45160.86
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.00480.00
X12 Nálety pionýrských dřevin0.00410.00
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla0.00110.00
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Ústecký kraj:

Místo, Potočná u Vernéřova, Prunéřov, Volyně u Výsluní  

Prameny:

Procházka F. [ed]Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). - AOPK ČR, Praha, Příroda: 18, 146 s.2001
Joza V.Nová lokalita medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi) v Krušných horách a poznámky k jejímu rozšíření v severozápadních Čechách. - Severočes. přír., Litoměřice, 35: 41-46.2003
Moravec J. et al.Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení, 2. vydání. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 206 s.1995
Vlček R.Výskyt vzácných druhů obratlovců v lokalitě Hasištejn. - ústní sdělení.
Fišer R.Doupovské hory - sever/Kadaň. Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha, 8 str.2002
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M.Katalog biotopů České republiky. - AOPK ČR, 307 str., Praha.2001
Demek J. [ed.]Zeměpisný lexikon ČSR, hory a nížiny. - Academia, Praha, 584 s.1987
Kolektiv autorůChráněná území ČR , sv. Ústecko, AOPK ČR, 350 str., Praha.1999
Tyráček J., Malkovský M. et Schovánek P.Přehledná geologická mapa severočeské hnědouhelné pánve a jejího okolí. - Ústřední ústav geologický, 1 list, Praha.1990
Mikyška R. et al.Geobotanická mapa ČSSR, M-33-XIV Teplice, 1:200 000. - ČSAV, Botanický ústav, Academia, Praha, 1 list.1969
Jaroš P.Ústecký kraj. – In: Vydrová A., Kuchařová P., Grulich V. [eds.]: Optimalizace výsl. map. přír. biotopů a jejich aktuálního zast. na území ČR jako předmětu ochr. v současné síti MZCHÚ v ČR. Vč. sb. přír. – Práce a studie. Pardubice, 2006: 162-184.2006
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.