Homepage

CZ0320030 - Haltravský hřeben

Rozloha: 965.3511 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 12°45'28'' v.d., 49°26'50'' s.š.
Nadmořská výška: 588 - 888 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesnatý hřeben Českého lesa asi 3 km SZ od obce Klenčí pod Čerchovem s nevelkou luční enklávou.  

Ekotop:

Geologie: Geologický podklad tvoří ruly a pararuly.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Haltravské hornatiny Českého lesa. Lesnatý hřbet s mrazovými sruby, maloplošnými kamenitými sutěmi a izolovaných skalních výchozů.
Reliéf: Lesnatý hřeben Českého lesa zde vytváří výraznou krajinnou dominantu s vrcholem Škarmanka 888 m n. m.
Pedologie: Na vrcholech jsou izolované skály, skalní hradby, které na svazích přechází do balvanových proudů a kamenných moří. Na pevných výchozech rul a sutích vznikly převážně rankery - ranker typický s menšími plochami litozemí. Hlubší profily reprezentují zástupci podskupiny podzolových půd - kryptopodzoly.
Krajinná charakteristika: Komplex kyselých bučin a vlhkých luk s výskytem vstavačovitých rostlin. Krajinná dominanta s vrcholem Škarda a hradní zříceninou Starý Hirštejn. Listnatý komplex harmonicky propojuje luční enkláva v osadě Stará Huť.  

Biota:

Lesní porosty tvoří převážně kyselé bučiny (L5.4) as. Luzulo-Fagetum a Calamagrostio villosae-Fagetum. Vzácně se zde vyskytují květnaté bučiny (L5.1) as. Festuco altissimae-Fagetum a suťové lesy (L4) as. Mercuriali-Fraxinetum, které jsou nejvíce zastoupeny v okolí vrcholu Starého Hirštejna. V lesních porostech v okolí vrcholu Škarmanky a Capartické, Křemencové skály můžeme dodnes nalézt statné exempláře jedle bělokoré (Abies alba), které spolu s ostatními dřevinami, buk lesní (Fagus sylvaticus), javor klen (Acer pseudoplatanus), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), zmlazují. Jen ojediněle jsou v navrženém komplexu porosty olšin (L2.2), které zde mají převážně prameništní charakter. Z nelesních společenstev lze jmenovat např. vlhké pcháčové louky (T1.5) as. Angelico-Cirsietum palustris, Scirpetum sylvatici, vlhká tužebníková lada (T1.6) as. Lysimachio vulgaris-Filipenduletum a ovsíkových luk (T1.1) as. Trifolio-Festucetum rubrae.
Z vyskytujících se zde vzácných rostlin a živočichů lze např. jmenovat tyto druhy: oměj vlčí mor žláznatý (Aconitum lycoctonum subsp. vulparia), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), čarovník prostřední (Circaea intermedia), č. pařížský (C. lutetiana), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), v. zelenavý (P. chlorantha), třezalka rozprostřená (Hypericum humifusum), zimolez černý (Lonicera nigra), řeřišničník Hallerův (Cardaminopsis halleri), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), k. mnohokvětý (P. multiflorum), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), z živočichů pak: rys ostrovid (Lynx lynx) (nepravidelný výskyt), mlok skvrnitý (Salamandr salamandr), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), puštík obecný (Strix aluco), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopus martius), datlík tříprstý (Picoides tridactylus), žluna šedá (Picus canus), lejsek malý (Ficedula parva), holub doupňák (Columba oenas), sluka lesní (Scolopax rusticola), čáp černý (Ciconia nigra), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), linduška lesní (Anthus trivialis), krkavec velký (Corvus corax), z bezobratlých především mandelinky Chrysolina crassimargo, Ch. umbratilis, stehenáče Ischnomera sanguinicollis a nosatce rodu Acalles.
Území náleží do fytogeografického obvodu Českomoravského mezofytika, fytogeografického okresu Český les.  

Kvalita a význam:

Navrhovaný lesní komplex je spolu s hřebenem Čerchova a Velkého Zvonu jedním z nejcennějších v Plzeňském regionu, především pro svou zachovalost listnatých porostů a jejich genetickou kvalitu. Haltravský hřeben je rovněž v rámci ÚSES jako NRBK (nadregionální biokoridor) a RBK (regionální biokoridor). Do území jsou též začleněna ZCHÚ PR Starý Hirštejn, PP Skalky na Sádku a Louka u Staré Huti.  

Zranitelnost:

I když Haltravský hřeben vykazuje dosti vysoký stupeň zachovalosti lesních porostů, ani zde tyto porosty nebyly ušetřeny holosečného hospodaření a následné přeměně dřevinné skladby ve prospěch smrku. Na nejvyšších vrcholech (Starý Hirštejn, Škarmanka) byly v minulosti postaveny vojenské hlásky PVO. Na vrchol Škarmanky byla vybudována asfaltová silnice pro Sovětskou armádu. Ve Vranovském sedle je umístěn stožár GSM. V lesních porostech jsou vyšší stavy především jelení a mufloní zvěře, která snižuje úspěšnost odrůstání semenáčků dřevin, především jedle. Luční enkláva na Staré Huti je ohrožena postupnou absencí hospodaření. V lesních porostech je potřebné pokračovat v dnes již započatém úsilí o přeměnu druhové skladby ve prospěch buku, jedle, javoru (mléč, klen), jilmu, jeřábu, jasanu, při zachování přiměřeného podílu smrku.  

Management:

Podpora přirozené druhové skladby, ponechání doupných stromů a části odumřelého dřeva, ochrana přirozeného zmlazení proti zvěři oplocenkami, kosení a extenzivní pastva lučních porostů.  

Možné střety zájmu:

Lesnické hospodaření, odvodňování podmáčených stanovišť a regulace potoků, síť turistických tras, cyklistika na vrcholu Starého Hirštejna, narušení krajinného rázu výstavbou např. vysílačů GSM.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 965.3511
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.029.9022
Z toho neprioritních naturových biotopů: 66.36640.6864
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.232.3082
Z toho X biotopů: 29.48284.6274
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)2.15980.22A/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky2.15980.22A/A/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.36930.14A/A/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky1.36930.14A/A/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 7.82820.81C/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin7.82820.81C/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 627.254464.97C/B/CAno
L5.4 Acidofilní bučiny627.254464.97C/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 2.07470.21C/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny2.07470.21C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 9.90221.02B/A/CAno
L4 Suťové lesy9.90221.02B/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.67020.17C/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.02400.00B/A
S1.3 Vysokostébelné trávníky skalních terásek0.61400.06C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.02310.00
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla2.72480.28
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami218.793922.66
X10 Paseky s podrostem původního lesa29.99953.10
X11 Paseky s nitrofilní vegetací33.08613.42
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Plzeňský kraj:

Jindřichova Hora, Klenčí pod Čerchovem, Mýtnice, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Postřekov, Skláře u Mnichova, Vranov u Mnichova  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.