Homepage

CZ0310014 - Libín

Rozloha: 132.5738 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní rezervace - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°0'38'' v.d., 48°59'14'' s.š.
Nadmořská výška: 723 - 1050 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Strmé severovýchodní svahy hory Libín, 2-3,5 km jihovýchodně od náměstí v Prachaticích.  

Ekotop:

Geologie: Masiv Libína tvoří cordierit-biotitický migmatit, resp. migmatitizovaná cordierit-biotitická pararula.
Geomorfologie: Lokalita se nachází v kulminační části členité Libínské hornatiny (součást Prachatické hornatiny, Šumavské podhůří).
Reliéf: Území leží v rozpětí nadmořských výšek 704-1119 m. Výrazný hřbet Libína převyšuje dno údolí Živného potoka na severní straně až o 450 metrů. Pod hřbetem Libína je řada mrazových srubů, které jsou místy až 25-30 m vysoké, pod nimi na svazích jsou časté hrubě balvanité sutě.
Pedologie: Vrchol a hlavní hřbet Libína se nachází již v oblasti kambizemního podzolu, který na konvexních tvarech přechází ke kambizemi, zpravidla kyselé, na bázích svahů často se znaky pseodooglejení nebo oglejení. Na skalách a sutích jsou půdním pokryvem rankery (kambizemní).
Krajinná charakteristika: Lokalita se nachází v poměrně značně členité krajině vyššího Šumavského podhůří s vysokou lesnatostí (s častými zbytky přirozených smíšených porostů), s minoritním zastoupením nelesních ploch (zcela převažují trvalé travní porosty) a s rozptýlenými drobnými osadami; přitom leží v bezprostředním jihovýchodním sousedství okresního města, od něhož severně již začíná zcela jiný typ krajiny nižšího Šumavského podhůří.  

Biota:

Největší část území kryjí květnaté bučiny (L5.1) s kyčelnicí devítilistou (as. Dentario enneaphylli-Fagetum) a s kostřavou lesní (as. Festuco altissimae-Fagetum), které jsou zastoupeny v centrální části masivu Libína. V porostech dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), hojně je přimíšena jedle bělokorá (Abies alba), určitou příměs tvoří i smrk ztepilý (Picea abies). V bylinném patře se objevují mařinka vonná (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kopytník evropský (Asarum europaeum), hrachor lecha (Lathyrus vernus), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), kostival hlíznatý (Symphytum tuberosum), pitulník horský (Galeobdolon montanum) a řada dalších druhů. Na východním svahu Libína se na balvaninách místy vyskytují i porosty suťového lesa (L4) as. Mercuriali-Fraxinetum. Ve stromovém patře je zastoupen javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm horský (Ulmus glabra), buk lesní (Fagus sylvatica) a jedle bělokorá (Abies alba). Pro bylinné patro je charakteristická přítomnost bažanky vytrvalé (Mercurialis perennis), mařinky vonné (Galium odoratum), kopytníku evropského (Asarum europaeum) a pitulníku horského (Galeobdolon montanum). V severní části území byly zaznamenány květnaté lesní porosty s dominantní jedlí (Abies alba), zejména na hrubě balvanitých sutích. Keřové patro tvoří velmi hustý zápoj a dominuje v něm zimolez černý (Lonicera nigra). V bylinném podrostu se uplatňuje kostřava lesní (Festuca altissima), pitulník horský (Galeobdolon montanum), mařinka vonná (Galium odoratum) a další. Ve vrcholových partiích Libína lze zaznamenat horské acidofilní bučiny (L5.4) as. Calamagrostio villosae-Fagetum, kde v porostech dominuje buk lesní (Fagus sylvatica). V podrostu vytváří rozsáhlé kolonie třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), častou příměsí je podbělice alpská (Homogyne alpina). V těchto porostech má zřejmě početnější přirozené zastoupení i smrk ztepilý (Picea abies).
Velmi charakteristická je fauna bezobratlých i obratlovců tohoto území, vázaná na přirozené smíšené lesní porosty. Z bezobratlých zde žijí např. plži řásnatka nadmutá (Macrogastra tumida) a zemoun skalní (Aegopis verticillus), brouci střevlík nepravidelný (Carabus irregularis) a Acalles hypocrita, motýl nesytka Soffnerova (Synanthedon soffneri) aj. K významným druhům ptáků patří zejména datlík tříprstý (Picoides tridactylus), sýc rousný (Aegolius funereus), lejsek malý (Ficedula parva), kos horský (Turdus torquatus) a holub doupňák (Columba oenas).  

Kvalita a význam:

Velmi hodnotné a plošně rozsáhlé lesy s přirozenou druhovou skladbou a se zastoupením vitální populace jedle. Porosty mají místy až pralesovitý charakter. Značnou část lokality tvoří PR Libín.  

Zranitelnost:

Nebezpečím jsou změny v zastoupení hlavních dřevin, ale to v ploše chráněného území zřejmě není akutní ani aktuální. Budoucnost ostatních lesních porostů, mimo přírodní rezervaci, je podmíněna citlivým lesním hospodařením.  

Management:

Přirozené porosty bučin je žádoucí obhospodařovat s co nejdelší dobou obnovní při vysokém obmýtí, aby byla zajištěna maximálně možná kontinuita všech vývojových fází lesních porostů. V mladších okrajových porostech hospodařit s preferencí původních listnatých dřevin (buk, javor klen, jilm drsný, místy lípa srdčitá) a jedle bělokoré při výchovných zásazích i případné obnově.  

Možné střety zájmu:

Menší střety mohou hrozit při běžném lesnickém hospodaření ve většině porostů. Detailní způsob hospodaření ve stávajícím ZCHÚ řeší zpracovaný plán péče.  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 132.5738
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.105.4374
Z toho neprioritních naturových biotopů: 75.49100.0809
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.901.2053
Z toho X biotopů: 19.1525.395
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
4030Evropská suchá vřesoviště 0.0550.04C/A/-Ne
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin0.05500.04C/A/-
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.0080.00D/C/-Ne
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce0.00800.00D/C/-
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.17130.12C/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.17130.12C/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 34.14125.75B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny34.141025.75B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 65.713649.56B/A/BAno
L5.1 Květnaté bučiny65.713649.56B/A/B
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 5.42944.09B/A/CAno
L4 Suťové lesy5.42944.09B/A/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)1.20530.90B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.40910.30
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami24.985918.84
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Jihočeský kraj:

Libínské Sedlo, Prachatice  

Prameny:

Albrecht J.Českobudějovicko. - In: Mackovčin P., Sedláček M. [eds.]: Chráněná území ČR, vol. 8, AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.2003
Chán V., Lukáš J.Příspěvek ke květeně prachatické části Předšumaví I. – Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice – Přír. Vědy, 8: 29-57, České Budějovice.1968
Lukáš J., Skalický V.Poznámky k výskytu tisu (Taxus baccata L.) v jižních a jihovýchodních Čechách se zřetelem na lokality v Předšumaví a na Šumavě. – Sborn. Jihočes. Muz. České Budějovice – Přír. Vědy, 8: 10-17.1968
Pavlíčko A.Výskyt tisu červeného (Taxus baccata) na Prachaticku a jeho revize v souvislosti s osídlením. - Zlatá Stezka, Prachatice, 2: 215-229.1995
Vydrová A.Libín (W0181). Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. –22 pp., ms. [depon. in: AOPK ČR Praha].2003
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.