Homepage

CZ0210708 - Stříbrný luh

Rozloha: 105.0578 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°53'20'' v.d., 50°1'1'' s.š.
Nadmořská výška: 236 - 382 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Území se rozprostírá na pravém břehu řeky Berounky mezi obcemi Roztoky u Křivoklátu a Újezd nad Zbečnem. Hranice korelují s vymezením PR Stříbrný luh.  

Ekotop:

Geologie: Území spadá do komplexu kambrických vulkanitů křivoklátsko - rokycanského pásma. V geologickém podloží převažují paleoandezity. Skály na severu území jsou tvořeny spility a jejich tufy. Na několika místech zde vyvěrají z kambrického podloží prameny, ze kterých se usazuje uhličitan vápenatý ve formě pěnovců.
Geomorfologie: Lokalita je součástí Křivoklátské vrchoviny, podcelku Zbirožská vrchovina, okrsku Vlastecká vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 250 m do 480 m.
Reliéf: K severu až západu orientované poměrně strmé svahy rozčleněné dvěma údolíčky - Čertovým a Stříbrným luhem.
Pedologie: Půdy jsou kamenité, mezotrofní hnědozemě a rankery. V údolích se vyskytují semigleje. Nepatrné ostrůvky rendzin na pěnovcích.
Krajinná charakteristika: Stinné lesní porosty na svazích nad řekou Berounkou s občasnými výchozy skalek a drobnými ložisky pěnovců.  

Biota:

Suťové lesy tvoří podstatnou část vegetace popisované lokality. Nacházejí se na strmých svazích (obzvláště v jejich spodní části) a v úžlabích po celém území EVL. V západní polovině EVL (na svazích s převážně severní expozicí) se prolínají s květnatými bučinami. Ve východní polovině území (na svazích se západní expozicí) přecházejí v hořejších partiích svahů do dubohabřin. Přechody mezi jednotlivými biotopy jsou zde velmi časté; typicky vyvinuté biotopy jsou vzácnější. Acidofilní bučiny jsou pouze na západním okraji území (od vrcholu Hák směrem k hájovně Beraník). Suché acidofilní doubravy jsou na vrcholu Bílé hory. Acidofilní teplomilné doubravy se vyskytují v horních částech svahů západní expozice ve východní části EVL. Ve východní třetině území byly na temenech skal nad Berounkou maloplošně mapovány i boreokontinentální bory. Tato společenstva jsou však často degradována výsadbou borovice černé (Pinus nigra).
Pěchavové trávníky se vyskytují pouze na výchozech skal v severní části východní poloviny EVL (často se jedná o přechody mezi T3.1 a T3.2); expozice skal je převážně západní. Úzkolisté suché trávníky jsou zastoupeny pouze jako minoritní v mozaice a na malé ploše. Suché bylinné lemy se naopak ve východní části EVL vyskytují častěji, obvykle však také minoritně spolu s jinými biotopy. I výskyt teplomilných křovin se skalníky je soustředěn do maloplošných mozaik ve východní části území. Lesní prameniště jsou soustředěna do údolí Stříbrného a Čertova luhu. Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin se vyskytuje maloplošně v celé EVL; velmi pěkně je vyvinuta např. na skalkách nad vrstevnicovou cestou mezi Stříbrným a Čertovým luhem (s dominantním druhem osladičem obecným (Polypodium vulgare). Křoviny s rybízem alpínským (Ribes alpinum) jsou rovněž roztroušeny po území, většinou však na velmi malých ploškách. Suťové pole pohyblivých sutí karbonátových hornin je na svahu nad Čertovým luhem.
Ze zvláště chráněných druhů rostlin zde roste tis červený (Taxus baccata), koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), tařice skalní (Aurinia saxatilis), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), hvězdnice chlumní (Aster amellus), zimostrázek nízký (Polygala chamaebuxus), plamének přímý (Clematis recta), třemdava bílá (Dictamnus albus), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a kavyl Ivanův (Stipa pennata). Z dalších významných druhů se vyskytují např. skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus), jalovec obecný (Juniperus communis), huseník chudokvětý (Arabis pauciflora) či jestřábník chocholičnatý (Hieracium cymosum). Z hub je zde zastoupen např. rod korálovec (Hericium sp.).  

Kvalita a význam:

Jedná se o neobyčejně zachovalá lesní společenstva doplněná teplomilnými křovinami a na Křivoklátsku s poměrně vzácnou vegetací vápnitých skal a pohyblivých sutí.  

Zranitelnost:

Vzhledem k členitosti terénu je území poměrně klidným a nerušeným. To je ale také příčinou poškozování náletů a kultur okusem a loupáním zvěře, která se sem stahuje a není zde příliš rušena. Určitým nebezpečím pro cenná teplomilná společenstva může být zarůstání ploch akátem.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 105.0578
Z toho prioritních naturových biotopů: 28.7830.2434
Z toho neprioritních naturových biotopů: 48.9651.4386
Z toho ostatních přírodních biotopů: 9.8310.3341
Z toho X biotopů: 12.0212.6346
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
40A0Kontinentální opadavé křoviny 0.19480.18A/A/AAno
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky (Cotoneaster spp.)0.19480.18A/A/A
6190Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 1.52441.45A/A/-Ano
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)0.83910.79A/A/-
T3.2 Pěchavové trávníky0.68530.65B/A/A
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 0.05170.04B/B/-Ne
T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného výskytu vstavačovitých0.05170.04B/B/-
8160Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně 0.18680.17B/B/BAno
S2A Pohyblivé sutě karbonátových hornin0.18680.17B/B/B
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.89070.84B/B/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.89070.84B/B/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.46670.44C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny0.46670.44C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 27.790826.45A/A/AAno
L5.1 Květnaté bučiny27.790826.45A/A/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 20.714319.71A/A/AAno
L3.1 Hercynské dubohabřiny20.714319.71A/A/A
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 29.861828.42A/A/AAno
L4 Suťové lesy29.861828.42A/A/A

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny0.38420.36B/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)7.61837.25A/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy1.22281.16B/B
L8.1B Boreokontinentální bory bez lišejníků0.68470.65B/B
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace0.00780.00B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.26840.25B/B
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum)0.06300.05B/A
T4.1 Suché bylinné lemy0.08490.08A/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území0.21090.20
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.01810.01
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami7.11326.77
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.37200.35
X11 Paseky s nitrofilní vegetací1.89051.79
X12 Nálety pionýrských dřevin3.02992.88
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Roztoky u Křivoklátu, Újezd nad Zbečnem  

Prameny:

Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 3, Praha, Academia, 380.2003
Kolbek J. a kol.Vegetace CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 364.2001
Kolbek J. a kol.Květena CHKO a BR Křivoklátsko 2, Praha, Academia, 132.2001
Mašek J. a kol.Geologická mapa CHKO a BR Křivoklátsko 1:50 000, Praha, ČGÚ.1997
Petřík P.A0354KV - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.2003
P. Moucha a kol.PR Stříbrný luh – plán péče na období 2005-2014, depon. in SCHKO Křivoklátsko, Zbečno.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.