Homepage

CZ0210105 - Kalivodské bučiny

Rozloha: 181.9896 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 13°50'1'' v.d., 50°12'43'' s.š.
Nadmořská výška: 400 - 532 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý komplex bučin na jižním okraji Džbánské plošiny, asi 2,5 km severně až 5 km SV od Řevničova.  

Ekotop:

Geologie: Geologicky jde o typicky džbánské území s prvohorními a především druhohorními usazeninami. Ty jsou tvořeny spongility (turon) a pod nimi se nacházejí cenomanské pískovce. Jednotlivé vrstvy jsou pak díky sesuvné činnosti promíchány a svrchní vrstva je často odvápněna.
Geomorfologie: Jižní okraj Džbánu v nadmořských výškách mezi 510 (okraj plošiny u hájovny Králka) a 400 m n. m. (ústí "dolíků").
Reliéf: Prudké svahy s relativním převýšením okolo 60 metrů, erozí vznikly takzvané dolíky (Kalivodský důl a Dučický dolík). Na malých plochách jsou vytvořeny kolmé opukové skalky, jinak jsou častá suťová pole. Časté sesuvy výrazně ovlivňují morfologii svahů; vznikají tak terénní deprese a vyvýšeniny, kde jsou místy vyvinuta drobná prameniště.
Pedologie: Na hranách plošiny jsou časté hnědozemě, často odvápněné. Svahy jsou pak tvořeny podzolovanými rendzinami. Na oblejších svazích nebo v jejich dolních částech se nacházejí slínovatky.
Krajinná charakteristika: Lesnaté svahy (nejrůznější orientace) a údolí na jižním okraji džbánské stolové hory. Většinu území pokrývají bučiny (v Kalivodském dole i tzv. chrámové bučiny s více než stoletými stromy), v horních partiích svahů jsou pak časté suťové lesy, ojediněle jsou patrné i výchozy opuk, tvořící menší skalky. Podél dolního okraje území se hojně vyskytují rekreační objekty. Místy se vyskytují nezřetelné zbytky po těžbě uhlí v Kounovské uhelné sloji.  

Biota:

Bučiny tvoří nejčastější biotop v daném území. Jde o širokou škálu bučin, od acidofilních přes květnaté až po okroticové. Jednotlivé typy se v celém území mozaikovitě (až mikromozaikovitě) prolínají, což je dáno zejména morfologií svahů. Některé z porostů jsou přes sto let staré a místy jsou vyvinuty tzv. chrámové bučiny (především v Kalivodském dole) s absencí bylinného patra. V podrostu okroticových bučin se vyskytují - okrotice červená (Cephalanthera rubra), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).
Suťové lesy (L4) jsou vyvinuty poměrně často pod horní hranou svahu, místy přímo na rozpadech opukových skalek. Jde o porosty s dominujícím javorem klenem (Acer pseudoplatanus), j. mléčem (A. platanoides), lípou a často i s bukem lesním (Fagus sylvatica), ale nezřídka ochuzeným (až absentujícím) bylinným a keřovým patrem. Tvoří plynulé přechody k bučinám.
Další typy biotopů jsou vyvinuty jen zřídka, za zaznamenání stojí lesní prameniště (R1.3) v mozaice s jaseninou na dně Kalivodského dolu s vývěry a koloniemi železitých bakterií a nepatrnou inkrustací.  

Kvalita a význam:

Zachovalý zbytek typické lesnaté džbánské krajiny. Velmi reprezentativní komplex bučin a suťových lesů, možná nejrozsáhlejší ve středních Čechách. Výskyt řady vzácných druhů okroticových bučin, několik mikrolokalit střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus).  

Zranitelnost:

Území je ohrožené nevhodným lesním hospodařením. Jde především o holosečné kácení bučin a následné výsadby jehličnanů (smrk, borovice, modřín). V méně prudkých částech svahů může dojít používáním těžké mechanizace k devastaci bylinného patra a pravděpodobně i erozi půdy. Minoritním problémem je rekreační činnost a existence menších chatových osad. V tomto případě jde především o černé skládky při okrajích lesa. Vzhledem k tomu, že populace střevíčníků jsou dosti roztroušené a terén značně nepřehledný, riziko vyrýpávání rostlin do zahrádek spíše nehrozí.  

Management:

Šetrné hospodaření (výběrný nebo podrostní hospodářský způsob, případně maloplošné holé seče) s využitím stanovištně odpovídajících druhů dřevin, podpora přirozeného zmlazení, ponechání výstavků na dožití.  

Možné střety zájmu:

Kalivodské bučiny sousedí s druhovou lokalitou pro kuňku obecnou (Bombina bombina), konflikt managementu pravděpodobně nepřipadá v úvahu.
 

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 181.9896
Z toho prioritních naturových biotopů: 7.4013.4808
Z toho neprioritních naturových biotopů: 61.92112.701
Z toho ostatních přírodních biotopů: 2.765.03
Z toho X biotopů: 27.8950.758
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00810.00C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00810.00C/B/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.50290.27B/C/CAno
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.50290.27B/C/C
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 8.42584.62C/B/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny8.42584.62C/B/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 94.80252.09B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny94.802052.09B/B/A
9150Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion) 9.10645.00C/B/AAno
L5.3 Vápnomilné bučiny9.10645.00C/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.35870.19C/C/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny0.35870.19C/C/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 12.97797.13C/B/BAno
L4 Suťové lesy12.97797.13C/B/B

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy2.09211.14C/B
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)2.27991.25D/C
L7.1 Suché acidofilní doubravy0.64660.35C/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.01140.00B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami49.193027.03
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami0.91210.50
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.45770.25
X11 Paseky s nitrofilní vegetací0.17210.09
X12 Nálety pionýrských dřevin0.02310.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Kalivody, Milý, Přerubenice, Řevničov  

Prameny:

Houda J.Džbán (ochranářská studie), ONV Louny.1969
Šturma J.A0341 (Džbán-Milská stráň), závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2004
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.