Homepage

CZ0210043 - Hradec a Kuchyňka

Rozloha: 151.6753 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°7'19'' v.d., 49°49'22'' s.š.
Nadmořská výška: 550 - 623 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Strmý jihovýchodní svah Hřebenů asi 5 km Z-SZ od Dobříše.  

Ekotop:

Geologie: Celý výrazný hřeben je budován staroprvohorními sladkovodními kloučeckými slepenci kambrického stáří.
Geomorfologie: Lokalita tvoří hřebenovou partii SV výběžku Brdské vrchoviny. V území se vyskytují dvě kóty podle nichž je i lokalita pojmenována: Hradec (628 m n. m.) a Kuchyňka (635,6 m n. m.).
Reliéf: Území je ostrým hřebenem, který se náhle strmě svažuje směrem k JV. Mikroreliéf je značně pestrý, což je zapříčiněno zdejšími velmi odolnými horninami - vyskytují se zde četné skalní výchozy, mrazové sruby a sutě.
Pedologie: Sráz charakterizuje mozaika rankerů a kambizemí, které na úpatí přecházejí do glejových fluvizemí. Na polootevřených drolinách vzniká místy živný humus – pseudomul.
Krajinná charakteristika: Pestrý soubor přirozených lesních porostů formovaný sutěmi a subtermofilní hranou. Místy se vyskytují malé plochy otevřených sutí. Široké okolí lokality je souvisle zalesněné; toto je mj. dobře patrné z několika vyhlídek umožňujících dobrý výhled východním směrem.  

Biota:

Plošně nejrozsáhlejším typem vegetace jsou suťové lesy (L4) s přechody do květnatých bučin (resp. květnatých jedlin) a kyselé bučiny (L5.4). Stromové patro suťových lesů tvoří bohatá směs dřevin: dub zimní (Quercus petraea), javor klen (Acer pseudoplatanus) a j. mleč (A. platanoides), lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), habr obecný (Carpinus betulus) a v minulosti velmi hojná a místy až dominantní jedle (Abies alba). Pro keřové patro je charakteristický jilm horský (Ulmus glabra) a chladnomilná růže převislá (Rosa pendulina). V podrostu se kromě běžných druhů suťových lesů vyskytuje hojně zejména kostřava lesní (Festuca altissima).
V rámci variability kyselých bučiny stojí za zmínku zejména Fagetum nudum na sutích v SV části území.
Floristicky pozoruhodné jsou subtermofilní hrany hostící řídké a světlé porosty dubu zimního (Quercus petraea) s jeřábem mukem (Sorbus aria agg.) (as. Viscario-Quercetum) s výskytem smolničky obecné (Lychnis viscaria) a s udávaným výskytem bělozářky větvité (Anthericum ramosum) a česneku chlumního (Allium senescens).
Na některých místech, zejména při hraně hřebene se vyskytují skalky a ve svahu občas i plošky otevřené suti (S1.2). Mozaiku lesních porostů doplňují chudé acidofilní doubravy (L7.1) s dominantní borůvkou (Vaccinium myrtillus) v podrostu.
Území je významné mj. z hlediska lichenologického. Kromě běžných acidofilních toxitolerantních epifytů se vyskytují i některé vzácné a ohrožené druhy. Tyto druhy, mezi něž patří především čárnička psaná (Graphis scripta) a zástupci čeledi Caliciaceae (Calicium adspersum, Calicium glaucellum, Chaenotheca furfuracea, Chaenotheca xyloxena), indikují jednak čisté ovzduší a pak především zachovalá přirozená lesní společenstva s dostatkem mohutných exemplářů živých stromů a jejich odumřelých torz.
Ze zoologického hlediska je území významné početnou faunou bezobratlých vázaných na listnaté stromy a rozkládající se dřevo. Vyskytuje se zde reliktní plž vrkoč horský (Vertigo alpestris). V území byl zaznamenán rys ostrovid (Lynx lynx).
Území tvoří nejvyšší, hřebenovou část fytochorionu 35c - Příbramské Podbrdsko. Zajímavý je styk relativně teplomilných druhů vázaných na suchou slunnou hranu hřebene a (nehojných) druhů chladnomilnějších, typických spíše pro vyšší polohy.  

Kvalita a význam:

Území je významné zejména jako zachovalý pás přirozených lesů v okolních rozsáhlých, avšak vesměs kulturních lesních porostech. Poskytuje refugium pro řadu vzácných a ohrožených druhů přirozených lesních stanovišť, zejména zástupců fauny bezobratlých a lichenoflóry, významná je však i ostatní biota (ptáci, ze savců zejména zaznamenaný výskyt rysa). Z hlediska cévnatých rostlin je zajímavý mj. výskyt teplomilnějších druhů na slunných hranách svahu.
Vzhledem ke svému umístění na táhlém zalesněném hřbetu Hřebenů je území považováno za významný biokoridor.  

Zranitelnost:

Na přístupnějších místech je území lesnicky ovlivněno výskytem kulturních smrčin. Z dalších kulturních a zde nepůvodních dřevin se vyskytuje modřín, rostoucí zde i na suťových stanovištích. Dříve hojná jedle začala od konce 40. let odumírat a dnes se živé exempláře nacházejí jen zřídka. Prosvětlená místa zmlazují minimálně: zčásti smrkem, výjimečně jedlí nebo jinou dřevinou. Proto je dnes v podrostu mnohem více světla a méně vlhkosti než v minulosti, což je pravděpodobnou příčinou vymizení měsíčnice vytrvalé (Lunaria rediviva) a zároveň šíření nepůvodního, dnes hojného náprstníku nachového (Digitalis purpurea).
Vegetaci ovlivnila existence pravěkého hradiště. V terénu jsou patrné pozůstatky po pálení dřevěného uhlí - milířích.
Území je místy turisticky vcelku hojně navštěvováno. Nacházejí se zde dvě stejnojmenné přírodní rezervace. Na části jejich území je přirozená obnova podporována oplocenkami.
Značná část porostů, zejména na místě bývalých jedlin je silně prořídlá, bez výraznější přirozené obnovy, kterou by bylo vhodné podpořit zřízením dalších oplocenek. V celém území postupně snižovat podíl nepůvodních dřevin, zejména v místech smrkových kulticenóz. V rámci obnovy podporovat mj. zejména jedli.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 151.6753
Z toho prioritních naturových biotopů: 23.2235.2215
Z toho neprioritních naturových biotopů: 27.5641.8131
Z toho ostatních přírodních biotopů: 3.635.5194
Z toho X biotopů: 44.6267.6894
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
8220Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.02450.01B/A/-Ne
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin0.02450.01B/A/-
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 35.068223.12B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny35.068223.12B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 1.85751.22A/B/-Ne
L5.1 Květnaté bučiny1.85751.22A/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 34.175722.53B/A/BAno
L4 Suťové lesy34.175722.53B/A/B
9190Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 4.86293.20B/B/-Ne
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy4.86293.20B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.04580.68B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty1.04580.68B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa)1.05680.69C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy4.46262.94C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami67.689444.62
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Buková u Příbramě, Dobříš, Pičín, Rosovice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.