Homepage

CZ0210027 - Voděradské bučiny

Rozloha: 317.4222 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Národní přírodní rezervace
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 14°47'57'' v.d., 49°57'28'' s.š.
Nadmořská výška: 340 - 505 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Rozsáhlý lesní komplex na severovýchodním svahu kóty Kobyla mezi Louňovicemi, Vyžlovkou, Jevany a Černými Voděrady.  

Ekotop:

Geologie: Většinu území buduje porfyrická říčanská žula středočeského plutonu s četnými pásy kyselých aplitických žul. Ve východní části území se nepatrně uplatňují červené pískovce a jílovce spodního permu Blanické brázdy a na jihozápadě chiastolitické břidlice metamorfovaného zvánovického ostrova.
Geomorfologie: Území je součástí Středočeské pahorkatiny. Rozkládá se v nadmořských výškách 345–501 m n. m.
Reliéf: Reliéf je pahorkatinný s řadou periglaciálních jevů, jako jsou pseudokary, balvanové proudy či polygonální půdy.
Pedologie: Převládajícím půdním typem území jsou kambizemě, které při výchozech žul a na vyvýšeninách přecházejí do oligotrofních rankerů a na podmáčených místech a v okolí vodotečí do glejů a pseudoglejů.
Krajinná charakteristika: Jedná se o rozsáhlý komplex acidofilních bučin málo pozměněný hospodářskými zásahy. Voděradské bučiny přestavují ukázku přírodě blízké vegetace bučin středočeské oblasti. Na základě historického zkoumání floristického materiálu a terénních šetření se prokázalo, že zdejší kyselé bikové bučiny jsou přirozeným společenstvem, které vzniká na primárně chudých stanovištích, avšak bez zřetelné destrukce stanoviště hospodářskými zásahy. Dále byl historicky prokázán výskyt jedlin. V archivních záznamech jsou zmiňovány lesy „černé jedlové a bukové“ s příměsí dubu, v údolí rostl původní smrk.  

Biota:

Dnes jsou převažující jednotkou Voděradských bučin acidofilní bučiny (L5.4) asociace Luzulo-Fagetum. Vlhkomilnější druhy jako ostřice řídkoklasá (Carex remota) a ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) ukazují na původní přítomnost jedle. Jednotka místy přechází do suchých acidofilních doubrav (L7.1), dubohabřin (L3.1) a suťových lesů (L4). Nad rybníkem Jan se vzácně vyskytují acidofilní jedliny. Další, zřetelně méně často se vyskytující jednotkou, jsou květnaté bučiny (L5.1) as. Dentario enneaphylli-Fagetum s kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos), k. cibulkonosnou (D. bulbifera), bažankou vytrvalou (Mercurialis perennis), Galeobdolon luteum s.l., mařinkou vonnou (Galium odoratum) a sasankou hajní (Anemone nemorosa). Jednotka tvoří většinou přechody k acidofilním bučinám a suťovým lesům. Hercynské dubohabřiny (L3.1) jsou zastoupeny méně reprezentativními porosty se silnou tendencí k acidofilním bučinám. Jedná se o porosty s dominantním habrem, dubem a malou příměsí buku. Typické hájové druhy jsou v nich poměrně vzácné. Hlavně v údolí Jevanského potoka se vyskytují suťové lesy s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), habrem obecným (Carpinus betulus), bukem lesním (Fagus sylvatica) i původním smrkem ztepilým (Picea abies). Maloplošně se objevují vlhké acidofilní doubravy (L7.2). Jde o málo reprezentativní porosty s dubem, někdy s příměsí olše, břízy, habru, ojediněle buku. Často se setkáváme se zvraty vegetačních stupňů, tj. s výskytem druhů (nebo společenstev) v teplejší nebo chladnější mikroklimatické situaci. Nápadné jsou především inverzní výskyty jedlin nebo smrku (v nižších polohách). V jediném segmentu byla také zaznamenána vegetace obnažených rybničních den (M2.1) s výskytem nevelké populace vzácné puchýřky útlé (Coleanthus subtilis).  

Kvalita a význam:

Území představuje rozsáhlý lesní komplex starých bukových porostů, který slouží jako refugium podhorských až horských typů rostlin, hub i živočichů. Voděradské bučiny jsou jednou z mykologicky velmi významných území v širším okolí Prahy. Z nelupenatých hub tam byla nalezena např. neobyčejně vzácná kornatcovitá parohatka směšná (Elaphocephala iocularis) – typová a dosud jediná lokalita tohoto druhu ve střední Evropě. Z lupenatých pozemních druhů zde roste např. Galerina pallida, která byla odsud popsána a nikde jinde nebyla dosud nalezena. Území je neméně bohaté zoologicky. Významný je hojný výskyt půdních živočichů. Bohatá je i fauna lesních motýlů. Z obojživelníků se zde vyskytují mlok skvrnitý (Salamandra salamandra) a rosnička zelená (Hyla arborea). Lesní komplex má velký význam pro turistiku a klidovou rekreaci. Byla v něm vybudována naučná stezka. Z historického hlediska je zajímavé, že v lesním komplexu je několik pozůstatků středověkých vsí zaniklých v různých obdobích od 13. do 17. století, které značně ovlivnily půdní poměry ve svém území.  

Zranitelnost:

Lokalita představuje velice hodnotné území s velkou rozlohou přírodě blízkých lesních porostů. V území se hospodaří podle plánů péče stávající NPR Voděradské bučiny, avšak jedním z možných problémů lokality je vysoký podíl stejnověkých přestárlých porostů a menší procento plochy s přirozenou obnovou lesa. Hlavně v okrajových částech jsou větší plochy s allochtonními dřevinami. Jejich podíl při zakládání a obnově lesa je sice menší než podíl přirozených dřevin, přesto lze výskyt těchto dřevin ještě výrazněji omezit. Eutrofizace vlivem spadu atmosférického dusíku se místy projevuje invazí Impatiens parviflora nebo (méně často) expanzí Rubus sp. Menší populace druhu Coleanthus subtilis na dně vypuštěného Pilského rybníka (těsně za hranicí stávající NPR) je ohrožena zarůstáním nitrofilní vegetací.  

Management:

Neuvedeno  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 317.4222
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.394.4406
Z toho neprioritních naturových biotopů: 66.35210.6153
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.013.2308
Z toho X biotopů: 31.2399.1347
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
3130Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.34950.11B/B/BAno
M2.1 Vegetace letněných rybníků
Management: Zabezpečit režim využívání vypuštěné vodní nádržky s výskytem Coleanthus subtilis. Zajistit alespoň občasné obnažení dna.
0.34950.11B/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 175.336355.23B/B/BAno
L5.4 Acidofilní bučiny175.336355.23B/B/B
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 25.84678.14B/A/BAno
L5.1 Květnaté bučiny25.84678.14B/A/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9.08282.86C/B/-Ne
L3.1 Hercynské dubohabřiny9.08282.86C/B/-
9180Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 2.04280.64C/B/-Ne
L4 Suťové lesy2.04280.64C/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.39780.75B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.39780.75B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.51540.16C/B
L7.1 Suché acidofilní doubravy2.62950.82C/C
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.08590.02B/A

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.91240.60
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami93.766829.54
X10 Paseky s podrostem původního lesa3.45551.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Středočeský kraj:

Černé Voděrady, Jevany  

Prameny:

Pokorný J.A0298 - Voděradské bučiny, závěrečná zpráva z mapování NATURA 2000, depon. in AOPK ČR.2003
Fér F., Hrouda L., Pokorný J. et Skalický V. [red.]Materiály ke květeně Černokostelecka a přilehlého okolí. – Sborn. Vys. Šk. Zeměd. Praha1981
Kubíková J.Chráněná území ČR, sv. Střední Čechy a Praha, AOPK ČR, Praha.2005
 

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.