Homepage

CZ0724121 - Nad Jasenkou

Rozloha: 738.5750 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°58'55'' v.d., 49°21'59'' s.š.
Nadmořská výška: 341 - 616 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází v západní části Vsetínských vrchů cca 3 km S od města Vsetín, mezi obcemi Horní Jasénka, Jablůnka a Růžďka.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen slepenci a jílovitými pískovci magurského flyše.
Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Vsetínské vrchy, okrsku Valašskobystřická vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu s erozně denudačním reliéfem a se stopami tří stupňů mladotřetihorního zarovnání.
Reliéf: Území je značně členité, výrazně modelované erozně-denudační činností vodních toků a půdními sesuvy. Nadmořská výška je 330-581 m.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě (modální, dystrická).
Krajinná charakteristika: Rozsáhlý soubor společenstev lesů, luk, pastvin, suchých trávníků a pramenišť.  

Biota:

Nejvíce zastoupenou lesní vegetací jsou květnaté bučiny as. Dentario enneaphylli-Fagetum (L5.1), následované dubohabřinami as. Carici pilosae-Carpinetum (L3.3B). Podstatně méně jsou zastoupeny údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A,B). V pestrém zastoupení travinobylinných společenstev dominují ovsíkové louky (T1.1) a poháňkové pastviny as. Lolio-Cynosuretum i as. Anthoxantho-Agrostietum (T1.3). Na vlhkých stanovištích se vyskytují pcháčové louky (T1.5) a tužebníková lada (T1.6), v menší míře vegetace vlhkých narušovaných půd (T1.10). Dále zde nalezneme širokolisté suché trávníky a to i s výskytem orchidejí (T3.4B, D). Maloplošně se na lokalitě vyskytují podhorské smilkové trávníky (T2.3A), prameniště (R1.1, R1.3) a mokřadní vegetace (M1.1). Poměrně rozšířené jsou vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3).
V prameništích se vyskytuje vrkoč útlý (Vertigo angustior).  

Kvalita a význam:

V oblasti Vsetínských vrchů zahrnuje typické porosty květnatých bučin v komplexu s kvalitními travinobylinnými společenstvy pastvin a luk, které jsou bohaté na vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů.
Významné a ochranářsky cenné jsou především biotopy jednotek T1.1, L5.1, L3.3B, T3,4B a T3.4D, R1.1 a R1.3.
Významná lokalita vrkoče útlého (Vertigo angustior).  

Zranitelnost:

Lesní porosty jsou silně ovlivněné lesním hospodářstvím. Ohroženy jsou zejména plochy květnatých bučin a jedlobučin (L5.1), které jsou po vykácení zalesňovány smrkem, případně jen na menších plochách stanovištně vhodnými druhy. Mladé listnáče jsou poškozovány zvěří. V jihovýchodní části území porosty bučin již ztratily souvislý charakter a jsou rozčleněny buď pasekami nebo porosty s převahou smrku. Lesním hospodařením jsou také ohrožována pěnovcová prameniště. Nelesní části mapovaného území zcela zásadním způsobem ovlivňují dlouhodobé změny zemědělského hospodaření. Původní pastviny byly zčásti přeměněny na intenzívní louky a menší část pastvin, která nebyla přeměněna na louky zůstávala často bez hospodaření. Takové plochy byly buď po určité době zalesněny nebo zarostly křovinami. Podobnou sukcesní degradací prochází i opuštěné mokřady a mokřadní louky. Osídlení je v mapovaném území středně silné, většinou charakteru roztroušených samot. Často jde o rekreační objekty a vlivy sídel na přírodní stanoviště nejsou výrazně negativní.  

Management:

V případě lesních porostů je nutné omezit plošnou těžbu a zavést pouze probírkovou. Vytěžené porosty je nutno nahrazovat porosty s původním druhovým složením dřevin a do budoucna převést většinu stávajících jehličnatých porostů na listnaté. Přirozenou obnovu lesa je nutné podpořit snížením stavu zvěře.
Nelesní společenstva vyžadují pravidelný management, kosení nebo extenzivní pastvu.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 738.5750
Z toho prioritních naturových biotopů: 1.6412.1255
Z toho neprioritních naturových biotopů: 71.00524.4002
Z toho ostatních přírodních biotopů: 11.2683.2311
Z toho X biotopů: 16.08118.8059
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
5130Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících 0.33140.04C/C/BAno
T3.4B Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis)0.33140.04C/C/B
6210Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) 15.28022.06C/B/BAno
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis)15.28022.06C/B/B
6230Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.13970.01B/B/-Ne
T2.3A Podhorské až horské smilkové trávníky s jalovcem0.13970.01B/B/-
6410Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)0.15440.02C/A/-Ne
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky0.15440.02C/A/-
6430Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.16450.29B/B/-Ne
T1.6 Vlhká tužebníková lada2.16450.29B/B/-
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 235.968331.94B/B/CAno
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky235.968331.94B/B/C
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.16670.02B/B/CAno
R1.1 Luční pěnovcová prameniště0.16570.02B/B/C
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.00100.00C/B/C
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 144.255619.53B/B/AAno
L5.1 Květnaté bučiny144.255619.53B/B/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 126.245817.09B/B/BAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny126.245817.09B/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 11.81911.60B/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty11.81911.60B/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny19.40512.62B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.23910.16B/C
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod0.07300.00D/B
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd0.75710.10B/B
T1.3 Poháňkové pastviny59.20788.01B/B
T1.5 Vlhké pcháčové louky2.09170.28B/B
T4.1 Suché bylinné lemy0.25450.03C/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.20280.02B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X1 Urbanizovaná území21.11022.85
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole5.95580.80
X5 Intenzivně obhospodařované louky14.08451.90
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami55.05877.45
X11 Paseky s nitrofilní vegetací9.45371.27
X12 Nálety pionýrských dřevin3.32840.45
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla9.24011.25
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.57450.07
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
vrkoč útlýP
Vertigo angustiorCACB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Jablůnka, Jasenka, Růžďka, Vsetín  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.