Homepage

CZ0723425 - Stráně u Popovic

Rozloha: 130.8608 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°33'25'' v.d., 49°2'57'' s.š.
Nadmořská výška: 216 - 312 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Pravostranné svahy údolí Olšavy a jejího pravostranného přítoku V od obce Popovice, cca 7 km Z od Uherského Brodu.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno vápnitými jílovci a pískovci bělokarpatské a račanské jednotky magurského flyše.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsků Prakšická a Vlčnovská pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s celkovým úklonem reliéfu k JZ, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním reliéfem širokých plochých hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými podélnými údolími, rozčleněnými krátkými příčnými údolími, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu.
Reliéf: Reliéf je svažitý, tvořený poměrně strmými JZ, J a JV orientovanými svahy údolí Olšavy a jejího pravostranného přítoku.
Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny hnědozemě, kambizemě, luvizemě a v okolí vodního toku fluvizem oglejená.
Krajinná charakteristika: Jedná se o komplex lesních lemů, remízů a křovin v kulturní krajině, na pravém břehu Olšavy.  

Biota:

Společenstva lesních lemů, světlých lesů a křovin (K3).
Lokalita bourovce trnkového (Eriogaster catax).  

Kvalita a význam:

Příklad lokality s výskytem bourovce trnkového (Eriogaster catax), prvek staré kulturní krajiny.  

Zranitelnost:

Lokalita je především ohrožena případnou aplikací pesticidů v okolí, v dlouhodobé perspektivě pak může představovat ohrožení absence aktivní péče.  

Management:

Zamezení používání pesticidů v bezprostředním okolí lokality, případně vybudování ochranného travnatého pásu.
Zavedení extenzivní pastvy, a podle potřeby zřeďováním porostů hustě zapojených křovin a vyřezáním mladých stromů (cca v desetiletém intervalu), zamezit vývoji v lesní společenstva.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 130.8608
Z toho prioritních naturových biotopů: 5.647.3833
Z toho neprioritních naturových biotopů: 33.8444.2881
Z toho ostatních přírodních biotopů: 10.9514.3407
Z toho X biotopů: 7.9410.4
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 24.004618.34B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky24.004618.34B/B/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 20.283515.50B/B/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny20.283515.50B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.94362.24A/A/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.94362.24A/A/-
91G0Panonské dubohabřiny 4.43973.39C/B/-Ne
L3.4 Panonské dubohabřiny4.43973.39C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny13.757710.51C/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy0.58300.44A/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla10.40007.94
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýP
Eriogaster cataxBBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Hradčovice, Podolí nad Olšavou, Popovice u Uherského Hradiště, Veletiny  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.