Homepage

CZ0723415 - Polichno

Rozloha: 67.1242 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°43'0'' v.d., 49°3'53'' s.š.
Nadmořská výška: 229 - 365 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lokalita se nachází cca 4 km JZ od Luhačovic, na levostranných svazích údolí Luhačovického potoka, na východním okraji osady Polichno.  

Ekotop:

Geologie: Podklad je tvořen mořskými flyšovými sedimenty zlínských vrstev račanské jednotky, převážně jílovcového až jílovcovo-pískovcového flyšového vývoje se střídáním vápnitých a nevápnitých hornin.
Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Vizovická vrchovina, podcelku Hlucká pahorkatina, okrsku Prakšická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu s celkovým úklonem reliéfu k JZ, tvořenou flyšovými horninami, s erozně denudačním reliéfem širokých plochých hřbetů oddělených hlubokými, ale široce rozevřenými podélnými údolími, rozčleněnými krátkými příčnými údolími, na rozvodích se zbytky terciérního zarovnaného povrchu.
Reliéf: Reliéf je svažitý, tvořený převážně Z a SZ orientovanými svahy údolí Luhačovického potoka.
Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě.
Krajinná charakteristika: Jedná se o komplex remízků, lesních okrajů, křovin a travinných biotopů v kulturní krajině.  

Biota:

Ve vegetačním krytu se střídají drobné remízky s porosty karpatských dubohabřin asociace Carici pilosae-Carpinetum s vegetací vysokých mezofilních křovin svazu Berberidion, vegetací lesních lemů svazu Trifolion medii, pastvinami svazu Cynosurion a místy s fragmenty různě reprezentativních trávníků svazu Arrhenatherion.
Výskyt bourovce trnkového (Eriogaster catax).  

Kvalita a význam:

Příklad lokality s výskytem bourovce trnkového (Eriogaster catax), prvek staré kulturní krajiny.  

Zranitelnost:

Lokalita je především ohrožena případnou aplikací pesticidů v okolí, v dlouhodobé perspektivě pak absencí aktivní péče.  

Management:

Extenzivní management zabraňující další sukcesi směrem k lesním tipům vegetace nebo k hustě zapojeným porostům křovin.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 67.1242
Z toho prioritních naturových biotopů: 4.623.104
Z toho neprioritních naturových biotopů: 18.7712.5995
Z toho ostatních přírodních biotopů: 21.5714.4809
Z toho X biotopů: 53.0735.6275
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.55813.81C/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky2.55813.81C/B/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.0580.08B/A/-Ne
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.05800.08B/A/-
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 10.041414.95B/B/-Ne
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny10.041414.95B/B/-
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.96844.42C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty2.96844.42C/B/-
91I0Eurosibiřské stepní doubravy 0.07760.11C/B/-Ne
L6.4 Středoevropské bazifilní teplomilné doubravy0.07760.11C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny3.62355.39B/B
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy1.65882.47A/C
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd1.04591.55C/C
T1.3 Poháňkové pastviny8.152712.14B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X3 Extenzivně obhospodařovaná pole0.06820.10
X5 Intenzivně obhospodařované louky29.271843.60
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.57100.85
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami1.64042.44
X12 Nálety pionýrských dřevin0.66560.99
X13 Nelesní stromové výsadby mimo sídla3.41055.08
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Stálá populace Zastavující se Zimující Hnízdící
Podíl populace Zachovalost Izolace Celkové hodnocení
bourovec trnkovýP
Eriogaster cataxBBBB
 

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Polichno, Újezdec u Luhačovic  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.