Homepage

CZ0720192 - Velká Vela

Rozloha: 770.6784 ha
Navrhovaná kategorie ochrany: Přírodní památka - část
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°42'30'' v.d., 49°18'38'' s.š.
Nadmořská výška: 327 - 569 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex v JZ části Hostýnských vrchů, severně od obce Fryšták. Lokalita je přibližně ohraničena údolím Fryštáckého potoka a obcemi Vlčková, Fryšták a Ludkoveček.  

Ekotop:

Geologie: Podloží je tvořeno račanskou jednotkou magurského flyše, a to především souvrstvím soláňským. To je charakteristické převahou hrubých lavicovitých pískovců, které bývají prokládány jílovci a jemnozrnnými pískovci. Hlavní hřebenová partie je skeletovitá, místy vystupují na povrch skalní útvary (PP Velá).
Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Hostýnských vrchů, okrsku Lukovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu z paleogenních flyšových pískovců. JZ část zasahuje také do okrsku Fryštácká brázda.
Reliéf: Lokalita se nachází na svazích jižně pod hřebenem Hostýnských vrchů. Nejvýše položeným místem je kóta 555,6 m n. m., převýšení je cca 265 m. Podél vodotečí jsou hluboce zaříznutá, poměrně úzká údolí, která klesají od hlavního hřebene směrem JZ.
Pedologie: Převažujícím půdním typem na lokalitě je kambizem modální var. Mesobazická, na vrcholech hřbetů s méně vyvinutou půdou se vyskytuje ranker modální a kambický.
Krajinná charakteristika: Jedná se o lesní porosty v suprakolinním až submontánním stupni karpatského mezofytika.  

Biota:

Na lokalitě převažují květnaté bučiny (L5.1) a v nepatrné míře se vyskytují i acidofilní bučiny (L5.4). Pod hřebenem a v nižších partiích údolí Ráztoky se vyskytují karpatské dubohabřiny (L3.3B). Podél vodotečí v údolích se fragmentovitě nacházejí údolní jasanovo-olšové luhy (L2.2A, B). Poměrně častá jsou lesní pěnovcová prameniště (R1.3) i lesní prameniště bez tvorby pěnovců (R1.4).  

Kvalita a význam:

Zachovalá a plošně rozsáhlá lesní společenstva karpatských dubohabřin (L3.3B) vyskytujících se v nejnižších polohách, přes společenstva submontánních bučin až po společenstva montánních bučin (L5.1). Významný je rovněž maloplošný výskyt porostů jasanovo-olšových luhů (L2.2A) a lesních pramenišť s tvorbou pěnovců (R1.3). Z ohrožených druhů se vyskytují: jedle bělokorá (Abies alba), ostřice převislá (Carex pendula), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), hvozdík svazčitý (Dianthus armeria), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).  

Zranitelnost:

Lesní porosty mapovaného území jsou silně ovlivněny lesním hospodářstvím. Dochází k přeměně lesních porostů na monokultury, především se smrkem ztepilým (Picea abies), ale i s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a modřínem Larix decidua (mapovány jako X9A). Vegetace v okolí potoků je ovlivněna lidskou činností – meliorace, přítomnost lesních a asfaltových cest v údolí potoků (narušení aluvia). Při rozsáhlé těžbě jsou do dosud zachovalých přirozených lesních porostů zavlékány expanzní druhy jako netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), případně ostružiníky. Lesní porosty ovlivňují také vysoké stavy zvěře, především srnec, muflon a daněk (způsobují okus přirozených obnov). Dochází také k poškozování lesních cest, jsou vidět hluboké, vyjeté koleje, kde při dešti vzniká rýhová eroze, také podél cest a svážnic jsou poškozené stromy odřením od stahování dříví.  

Management:

Postupná likvidace nepůvodních druhů dřevin a výsadba původních druhů. Šetrné lesní hospodaření. Snížení stavu zvěře.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 770.6784
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.735.6798
Z toho neprioritních naturových biotopů: 75.67583.2356
Z toho ostatních přírodních biotopů: 1.138.7204
Z toho X biotopů: 22.45173.0398
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
6510Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.00011.29B/B/-Ne
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky0.00010.00B/B/-
7220Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)0.2260.02A/B/BAno
R1.3 Lesní pěnovcová prameniště0.22600.02A/B/B
9110Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 23.27153.01C/C/-Ne
L5.4 Acidofilní bučiny23.27153.01C/C/-
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 275.19735.70B/B/BAno
L5.1 Květnaté bučiny275.197035.70B/B/B
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 284.76736.95B/B/BAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny284.767036.95B/B/B
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.45380.70A/B/CAno
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.45380.70A/B/C

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy7.80611.01B/B
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců0.03350.00B/B
T4.2 Mezofilní bylinné lemy0.88080.11C/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X5 Intenzivně obhospodařované louky0.00056.48
X7 Ruderální bylinná vegetace mimo sídla0.00056.48
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami167.374121.71
X10 Paseky s podrostem původního lesa0.76930.09
X11 Paseky s nitrofilní vegetací4.77730.61
X14 Vodní toky a nádrže bez ochranářsky významné vegetace0.11810.01
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Horní Ves u Fryštáku, Lukov u Zlína, Lukoveček, Vítová, Vlčková  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.