Homepage

CZ0720153 - Troják

Rozloha: 649.2866 ha
Navrhovaná kategorie ochrany:
Biogeografická oblast - vysvětlivky: kontinentální
Souřadnice středu: 17°18'9'' v.d., 49°16'7'' s.š.
Nadmořská výška: 273 - 396 m n. m.

Mapa:

Poloha:

Lesní komplex mezi obcemi Zborovice, Rataje a Věžky, cca 7 km JZ od Kroměříže.  

Ekotop:

Geologie: Podkladem je flyš ždánické jednotky, který je překrytý spraší. Geomorfologie: Území spadá do okrsku Medlovská vrchovina. Jedná se o plochou vrchovinu s erozně denudačním reliéfem s široce zaoblenými rozvodnými hřbety, plošinami a různou měrou zahloubenými údolími. Reliéf: Terén je členitý s převýšením cca 140 m a svahy všech expozic. Nejvyšší bod 389 m n. m. Pedologie: Půdy jsou zde hluboké, na živiny bohaté, hlinité, z půdních typů převažují černozem luvická a hnědozem modální. Krajinná charakteristika: Jedná se o rozsáhlý soubor lesních společenstev v jinak odlesněné krajině.  

Biota:

Převažují společenstva karpatských dubohabřin (L3.3), které jsou ve vyšších polohách vystřídány květnatými bučinami (L5.1). Údolní jasanovo–olšové luhy (L2.2) se vyskytují podél potoků a v okolí lesních pramenišť.  

Kvalita a význam:

Rozsáhlý komplex s převahou reprezentativních karpatských dubohabřin (L3.3B), v menší míře i s výskytem květnatých bučin (L5.1) s přirozeným nebo přírodě blízkým druhovým složením, ovšem zde se jedná spíše o sekundární bučiny. Ze vzácných druhů rostlin se zde vyskytuje ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia s.l.), kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) nebo medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Lesní komplex hostí řadu vzácných druhů ptáků i obojživelníků.  

Zranitelnost:

Lesní hospodaření probíhá v souladu se schváleným LHP. Těžby na lokalitě zahrnují holosečné hospodaření a dotěžování zbytků horních etáží, což je přírodě bližší způsob. Zalesňování se provádí původními dřevinami BK, DB a probíhá v návaznosti na těžby. Za negativní považuji výskyt nepůvodních dřevin - monokultury SM, BO, MD, které mají horší ekologickou stabilitu a jsou důsledkem hospodaření 60-70 let dvacátého století.  

Management:

Postupné nahrazování porostů nepůvodních dřevin původními druhy.  

Možné střety zájmu:

Neuvedeno  

Stanoviště:

Stanoviště - přehled

Celková rozloha lokality:%ha: 649.2866
Z toho prioritních naturových biotopů: 0.885.7359
Z toho neprioritních naturových biotopů: 87.78569.9514
Z toho ostatních přírodních biotopů: 0.533.4898
Z toho X biotopů: 11.5575.0545
Z toho nereklasifikovaných biotopů: 0

Zobrazovaná data rozloh stanovišť a biotopů odpovídají informacím o stavu při vyhlášení lokality a jsou rovněž shodná s daty zasílanými Evropské komisi formou standardního datového formuláře.
Aktuální data je možné získat na AOPK ČR (pavla.trachtova@nature.cz)

Naturové biotopy:

Stanoviště/BiotopRozloha (ha)Podíl (%)R/Z/GPředmět ochrany
9130Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 50.85987.83C/A/AAno
L5.1 Květnaté bučiny50.85987.83C/A/A
9170Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 519.091679.94B/B/AAno
L3.3B Západo-karpatské dubohabřiny519.091679.94B/B/A
91E0Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.73590.88C/B/-Ne
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty5.73590.88C/B/-

Ostatní přírodní biotopy

BiotopRozloha (ha)Podíl(%)R/Z
L2.2B Potoční a degradované jasanovo-olšové luhy3.48980.53B/B

Biotopy řady X

BiotopRozloha (ha)Podíl (%)
X6 Antropogenní plochy se sporadickou vegetací mimo sídla1.53810.23
X9A Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami40.03646.16
X9B Lesní kultury s nepůvodními listnatými dřevinami4.49200.69
X11 Paseky s nitrofilní vegetací17.54952.70
X12 Nálety pionýrských dřevin11.43851.76
 

Druhy - Rostliny:

Nejsou předmětem ochrany.  

Druhy - Živočichové:

Nejsou předmětem ochrany.  

Kraje a katastrální území:

Kraj Zlínský kraj:

Nětčice, Popovice u Kroměříže, Rataje u Kroměříže, Věžky, Zborovice, Zlobice  

Prameny:

Neuvedeno  

Fotografie:

Poznámka: Zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality naleznete na webových stránkách Ústředního seznamu ochrany přírody http://drusop.nature.cz/portal/

(c) 2006 Natura 2000 - Oficiální webové stránky soustavy Natura 2000 v České republice, všechna práva vyhrazena. Náměty, příspěvky a připomínky zasílejte na adresu natura2000@nature.cz. Redakce stránek využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu AOPK ČR výslovně zakázáno. (c) 2006 - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AOPK ČR nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány. Správa a redakce stránek využívá redakční systém portálového rešení SuperServer firmy RAGTOOLS.